Zapisnik 5. seje 2014-18

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/5/2014
Datum: 22. 1. 2015
Z A P I S N I K

5. redne seje Sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 22.1.2015 ob 19.00 uri.


Prisotni: Boris Oblak, Tomaž Ogris, Primož Ogris, Marjana Jekovec, Matej Dolenc, Mateja Arhar, Robert Langerholc, pri točki 2.2. Robert Brauc
Opravičeno odsotni:
Odsotni:


Predlagan in potrjen je bil naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika 4. seje


Sklep 19/15: Potrjen je osnutek zapisnika 4. redne seje SKSB, ki je bila 27. 11. 2014 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

GORKI

Asfaltiranje ceste v Sp. Bitnjah

vprašanje g. R.B., nalogo prevzel R.Langerholc

Glede na sklep št. 88/14 iz 35. redne seje KS Bitnje z dne 12.6.2014 bi prosil za informacijo kakšen je status asfaltiranja ceste na trasi od ceste Kranj - Škofja Loka do hišne številke Sp. Bitnje 12.

Mail RB

Posredovano v vednost od g. R.B.

Pojasnilo B.Mesec

Sporočilo R.Langerholc


Pri razpravi je bil prisoten g. R.B. eden od uporabnikov poti v Sp. Bitnjah (od ceste Kranj-Škofja Loka do hiš.št. Sp. Bitnje 12); ki je želel pridobiti informacijo, kakšna je možnost asfaltiranja zgoraj navedene ceste. Podana so bila sledeča pojasnila;

Na podlagi razprave je bil sprejet:

Sklep 20/15: Asfaltiranje ceste v Sp. Bitnjah (od ceste Kranj-Škofja Loka do hiš.št. Sp. Bitnje 12) se vključi v NRP KS Bitnje za leto 2016. Posledično je potebno narediti odmero ceste, izračunati natačno vrednost investicije, pridobiti soglasja lastnikov za prepis ceste v upravljanje MOK. Izvedbo naloge prevzame R. Langerholc, rok za izvedbo je vključitev v NRP 2016.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Po zaključku točke 2.1. je g. R.B. zapustil sejo.

Pobuda za odkup stare struge potoka Žabnica

naloga s 4. seje sveta KS

Naloga je vključena v NRP KS Bitnje za obdobje 2015-2018.


Obveščanje krajanov glede priklopa na kanalizacijsko omrežje

Po besedah izvajalca se ljudje (kjer je večinoma že narejeno) menda že priklapljajo na kanalizacijo, kar pa še ni dovoljeno. Izvajalec nas je prosil, če lahko ljudi obvestimo, naj tega še ne počnejo.
Podoben problem so imeli tudi v KS Žabnica, kjer so pre-ko KS z letaki ljudi obvestili o tem.

Obvestilo za krajane pripravi T. Ogris; objavi se na spletni strani, FB in oglasnih deskah KS


Problem nižine (oz. globine) jaška v Zg. Bitnjah (mogoče je problem še kje)

Besedilo za razpravo

Pri polaganju kanalizacijskih vodov opažamo, da bodo (so) nekje kanalizacijski vodi potekali višje kot imamo stanovalci obstoječi izpust. V takšnih primerih bo potrebno poskrbeti za prečrpavanje fekalij iz nižjih točk v višje ležeči sistem kanalizacijskih vodov. Za to bodo morali poskrbeti krajani sami. Stroške črpalke, izgraditve in vzdrževanja v takšnem primeru nosijo krajani/stanovalci.

T. Ogris posreduje na MOK mail, da osebno obvestijo vse krajane, ki bodo morali poskrbeti za prečpavanje, saj med krajani zaradi tega prihaja do nezadovoljstva. Hkrati se vse krajane obvesti tudi na obvestili KS, ki se objavijo v oglasnih deskah, na spletni strani in FB-ju.

Obvestilo krajanom KS


Višina komunalnega prispevka

B. Oblak je podal informacijo;

MOK je v okviru Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj (http://www.uradni-list.si/1/content?id=119021; v nadaljevanju: Odlok) določila način izračuna komunalnega prispevka. Z namenom, da se pridobi več informacij na podlagi katerih se bo odločalo o nadalnjih ukrepih glede sprejetega Odloka, je v prihodnjih dneh sklican sestanek med predstavniki MOK in predsedniki tistih KS, ki so vključene v projekt GORKI.


Pobuda za ureditev cest

Pozdravljeni,
Kot krajana Zgornjih Bitenj me zanima, če ima MOK in s tem KS Bitnje namen in interes ob izgradnji projekta Gorki, urediti tudi občinske ceste in odmike objektov od le-teh. Kot vemo v praksi, je veliko število lastnikov svoje objekte, predvsem razne ograje, žive meje, škarpe, postavilo bližje cestišču, kot to dovoljujejo veljavni predpisi in s tem zmanjšali prometno varnost, znižali kvaliteto bivanja krajanov ter v prvi fazi, delujejo proti zakonu, s tem proti državi in posledično nam, državljanom. Predvidevam, da se ob delih izvaja tudi uradne meritve parcel in meja in bi z zelo enostavnim posegom lahko dolgotrajno veliko pripomogli k ureditvi našega naselja.
Po meni znanih informacijah so določene ulice v KS Predoslje, na pobudo tamkajšnjega predsednika, lepo »razširili« oz. jih postavili v zakonske okvire. Lastnike so enostavno pozvali k odstranitvi nepravilno postavljenih ograj, objektov…oz. jim povedali da bodo le-te odstranili sicer delavci s stroji. Danes so vsi zadovoljni, kljub temu da je bilo v začetku nekaj slabe volje.
Slišal sem, da je bilo nekaj govora o tej temi tudi na KS Bitnje, a da je MOK dejal da je to v pristojnosti KS-ja. Bom zelo kratek in jedrnat. V tej državi se vsi, ki so poklicani za karkoli, samo izgovarjajo in prelagajo odgovornost na druge, a očitno je dejstvo, da se to da, če je pobuda uspela na KS Predoslje. Torej bi pričakoval aktivnosti v tej smeri. Vsem je jasno, da tako velikega posega na tem območju verjetno ne bo naslednjih 30 let in treba je izkoristiti priliko, da dvignemo kvaliteto bivanja v naši KS.
interna informacija: mail: rok.siler@vasco.si
Na MOK ponovno posredujemo pobudo za ureditev občinskih cest in lokalnega prometa na območju KS Bitnje z argumenti (mail od B. Oblaka), zakaj se z že prejetim odgovorom ne strinjamo. Na povratne informacije čakamo 1 mesec (v kolikor ne pridobimo povratne informacije, posredujemo pobudo tudi neposredno na g.župana).

Pobuda za ureditev cest in lokalnega prometa na območju KS Bitnje iz 33. in 36. seje


Pregled gradiva za 3. sejo Sveta MOK

Gradivo je bilo posredovano članom SKSB po elektronski pošti.

Morebitna vprašanja, pripombe na gradivo se posredujejo B.Oblaku (do ponedeljka, 26.1.2015), da jih izpostavi na seji komisije za KS.


Deratizacija

Problemi pri izvedbi deratizacije v Zg.Bitnjah.

Obvestilo MOK

Deratizacijo smo izvršili 12.decembra 2014. Pred postopkom smo pridobili ustna soglasja skoraj vseh lastnikov parcel na katerih so bile postavljene vabe. 15. decembra smo prejeli dopis gospe Jaklič Martine z Urada za gospodarstvo in gospodarske javne službe, ki je prosila za pomoč pri reševanju pritožbe, ki jo je na izvajalca deratizacije naslovila naša krajanka. Našla je vabo na svoji parceli. Šlo je za nedovoljen poseg na njeno zemljišče. Poslali smo ji e pošto z razlago namena deratizacije in se opravičili za neprijetnost.

Sklep 23/14: V bodoče bomo pred izvedbo deratizacije na javnih mestih ter na spletni strani objavili obvestila krajanom.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Potrditev Pravilnika o računovodstvu MOK

Spoštovane predsednice in predsedniki svetov krajevnih skupnosti,

Sveti KS so v letu 2012 s sklepom sprejeli Pravilnik o računovodstvu MOK. Glede na dejstvo, da je bil podpisan Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o računovodstvu MOK je potrebno sprejeti dodaten sklep, ki bo vezan na priloženo dopolnitev pravilnika. V zadnji priponki vam posredujem obrazec sklepa, ki ga sprejmite na vaši prvi, naslednji, seji sveta . Prosim, da izpolnjen in žigosan obrazec v originalu vrnete v Računovodstvo za KS, seveda lahko tudi meni.

Hvala za sodelovanje in lep dan, Tatjana

Pravilnik

Media:Pravilnik_sprememba.pdf.pdf

Obrazec za potrditev spremembe

Sklep 21/15: Pravilnik o računovodstvu Mestne občine Kranj in Pravilnik o dopolnitvah in spremembah pravilnika o računovodstvu Mestne občine Kranj se smiselno uporablja tudi za Krajevno skupnost Bitnje.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2014

Potrditev popisne dokumentacije.

Popisna dokumentacija

Inventurni elaborat

Sklep 22/15: Potrjen je Inventurni elaborat o popisu sredstev in obveznosti od virov sredstev na dan 31.12.2014
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Zaključek

Naslednja, 6. redna seja SKSB bo predvidoma v četrtek, 19. 2. 2015 ob 19h.

Seja je bila zaključena ob uri 19:55 uri.

Zapisala: M.Jurjevec


Sklep 23/14: Potrjen je osnutek zapisnika 5. redne seje SKSB, ki je bila 22. 1. 2015 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak
Ks podpis 2010-2014.jpg
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki