Zapisnik 4. seje 2014-18

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/4/2014
Datum: 27. 11. 2014
Z A P I S N I K

4. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 27.11.2014 ob 17.30 uri.


Prisotni: Boris Oblak, Tomaž Ogris, Primož Ogris, Marjana Jekovec, Matej Dolenc, Mateja Arhar, Robert Langerholc
Opravičeno odsotni:
Odsotni:


Predlagan in potrjen je bil naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika 3. seje

Sklep 16/14: Potrjen je osnutek zapisnika 3. redne seje SKSB, ki je bila 6. 11. 2014 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Štajna

Spoštovani,
Glavnino odtoka imenovanega Štajna in posledično njegovo razlivanje na območju Bitenj predstavlja neustrezna ureditev padavinske odvodnje urbaniziranega območja Stražišča (v ta namen je MOK pristopila k ureditvi ponikovalno zadrževalnega polja Bantale) in neurejena padavinska odvodnja Bitenj ter neustrezni ukrepi (nasipavanja, kanaliziranj, ...) blažje depresije, ki je zaradi nepropustne podlage predstavljala ploskovni odvodnik padavinskih voda, ob poselitvi Bitenj. Varstvo pred padavinskimi vodami opredeljuje 92. člen Zakona o vodah, ki določa, da lokalna skupnost skrbi za varstvo pred škodljivim delovanjem padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij.
Glede vodnega soglasja pa Zakon o vodah v 150. členu določa, da se vsak poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, lahko izvede samo na podlagi vodnega soglasja.
Lep pozdrav, Urban Ilc
Na podlagi zgoraj navedenega je bil sprejet
Sklep 17/14: Na MOK se poda pobuda za izdelavo novega projekta "Ureditev padavinskih voda na področju KS Bitnje".
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


NRP: pobuda MOK za odkup stare struge Žabnice

Sklep 18/14: Na MOK se poda pobuda za odkup stare struge potoka Žabnica za namen ureditve padavinskih voda na področju Bitenj. Podlaga je sestanek na MOK z dne 26. 11. 2014.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Deratizacija

V mesecu novembru smo prejeli dopis krajana o povečanem pojavu podgan ob potoku Žabnica ter na območju gradbenih del kanalizacijskega omrežja. Poslali smo dopis gospe Kocijančič Tatjani z Mestne občine Kranj, ki je naš zahtevek posredovala Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe. Steklo je dogovarjanje z gospo Jaklič Martino iz imenovanega urada. Določili smo krajana, ki bo pomagal pri izvedbi deratizacije v kraju. Predlagamo tudi redne obdobne deratizacijske posege.

Deratizacija še ni bila izvedena, pričakuje se, da bo v kratkem.


Odpadki

Kako je v GD-ju z zabojniki za smeti? Ustvarjalke (samo posameznice) smeti nosimo domov. Bi se lahko domenili, da vsaj enkrat mesečno uporabimo zabojnike za smeti, ki so v GD-ju pod ključem?

Potrebno je preveriti, kdaj je odvoz odpadkov (za mešane odpadke) in se dogovoriti, kdo bo namestil zabojnik pred GD (vsake 14 dni). Dokončo se dogovori s hišnikom (N. Šušteršič).


Miklavž

Dogovori z NK Bitnje, ki je organizator Miklavževanja potekajo, vabila so v tisku, M.Jekovec bo vodila delavnice za otroke, KS prispeva za skromno obdaritev otrok.


Novoletna večerja


Zbornik Bitnje skozi čas

Poročilo je podala M.Arhar.

B.Konjar je napisala zbornik Bitnje skozi čas, kot poklon domačemu kraju ob 50-letnici Bitenj. Zbornik bi želela dopolniti z delom KS v zadnjih letih ter spremno besedo predsednika KS.

Podan je bil predlog, da se povabi ljudi, ki bi prostovoljno sodelovali pri dopolnitvi zbornika ter da bi s pomočjo KS in sponzorjev zbornik tudi natisnili, mogoče kot protokolarno darilo KS Bitnje. Ustanovil bi se odbor za izdajo zbornika. Člani odbora bi proučili stroške priprave in izdaje zbornika, oceno obsega dela, ki je še potrebno, SKSB sodeluje pri odločitvi, kaj je res pomembno, da se v zborniku objavi.

Glede zbornika je bilo dogovorjeno sledeče
  1. Določiti je potrebno člane odbora in vir sredstev (sponzorji, NRP KS Bitnje).
  2. Gre za obsežen projekt. Potrebno je določiti vsebino zbornika (določi odbor v sodelovanu s SKSB), najti v njem krajevno identiteto, B.Konjar želi, da je več avtorjev.
  3. Predlogi za člane odbora: M.Arhar, M. Dolenc (SKSB), B.Konjar, A.Zavrl, M.Serdoz, B. Mesec, B. Mesec, J.Proj, dopolniti s predlogi.
  4. SKSB se mora odločiti ali pri pripravi sodelujemo, soustvarjamo ali le sponzoriramo. Prevladalo je mnenje o sodelovanju.


Zaključek

Naslednja, 5. redna seja SKSB bo predvidoma v četrtek, 22.1.2015 ob 19h.

Seja je bila zaključena ob uri 18:30 uri.

Zapisala: M.Jurjevec


Sklep 19/14: Potrjen je osnutek zapisnika 4. redne seje SKSB, ki je bila 27. 11. 2014 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak
Ks podpis 2010-2014.jpg
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki