Zapisnik 7. seje 2014-18

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/7/2014
Datum: 12. 3. 2015
Z A P I S N I K

7. redne seje Sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 12.3.2015 ob 19.00 uri.


Prisotni: Tomaž Ogris, Mateja Arhar, Robert Langerholc,Primož Ogris, Matej Dolenc
Opravičeno odsotni: Boris Oblak, Marjana Jekovec
Odsotni:


Potrjen je bil naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika 6. seje

Glede Pismo krajanke MČ, Sr.Bitnje in dogovora iz 6.redne seje je R. Langerholc opravil ogled na terenu. Glede na situacijo meni, da bi morali cesto asfaltirati vsaj do jaškov kanalizacije (do kamor je cesta tudi občinska). Na podlagi obrazložitev R. Langerholc je bil sprejet

Sklep 24/15: Svet KS Bitnje se pridružuje pobudi krajanke MČ, da se cesta v Sr.Bitnjah asfaltira do jaška kanalizacije (do tam, kjer je občinska)
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
.

R. Langerholc o tem obvesti g. J. Žakelj (MOK).

Sklep 25/15: Potrjen je osnutek zapisnika 5. redne seje SKSB, ki je bila 19. 2. 2015 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

GORKI

Cesta iz Spodnjih Bitenj na Šutno

Media:Dopisovanje_cesta_na_Sutno.pdf

Glede na situacijo (uničenje ceste zaradi projekta Gorki), bi bilo cesto potrebno ponovno preplastiti v celoti, samo krpanje lukenj ne zadostuje. Ponovno prosimo za povratno informacijo, na kakšen način mislijo sanirati cesto na Šutno oz. vzdrževalca obvestiti, da zaradi obsega poškodbe sanacija ne bo dovolj, smiselno bi bilo razmisliti o preplastitvi celotnega cestišča. Prosimo vzdrževalca, da razmišlja v tej smeri.

Počakamo na odgovor, v kolikor odgovor ne bo zadovoljiv, izpostavimo Gorki.

Kovačeva cesta

Vprašanje oz. zahteva je bila posredovana MOK. Stanje?

T. Ogris: bilo je obljubljeno, na sestanku (preveriti v zapisniku), da bo sanirano.

Preveriti je potrebno pri B.Oblak - ali je dobil odgovor J. Žakelj (MOK) glede sanacije Kovačeve poti (ali bo stanje Kovačeve poti res sanirano v prvotno stanje).

Informacija o projektu Gorki v Informatorju

V kolikor ne dobimo poročila iz MOK (oz. PR podjetja Frontal) poročilo o poteku projekta pripravi T. Ogris.


Prejeta pošta

Media:JR_FHafnar_Zabnica.pdf

Na omenjenem območju je javna razsvetljava nujno potrebna. MOK mora zaplet z lastnikom rešiti.

Sklep 26/14: Javna razsvetljava je na območju, ki ga navaja g. FH nujno potrebna. O prejetem dopisu se obvesti MOK in se ji preda nalogo v reševanje.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Javna razsvetljava

T. Ogris bo na MOK pridobil (J. Žakelj) zemljevid, kje so postavljene šlange za javno razsvetljavo. Na podlagi zemljevida se pripravi prioritetna lista za postavitev javne razsvetljave (po zaključku projekta Gorki), katera se bo realizira postopoma glede na pridobljena sredstva (preko NRP KS Bitnje).


Seja Sveta MOK

Gradivo je bilo posredovano članom SKSB po elektronski pošti. Na gradivo ni bilo podanih pripomb.


Zaključek

Naslednja, 8. redna seja SKSB bo predvidoma v četrtek, 16. 4. 2015 ob 19h.

Seja je bila zaključena ob uri 19:55 uri.

Zapisala: M.Jurjevec


Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak
Ks podpis 2010-2014.jpg


Sklep 27/15: Sprejet je osnutek zapisnika 7. redne seje Sveta KS Bitnje, ki je bila 17.3.2015.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki