Zapisnik 5. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/5/2011
Datum: 20. 1. 2011
Z A P I S N I K

5. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 20. 1. 2011 ob 19.00 uri gasilskem domu Bitnje.


Prisotni: Boris Oblak, Janez Stanonik, Branko Mesec, Marjana Jekovec, Irena Dolenc, Teja Demšar
Opravičeno odsotni: Mateja Arhar
Odsotni:

Dnevni red:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje

Sklep 18/11: Potrjen je osnutek zapisnika 1. konstitutivne seje SKSB, ki je bila 11.1.2010 ob 19.00, osnutek 2. redne seje, ki je bila 11.11.2010 ob 19.45, osnutek 3.redne seje SKSB, ki je bila 9.12.2010 ob 18.00 in osnutek zapisnika 4.izredne seje SKSB, ki je bila 13.1.2011 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Prejeta pošta

Policijska postaja Kranj (prejet dopis); Stanje prometne varnosti v Zg. Bitnjah-predlog za izboljšanje stanja

Media:PPKranj_promet_ZgBitnje.pdf

Projektna dokumentacija regulacija Potoka Žabnica

G.Leskovar je poslal dokumentacijo projekt Žabnica - regulacija struge od profila 34 do 45 v Zgornjih Bitnjah. Ga prevzame Teja ali ostane v arhivu KS ?

Dokumentacijo prevzame T. Demšar.

Pismo ga. Pelko

Media:Krajani_Pelko_voscilo_2011.pdf

Odbor za obeleževanje krajevnega praznika in dnev spomina na mrtve

Media:Odbor_krajevni_praznik_dan_mrtvih.pdf

G. Koširju se posreduje informacija (telefonsko M.Jurjevec), da sta predlagana člana za odbor za spominsko slovesnost na Planici ob krajevnem prazniku in ob dnevu mrtvih iz KS Bitnje Mojca Kepic in Mateja Arhar.

Postavitev prometnega znaka na cesti Zg.Bitnje-pokopališče

Media:MOK_prometni_znak.pdf

Inventura

Popisna komisija v sestavi: Janez Stanonik (predsednik), Teja Demšar (član), Irena Dolenc (član) je predložila popisno poročilo (stanje 31.12.10), preverjeno na dan 3.1.2011 in 20.1.2011. Na podlagi poročila popisne komisije je bil sprejet

Sklep 19/11: Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2010. Potrdi se:
  • Poročilo o popisu sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2010.
  • Izpis stanja osnovnih sredstev na dan 31.12.2010.
  • Izpis zalog drobnega inventarja (materiala) na dan 31.12.2010.
  • Popis presežkov, odpisov in primanjkljajev osnovnih sredstev in drobnega materiala na dan 31.12.2010; Odpiše se:
    • sesalnik (inventarna številka 0044) – uničen.
  • Popis denarnih sredstev na računu, terjatev in obveznosti, časovnih razmejitev in lastnih virov na dan 31.12.2010.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Organizacija prireditev v okviru krajevnega praznika

Okvirno obvestilo o načrtovanih prireditvah in datumih prireditev.

DOGODKI OB PRAZNIKU KS BITNJE

Dogodki, ki jih pripravlja KUD Bitnje:

Sestanek PR komisije

Bo 10. 2. 2011 ob 19:00. Vabilo sledi.

Ustanovitev krajevnega odbora rdečega križa v Bitnjah

Pozdravljeni!

Skupaj z vami se na Rdečem križu prizadevamo pridobiti prostovoljce v KS Bitnje za delo v krajevnem odboru RK Bitnje. Menimo, da bi bila ena izmed oblik promocije naše dejavnosti tudi organiziranje brezplačnega predavanja za krajane Bitenj z naslovom »Prva pomoč domačim«. To ne bo zgolj predavanje, bodo tudi praktične vaje. Namenjena je ljudem brez zdravstvene izobrazbe, da bodo lahko pomagali svojim domačim. Predavanje obsega:

Zelo bomo veseli, če bi z vašo pomočjo lahko organizirali predavanje, ki ga bo vodila medicinska sestra – predavateljica RK z licenco predavatelja prve pomoči RKS.

Hvala za sodelovanje in pomoč.

Lep pozdrav,

Milka Miklavčič

Predlogi

Marjana predlaga, da se predavanje naredi v vrtcu. Občinska zveza naj se potrudi in obvesti krajane o dogodku. Posredujejo naj vse podatke.

3. seja sveta MOK

Seja je bila 19. 1.2011. Gradivo je bilo članom SKSB posredovano. Želi kdo posebej kako točko gradiva izpostaviti?

B. Mesec je podal informacijo, da odbori in komisije MO Kranj, predlagani na prejšni seji sveta MOK niso bili potrjeni, ker po mnenju opozicije postopki za imenovanje niso bili pravilno izvedeni. Predlog je bil zopet pripravljen za na sejo 19.1.2011. V Odbor za finance MOK je predlagan tudi sam (B.Mesec), tako kot je bil v preteklem mandatu.

Potrjevanje dogodkov

Zaradi optimizacije in enostavnosti poslovanja vas prosim, da v primeru, ko pošljem (jaz ali kdo drug) mail s kakšnim pozivom na nenapovedan sestanek, dogodek, ... tak mail potrdite. Kdor ga bo prebral, seveda. Zato, da kasneje Mirjani ni treba klicati naokoli, če ste bili obveščeni. Potrdilo je najbolje, da gre kar na mail svet.ks.bitnje@abakus.si, tako da ga dobimo vsi.

Zaključek

Naslednja seja sveta KS Bitnje bo predvidoma 17.2.2010 ob 19.00 uri.

Seja ja bila zaključena ob 19.40 uri.

Zapisala M.Jurjevec.

Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki