Zapisnik 9. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/9/2011
Datum: 19. 5. 2011
Z A P I S N I K

9. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 19. 5. 2011 ob 19.00 uri gasilskem domu Bitnje.


Prisotni: Janez Stanonik, Branko Mesec, Marjana Jekovec, Teja Demšar, Mateja Arhar,Irena Dolenc
Opravičeno odsotni: Boris Oblak
Odsotni:


Sprejet je bil naslednji dnevni red:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje

Na osnutek zapisnika ni bilo podanih pripomb, sprejet je bil naslednji sklep:

Sklep 28/11: Potrjen je osnutek zapisnika 8. redne seje SKSB, ki je bila 14.4.2011 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Poročilo komisije za PR

Zapisnik zadnje seje PR komisije KS Bitnje;

Kratko poročilo seje je podala M. Arhar;

B. Mesec je podal informacijo, da v kolikor se pojavi potreba po objavi informacije o problematiki v zvezi z oblikovanjem varstvenega območja Bitnje, bo pripravil članek za objavo v Informatorju. Članek bo posredovan naknadno, v kolikor/ko bo na voljo dovolj informacij.

Člani SKSB so bili seznanjeni z bistveno vsebino sestanka Komisije za PR KS Bitnje.

Prejeta pošta

Odgovor na točko iz 4. izredne seje KS Bitnje in KS Žabnica

Media:Odgovor_KSBitnje_Zabnica.pdf

SKSB se je seznanil in obravnaval odgovor MOK o potrditvi varnostnega območja na področju KS Bitnje in KS Žabnica, vendar z odgovorom ni zadovoljen v celoti, saj dopis ne odgovarja na zahtevo KS Bitnje in KS Žabnica na izredni seji. B. Mesec se je v vzezi s to problematiko dogovoril za razgovor s podžupanom G. Frelihom. Potrditev varnostnega območja mora potekati skladno s pravnimi akti, saj mora biti izvedena javna obravnava, obravnavane morajo biti pripombe, kar pa (še) ni bilo izvedeno. O problematiki je bilo pridobljeno pravno mnenje, ki pa je še zelo sveže in je v proučevanju. Trenutno na voljo še ni zadosti informacij, ko bodo, bo verjetno potrebno oblikovati stališče KS.

Tabela cest

Mail T. Kocijančič MOK,11.5.2011;

Spoštovani predsednici in predsedniki svetov KS,
 
posredujem  tabelo cest,  ki je izvedena iz baze cestnih podatkov, kasneje dopolnjena tudi z 
nekategoriziranimi cestami. 
Trenutno se  že pripravlja sprememba baze cestnih podatkov, ki pa bo gotova jeseni. 
Prosim, da predsedniki priloženo tabelo pregledate in mi do  6. junija 2011 podate vaše  pripombe,  
ki bi jih lahko upoštevali tudi pri novelaciji BCP.
 
Za podrobnejše informacije se lahko slišimo,
lep pozdrav,

Media: Tabela_cest.xls

B.Oblak
Ceste v KS Bitnje ureja MOK. Treba je posodobiti podatke o KS zaradi izračuna kriterijev. Dobro bi bilo vedeti, katere ceste so občinske in katere še v privat lasti. Prosim ocenite to na seji, če ne bo preveč dela, bi skušali to narediti.
J. Stanonik
je povedal, da je tabelo pregledal, vendar je nerazumljiva in je na podlagi te tabele nemogoče oblikovati pripombe.


Posledično je bil sprejet dogovor, da se na MOK posreduje informacija, da na osnovi posredovanega gradiva pripomb ni mogoče obravnavati s prošnjo, da nam k tej tabeli posredujejo še grafično tabelo in kontaktno osebo, ki se strokovno ukvarja s katagorizacijo cest. V nasprotnem primeru bomo počakali do jeseni, ko bo narejena sprememba baze v upanju, da bomo potem podatke lahko pregledali in podali pripombe.

Obvestilo o razpisu za nagrade in priznanja

Spoštovani!
 
Obveščamo vas, da je bil v aprilski številki Kranjskega glasa, ki je izšel 29. aprila 2011 objavljen
Razpis za nagrade in priznanja, ki vam ga pošiljamo. Prilagamo tudi Odlok o priznanjih v 
Mestni občini Kranj, v katerem je podrobneje opredeljeno, za katere dosežke so posamezna
priznanja predvidena in komu se podeljujejo. Primerno je, da predlagatelj o predlogu obvesti
predlaganega prejemnika priznanja, ga seznani z obrazložitvijo in pridobi njegovo soglasje. 
 
Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo na elektronskem naslovu svetlana.draksler@kranj.si 
ali na tel. št. 04/23 73 113.

Lepo pozdravljeni!
Svetlana Draksler

Gradivo k razpisu:

Media:odlok Ur.l.100-2007.doc

Media:razpis 2011.doc

M. Jekovec je predlagala, da SKSB predlaga za priznanje KUD Bitnje in sicer zaradi vključevanja krajanov v aktivnosti v zadnjih letih. V KUD Bitnje je vključenih 100 aktivnih članov. Priznanje se nanaša na dosedanje delo, temelji na na preteklih dosežkih. Vloga se pripravi do naslednje seje, kjer se potrdi skladno z predpisano dokumentacijo (rok za oddajo: 30.6.2011). Gradivo pripravi M. Arhar v sodelovanju z T. Oblak, SKSB nastopi kot podpornik. kom, obravnavamo (in potrdimo) na naslednji seji (rok za oddajo je 30.6.2011).

Obvestilo prostovoljcem, selitev knjižnice

obvestilo T. Kocijančič, MOK
Spoštovani predsednici in predsedniki svetov KS, 
posredujem vabilo in predlagam, da ga na krajevno običajen način posredujete vašim krajankam in krajanom. 
Lep pozdrav,
Tatjana
Vabilo Osrednje knjižnice Kranj

http://www.imailer.si/app/imz.php?abc=c24fe9f765a44048868b5a620f05678e&cde=463d4up478elyq7gzii3buv3wuntq4bl

Sprejet je dogovor, da se obvestilo objavi na spletni strani KS Bitnje. Povezava do objave

Pridobitev mnenja KS

T.Kocijančič, MOK
Spoštovani predsednici in predsedniki svetov krajevnih skupnosti,
na osnovi dogovora na zadnji seji Komisije za KS posredujem v vednost sklep v prilogi, 
ki določa, da pri postopku odtujitve nepremičnine v lasti Mestne občine Kranj, 
občinska uprava pred vsako nameravano odtujitvijo nepremičnine pridobi mnenje 
Krajevne skupnosti, na območju katere leži nepremičnina.
Zato vas prosim za morebitno ustrezno sodelovanje in seveda upoštevanje roka.
Lep pozdrav,
Tatjana

Sklep MOK_mnenjeKS


K.Kastelic, MOK
Spoštovani,
V skladu s sklepom župana številka 478-86/2011-43/04 z dne 6.5.2011, 
ki ga posredujem v priponki, vam v mnenje pošiljam ponudbo za 
uveljavljanje predkupne pravice (ponudba v priponki).
Rok za ponudbo je v konkretnem primeru 15 dni in izteče 24.5.2011. 
Mestna občina Kranj kategorizirane občinske ceste odkupuje po 10 €/m2.
Lep pozdrav.
Klemen Kastelic

Ponudba_IDraksler

Ponudba_IDraksler_slika

Gradivo je bilo obravnavano, SKSB ne vidi nobenega zadržka k predlogu I. Draksler, zato je bil sprejet naslednji sklep:

Sklep 29/11: SKSB izdaja pozitivno soglasje k ponudbi za uveljavljanje predkupne pravice na parceli parcelna št. 472/3, vložek št. 1139, k.o. Bitnje.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Kovačeva pot

28.4.2011 M.Jurjevec
Klical me je gospod Zavrl Franc, Srednje Bitnje 9 (telefon: 04 2312355), zaradi Kovačeve poti. Gospod Ješe (ne vem ali je on lasnik, ker če prav vem, je da cesta zasebna, ampak uporablja kot javna) mu je nastavil robnike tako, da sedaj on ne more uporabljati te ceste. Želi, da KS kaj naredi v vezi s tem oz. se pride ogledat situacijo na teren.
B.Oblak
Smo pa obravnavali take primere na odboru za KS v sredo, ko smo imeli sejo. Jasno je bilo izraženo mnenje, naj se po privatnih poteh ne vtikamo v nobeno zadevo !?. Janez, predlagam, da greš pogledat in potem pošlješ mail na občino, naj odgovorijo, odgovor pa posredujemo gospodu Zavrlu.
J.Stanonik
Sem preveril situacijo na terenu in v zemljiški knjigi.

Gre se za cesto pod prcelnima številkama 178/4 in 178/5 (na zemljevidu ni št. je pa to druga polovica ceste). Lastništva nad potjo imata Kovačeva Milena in g. Dolenc, ki je tudi lastnik travnika poleg ceste (št. 178/3). Na omenjeni prcelni številki nisem opazil nobene služnosti, ki bi se nanašala na g. Zavrla in tudi po ogledu situacije ne vidim nobenega problema, razen dostopa iz poti na travnik (št. 178/3), katerega lastnik je Dolenc. Kakšen problem in g, Zavrl ne vem. Sem ga danes klical 2x, pa ga ne dobim. Lahko, da ima v najemu omenjeni travnik in sedaj ne more iz poti dostopati nanj. Kar se tiče postavitve robnikov tudi ne vem kdo jih je postavljal. Po zemljiški knjigi bi jih lahko ga. Milena in g. Dolenc, ki sta lastnika. Brez njunih soglasji se robniki niso dali postaviti. Kar se tiče g. Zavrla, pa po mojem ni stranka v postopku, razen če nima on kakšnega drugačnega dogovora. Jaz se v zadevo ne mislim mešati, ker KS nima nič s to cesto, pa tudi v preteklosti smo imeli kar nekaj problemom, ko smo "šli komu na roko". To zadevo bodo morali lastniki in uporabniki rešiti med seboj, oziroma jo predati drugim inštitucijam (inšpekciji ali sodišču).

M.Jurjevec
Z gospodom sem se pregovarjala 15 minut, ne vrjame, da je to privatno in naj bi bil v preteklosti urejen prepis na občino in da je ta pot krajevna, sploh ker je bila ne dolgo nazaj nasuta s strani občine. Omenjal je številko 178/1, 178/3 in 175/5. Kot sem razumela iz spodaj napisanega sta 178/3 in 178/5 privatni.

Janez, ali lahko preveriš še lastništvo 178/1, hvala.

J. Stanonik
178/1 je parcela od Dolenca, tam kjer je hiša. 175/5 je pa ne najdem, razen če si mislila 178/5. Jaz sem podatke preverjal v zemljiški knjigi.

Z gospodom je J. Stanonik opravil potem še en telefonski razgovor, o katerem bo poročal na seji.

B.Oblak
Mirjana, naj gre tole na sejo, potem sprejmite sklep in pisno obvestite gospoda, da so stvari v privatni lasti in da KS ne more v teh primerih narediti ničesar, ter predlagajte, naj se obrne na inšpekcijo.
J. Stanonik

10.5.2011 Poklical sem Franca Zavrla in ga povprašal o problemu.
Stvar je povsem drugačna, kot sem jo najprej razumel. Cesta, katero je omenjal, je bila pred časom urejena in nasuta (postavljeni so bili robniki). Cesta je privatna lastnina in se ne tiče Franca Zavrla (ne vem pa, kdo je ceto urejal). Problem je na drugem koncu ceste ob Štajni, kjer ima Franc Zavrl dostop na vaško pot. Tam mu je Kovač nastavil neke robnike (vsaj tako mi je povedal), kateri so bili po posredovanju policije odstranjeni. G. Zavrle omenja neke stare zadeve, ko je odstopil del svoje zemlje za cesto, ki je asfaltirana. Sedaj pa je mnenja, da meja ni pravilno označena, oziroma vnešena v Zemljiško knjigo. Omenjal je tudi nekatere priče.

Imel sem občutek, da on pričakuje in misli, da bomo mi reševali njegov problem z mejo.

Kovačeva pot Problematika Zavrl.JPG


SKS Bitnje je obravnaval problematiko g. Zavrla in posledično sprejel naslednji sklep:

Sklep 30/11: SKS Bitnje je proučil problem, ki ga glede t.i. "Kovačeve poti" navaja g. Franc Zavrl (stanujoč Sr. Bitnje 9, 4209 Žabnica). Preverili smo v javne evidence, kakšno je stanje in posledično ugotavljamo, da je to problem pravne narave (zemljišča, ki jih je gospod navajal so v privatni lasti), za katerega ni pristojen sveta KS Bitnje, za reševanje je pristojno sodišče.

Gospodu predlagamo, da problem rešuje neposredno s sosedi, v nasprotnem primeru naj ga rešuje po pravni poti.

Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Dopis g. Zavrlu

Postavitev prometnega znaka

J. Stanonik

Brane Mesec me je prosil, če lahko preverim možnost postavitve prometnega znaka "slepa ulica", v Zg.Bitnjah od Zgage (Zg. Bitnje 225) proti Štularju (Zg. Bitnje 273). Zadevo bom pripravil do seje.

Prometni znak Stular.JPG Prometni znak Stular Prcele.JPG

J. Stanonik bo posredoval predlog pristojni službi MOK.

Koši za pasje iztrebke

Odgovor iz MOK:

Od: "Tatjana Kocijančič" <Tatjana.Kocijancic@kranj.si>
Za: "Boris Oblak" <boris.oblak@abakus.si>
Poslano: Četrtek, 28. April 2011 12:54:37
Zadeva: RE: Smetnjaki za pasje iztrebke

Boris,

v tem trenutku je pogodba o vzdrževanju zelenih površin, kamor sodijo tudi smetnjaki, vezana na mestne krajevne skupnosti.

Predlagam, da to temo izpostavimo na seji odbora za KS, ker je v zvezi s tem, kar nekaj problemov: če jih postavimo, kdo bo čistil, vzdrževal; zemljišča v privatni lasti….


Lp, Tatjana

Komisija za KS

Vprašanje sem zastavil na komisiji za KS, čakam na odgovor.


Člani SKSB so bili seznanjeni s problemom in posredovanim predlogom na Komisijo za KS. Čakamo na odgovor.

Zaključek

Seja je bila zaključena ob 20.21 uri.

Na osnutek zapisnika ni bilo podanih pripomb, sprejet je bil naslednji sklep:

Sklep 30/11: Potrjen je osnutek zapisnika 9. redne seje SKSB, ki je bila 19.5.2011 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki