Zapisnik 36. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/36/2014
Datum: 11. 9. 2014
Z A P I S N I K

36. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 11.9.2014 ob 19.00 uri.


Prisotni: Marjana Jekovec, Teja Demšar, Branko Mesec, Janez Stanonik, Mateja Arhar, Boris Oblak, Irena Dolenc
Opravičeno odsotni:
Odsotni:


Predlagan in sprejet je bil naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Prejeta pošta

/

Pregled gradiva za 36. sejo Sveta MOK, 17.9.2014

OPN MOK (B. Mesec)

Zadeva; Obravnava gradiva za 36.sejo Sveta Mestne občine Kranj, dne 17.2014

Na 36.seji Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne 17.9.2014 je na dnevnem redu pod točko;

4.Odlok o strateškem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj in
5.Odlok o izvedbenem prostorskem načrtu Mestne občine Kranj – druga obravnava

Pri pregledu gradiva za sejo za točko 5.Odlok o izvedbenem prostorske načrtu MOK ugotavljam, da pripombe Sveta KS Bitnje in Žabnice, dane v javni obravnavi na varstveni režim v Kulturni krajini Bitnje, niso bile upoštevane. To pomeni, da je velika verjetnost, da bo Mestni svet MOK na seji 17.9.2014 sprejel OPN v nespremenjeni vsebini ne glede na to, da smo predlagatelja opozorili na napake v postopku priprave tega akta. Bistveni nepravilnosti sta naslednji;

1.Pristop k varovanju kulturne dediščine v predlogu OPN ne vključuje sodobnih strokovnih smernic, ki se uporabljajo na ravni evropske unije, po katerih je potrebno v največji možni meri uskladiti javni interes pri zavarovanju kulturne dediščine z interesi prebivalcev varovanega območja po kakovostnem bivanju (določilo 2.člena Zakona o varstvu kulturne dediščine, krajše ZVKD-1),

2.ZVKD-1 v 25. Členu jasno določa postopek za določitev določenega območja za varstveno območje dediščine. ZVKD Kranj bi moral pripraviti samo predlog za določitev varstvenega območja in ga poslati na ministrstvo, ki nato vodi postopek. Ena bistvenih sestavin postopka je, da se zagotovi javna predstavitev predloga, na katerega lahko javnost daje svoja mnenja in pripombe. Do podanih mnenj in pripomb se mora ministrstvo opredeliti in določiti varstvena območja ter predpisati varstvene usmeritve. Teh zakonskih določil ZVKD OE Kranj ni spoštoval ,MOK pa je nezakonito pridobljene smernice vključila v prostorski načrt.

ZAVOD; je obljubil, da na podlagi študije ne bo vključil varstva notri, ampak v glavnem niso izločili na MOK, tako, kot so na sestanku obljubili. Na nekaterih enotah naj bi omilil režim, ampak v glavnem še vse velja.

Predlog: Svetu KS Bitnje predlagam, da v primeru, da bo Mestni svet na svoji seji dne 17.9.2014 sprejel predlagani OPN, skupaj s Svetom KS Žabnica odloči o tem, da sprejeti OPN pošlje v ustavno presojo.


Sp.Bitnje, 10.9.2014 Branko Mesec


Sklep 93/14: Dopusti se sprejem OPN-ja in se nadaljuje z ukrepanjem, kot predlaga B.Mesec. Sprejet OPN se pošlje v ustavno presojo.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Potrditev Volilne komisije KS Bitnje

Za potrebe Lokalnih volitev 2014 Svet KS Bitnje imenuje volilno komisijo za volitve v svet KS v sestavi:

  1. PREDSEDNIK: Mateja Eržen, Zg. Bitnje 19, 4209 Žabnica, roj. 18.9.1969, davčna št. 97069167
  2. NAMESTNIK PREDSEDNIKA: Marija Hartman, Sp. Bitnje 51, 4209 Žabnica, roj. 23.3.1950, davčna št. 19777485
  3. 1. ČLAN: Janez Kern, Sr. Bitnje 83a, 4209 Žabnica, roj. 29.12.1975, davčna št. 66757495
  4. NAMESTNIK: Boštjan Ljubič, Sr. Bitnje 132, 4209 Žabnica, roj. 10.4.1969, davčna št. 78223342
  5. 2. ČLAN: Franc Porenta, Sr. Bitnje 89, 4209 Žabnica, roj. 13.3.1968, davčna št. 55859011
  6. NAMESTNIK: Petra Koren, Sr. Bitnje 23, 4209 Žabnica, roj. 23.4.1975, davčna št. 9983151
Sklep 90/14: Svet KS Bitnje je sprejel sklep, da se potrdi Volilna komisija KS Bitnje v sestavi: Mateja Eržen, Marija Hartman, Janez Kern, Boštjan Ljubič, Franc Porenta in Petra Koren.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


GORKI

Aktualne informacije/težave projekta Gorki

UREDITEV CEST IN PROMETA NA OBMOČJU KS BITNJE

B. Mesec je opozoril na sprejet sklep iz 33. redne seje Sveta KS Bitnje; na katerega s strani MOK ni bilo nobenega odziva http://www.bitnje.si/kswiki/index.php?title=33._seja_17._4._2014#Pobuda_za_ureditev_ob.C4.8Dinskih_cest_in_lokalnega_prometa_na_obmo.C4.8Dju_KS_Bitnje

Problem se je pokazal pri reševanju problematike ceste pri g. P. iz Sp. Bitenj, saj se je izkazalo, da inšpekcijske služb ne morejo ukrepati (potrebna širitev ceste, odstranitev žive meje), ker cesta ni kategorizirana občinska cesta.

Podana je bila prav tako pobuda za nasutje, širitev t.i. Kovačeve poti,katere uporaba je zaradi izvedbe projekta Gorki še bolj obremenjena kot navadno. T.i. Kovačeva pot prav tako ni kategorizirana cesta ampak privatna pot, lastniki imajo interes, da to pot zaprejo. Cesta je v zasebni lasti, zato KS nima vpliva.

Glede na zgoraj navedeno in še mnogo podobnih primerov na območju celotne KS Bitnje je sedaj priložnost, da se vse take ceste uredijo (npr. v zgornjem primeru uredi enosmerna cesta, postavijo ustrezni prometni znaki,...).

Pobuda za ureditev (meritev cest, kategorizacijo) je bila že podana in potrjena s sklepom SKSB, dopis se ponovno posreduje na MOK (B.Mesec), B.Oblak pa izpostavi problematiko na seji Komisije za KS 16.9.2014.

Pobuda za ureditev občinskih cest in lokalnega prometa na področju KS Bitnje

Štajna

M. Jekovec je opozorila, da v projekt Gorki ni vkjučena meteorna kanalizacija, ki prav tako predstavlja velik problem naše KS. B. Mesec je predlagal, da se takoj po zaključku projekta Gorki prične z sanacije Štajne; pred tem se projekt obnovi, pridobi sredstva za izvedbo projekta, gradbeno in dovoljenje ARSO. Kopijo načrta projetka sanacije Štajne ima B.Mesec.

Sklep 91/14: Na MOK se poda pobuda za obnova projekta sanacije Štajne. B. Mesec posreduje kopijo načrta projekta, M. Jekovec pripravi opis problematike, kot ga je opisala na seji (navede se med drugim kvadratura od čistilne naprave do prvih cevi). Rok za pripravo gradiva je: 25.9.2014. Dokumentacija se posreduje na ustrezne službe MOK
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


NRP

Dodatna JR

Vprašanje krajana, ki je bilo najprej posredovano na MOK

Spoštovani, krajana zanima kako je glede javne razsvetljave v eni izmed ulic. Celotno vprašanje posredujem spodaj:

"Pišem vam glede javne razsvetljave v Zgornjih Bitnjah v ulici kjer je naselje treh novih hiš (zgornje bitnje 43a,b,c. Parcelna številka moje hiše je: 94/10. Zdej me pa zanima, koliko je možnosti, da v tej ulici dobimo javno razsvetljavo. Pa kaj moramo narediti, da dobimo osvetljeno ulico." Hvala za vaš odgovor! Lp Mitja"

Odgovor MOK

Spoštovani gospod Mitja najlepša hvala za vprašanje. Predmetna ulica žal ni del projekta GORKI – 2. sklop. Predlagamo, da pobudo za osvetlitev posredujete Krajevni skupnosti, ki bo po ustrezni obravnavi in morebitnem sprejemu predmetne pobude le-to uvrstila v Program investicij v krajevnih skupnostih. Hvala za razumevanje in sodelovanje. Prijeten dan, Jana Žakelj

Sklep 92/14: Postavitev javne razsvetljave v Zg. Bitnjah, ulica hišna št. 43a,b,c se vključi v NRP KS Bitnje.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Nabor NRP

http://www.bitnje.si/kswiki/index.php?title=NRP/2015#Nabor


Informator št. 43 (M. Arhar)

Izid najkasneje 3. 10. 2014. To je verjetno zadnji Informator v letu 2014.

Kandidate za Svet KS Bitnje in vse kandidate za mestni svet, ki so krajani Bitenj, se pozove, da se predstavijo v Informatorju in spletni strani KS Bitnje.


Novoletna večerja, dedek Mraz (M.Arhar)

Datum za dedka Mraza (igrica)v GD Bitnje je 11. 12. 2014 ob 17.00.

Zaradi uskladitve datumov bi bilo super določiti datum za novoletno večerko KS; datum novoletne seje določi nov Svet KS Bitnje; predlog 10.12.2014 ob 18.00 uri.


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 20.05 uri.

Zapisala: M.Jurjevec


Sklep 12/14: Potrjen je osnutek zapisnika 36. redne seje SKSB, ki je bila, 11. 9. 2014 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak
Ks podpis 2010-2014.jpg
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki