Zapisnik 6. seje 2014-18

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/6/2014
Datum: 19. 2. 2015
Z A P I S N I K

6. redne seje Sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 19.2.2015 ob 19.00 uri.


Prisotni: Boris Oblak, Tomaž Ogris, Primož Ogris,Matej Dolenc, Mateja Arhar, Robert Langerholc, Vili Knez, Andrej Radej, Peter Gorjanc, podžupan Jakob Klofutar
Opravičeno odsotni: Marjana Jekovec
Odsotni:


Predlagan in potrjen je bil naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika 5. seje

R. Langeholc je povedal, da glede "Asfaltiranja ceste v Sp.Bitnjah" o kateri smo govorili na 5. redni seji nima nobene nove informacije.

Sklep 23/14: Potrjen je osnutek zapisnika 5. redne seje SKSB, ki je bila 22. 1. 2015 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

GORKI

Urejanje problematike t.i."Knezove ulice" v Zg. Bitnjah

Prilogi:


RAZPRAVA
Prisotni A. Radej, V. Knez in P. Gorjanc so obrazložili situacijo, ki je razvidna tudi iz priložene dokumentacije za sejo;

B. Oblak je podal še, kakšni so bili odgovori MOK.


Problem t.i. »Knezove ulice« v Zg. Bitnjah je, da ulica ni vključena v projekt Gorki, del ulice pa kanalizacije nima (zgornji del ulice ima kanalizacijo, spodnji,južni del je nima). Potrebno je najti rešitev za nastalo situacijo. Odgovor MOK (J. Žakelj), da ulica ni vključena v projekt Gorki, ker ima že kanalizacijo ne drži; saj kanalizacije nima celotna ulica (spodnji del ulice, ki meji na travnik, ima le lokalno cev (»drenažna cev z luknjami«, pod asfaltom je salonit, kar predstavlja dodaten problem), ki so jo naredili in plačali krajani sami, ko se je priključevalo na kanalizacijo Bantale, ta cev lovi samo odpadke iz greznic). Zaradi tega je verjetno prišlo do napake v projektu oz. izpada ulice iz načrta, ker projektant ni poznal dovolj dobro področja). Prav tako je bila preko J. Žakelj posredovan odgovor MOK, da je KS sama dolžna narediti popis del, ocenit vrednost investicije za področje, ki je izpadlo iz projekta Gorki; za kar pa KS nima ustreznih resursov. Kar bi lahko eventualno naredila KS je, da ponovno asfaltiranje ceste lahko vključi v NRP KS Bitnje, v kolikor bi bila ceste prekopana izven projekta Gorka in ne bi bila vključena v projekt Gorki(če bo vključena v projekt Gorki pa je povrnitev v prvotno stanje del projekta).

B. Oblak je besedo predal podžupanu g. Jakobu Klofutarju.

J. Klofutar je povedal, da ne ve, bo pa pridobili informacije, zakaj je del ulice izpadel iz projekta Gorki, glede na to, da del ulice nima kanalizacije. Tudi ne more vedeti ali je bila razgrnitev projekta dovolj transparenta, glede na to, da prebivalci ulice tega niso ugotovili v času razgrnitve projekta. Tudi ne ve, zakaj je bil odgovor J. Žakelj tak, kot je bil; logično bi bilo, da bi aktivirala ustrezno osebo, ki bi naredila predračun, ocenila vrednost projekta; saj je to osnova za nadaljnje odločitve. Je pa res, da dopolnitev prvotnega projekta ne bo mogoča, potrebno bo problem reševati posebej; rešitve pa v tem trenutku ne pozna. B. Oblak je poudaril, da ni problematično leto ali dve. Želimo vedeti razloge, zakaj je ta ulica izpadla, če/ko ugotovimo vzrok (je bila le napaka projektanta?); bo problem potrebno rešiti; ampak vedeti moramo vzrok, zakaj je ulica izpadla iz projekta Gorki. Dosedanji odgovori MOK so bili puhli, birokratski. Informacijo bi moral pridobiti neposredno pri projektantu in jo posredovati KS Bitnje.

Omenjena je bila tudi ena izmed (dolgoročnejših, vizionarskih) možnosti, da se ta ulica priključi KS Stražišče, vendar se problem s tem ne bo enostavno rešil, postopek izvedbe je zakonsko določen ter povezan z dodatnimi stroški krajanov (menjava dokumentacije), tudi interesi krajanov te ulice so različni.


NA PODLAGI RAZPRAVE JE BILO DOGOVORJENO

Glede izpada t.i. Knezove ulice iz projekta Gorki je potrebno je ugotoviti dejstva, na podlagi katerih se bo ukrepalo dalje, iskalo rešitve in sicer:


Prošnja za asfaltiranje

Pismo krajanke MČ, Sr.Bitnje

@Robi, prosim sestavi en dopis in ga kar po mailu pošlji na Jano Žakelj (jana.zakelj@kranj.si) z vprašanjem, 
če se bo omenjena cesta v celoti asfaltirala pri projektu GORKI.
R.Langerholc posreduje na naslov ks.bitnje mail, ki ga je poslal J. Žakelj in na katerega ni prejel odgovora, da ga posredujemo ga. MČ v vednost. Hkrati do naslednje seje R. Langerholc opravi ogled na terenu z namenom, da pridobimo informacije ali je smotrno to cesto vključiti v NRP KS Bitnje.

Problemi v okviru izvedbe Gorkija

Člani SKSB so J. Klofutarja seznanili z pasivnostjo občinskih uradnikov glede projekta Gorki in problematičnostjo izvedbe projekta; ni pravočasnih informacij, krajani ne vedo, kdaj bodo posamezne ceste zaprte, obe vpadnici v Bitnje naenkrat sta zaprti, posebej veliki problemi so v Zg. Bitnjah, kjer se ne morejo srečevati avti, avtobusi, tovornjaki izvajalca.

Prejeta pošta

Soglasje

Media:Soglasje_ceste_januar2015.pdf

Se objavi na spletni strani.


Zahvala ga. Pelko

Pismo ga. Pelko


Prošnja za najem prostora

Saso Stamenkovic 
za:	"ks.bitnje@abakus.si" <ks.bitnje@abakus.si>
datum:	18. februar 2015 17.20
zadeva:	Prosnja za najem prostora
Zdravo,moje ime je Sašo in posiljam mail v okviru nasega terapevtskega centra Body Care iz Bresternice pri Mariboru.
Zanima nas,ce je   mozen pri vas najem prostora za cca 4 ure,da bi vasim obcanom opravili diagnosticne 
preglede(brezplacno)..??Zanima  nas datum 4.3.2015(sreda) od 9:00 do 12:30 ure ali od 16:00 do 19:00 ure..Lep dan in lp
Glede na dejstvo, da KS svojih prostorov nima, kot najemnik prostorov ne more oddajati (odgovori MJ).


Ulična razsvetljava (T.Ogris)

Enkrat smo še govorili glede ulične razsvetljave (vsaj midva z B. Oblakom) oz. načrta postavitve uličnih svetilk. Označbe in cevi za luči postavljajo, tako da mogoče potrebujemo samo načrt.

B.Oblak

Glede luči bomo morali narediti načrt, kje vse so "šlinge", da bomo znali pripraviti predloge, koliko luči letno bomo postavili. Za to bi bil rok nekje do 31. 7. 2015.

M.Jurjevec

Tule je en star seznam za postavitev JR (skupaj s soglasji), ki ga pripravil še J. Stanonik: http://www.bitnje.si/kswiki/index.php?title=JAVNA_RAZSVETLJAVA.


dogovor na seji

Postavitev JR se vključi v NRP (z uvršanjem v NRP začnemo drugo leto, po zaključku projekta Gorki), ker ne bo v celoti postavljena v okviru Gorki-ja(napeljava bo položena v okviru Gorki-ja). Na osnovi predlogov članov SKSB se pripravi prioritetno listo.


Direndaj (T. Ogris)

Direndaj; ker sam nimam še kaj dosti izkušenj z njim, me zanima, če ni že čas za organizacijo oz. koliko prej je potrebno vse skupaj pričeti pripravljati in zasigurati mogoče nastopajoče ipd. Tukaj bom verjetno potreboval kakšen namig in pomoč tistih, ki ste se v preteklosti s tem ukvarjali.


dogovor na seji

M.Arhar preda T. Ogrisu zapisnike sestankov za Direndaj, mailing listo sodelujočih. Prvi sestanek za Direndaj bo po prireditvi Prihod pomladi in razstavi KUD. Predog za izvedbo Direndaja v letu 2015: 27.6.2015 (zadnja sobota v juniju).


Informator (M.Arhar)


Preštevilčenje (R. Langerholc)

R. Langerholc je povedal, da so krajani, občani zelo nezadovoljeni zaradi številčenja hiš. Predlaga, da se reši situacija tako, da se posreduje pobuda na MOK, da se v Bitnjah uredi ulični sistem oz. hiše preštevilčijo (da se ohrani unikatnost treh Bitenj, Bitnje ohranijo identiteto). Nekako se mora neugodna situacije rešit.

R.Langerholc in M. Dolenc o tem pripravita članek in anketo za v Informator, da se krajani o tem informirajo in podajo svoje mnenje.

Glede na odzivnost krajanov na članek v Informatorju, bo SKSB oblikoval pobudo, ki se bo posredovala na MOK.


Zaključek

Naslednja seja bo glede na datum seje Sveta MOK.

Seja je bila zaključena ob uri 19:55 uri.

Zapisala: M.Jurjevec


Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak
Ks podpis 2010-2014.jpg


Sklep 25/14: Potrjen je osnutek zapisnika 5. redne seje SKSB, ki je bila 19. 2. 2015 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki