Zapisnik 35. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/35/2014
Datum: 12. 6. 2014
Z A P I S N I K

35. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 12.6.2014 ob 19.00 uri.


Prisotni: Marjana Jekovec, Teja Demšar, Branko Mesec, Janez Stanonik
Opravičeno odsotni: Mateja Arhar, Boris Oblak, Irena Dolenc
Odsotni:


Predlagan in potrjen je bil naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika 34. seje SKSB

Sklep 87/14: Potrjen je osnutek zapisnika 34. redne seje SKSB, ki je bila, 22. 5. 2014 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 4, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Prejeta pošta

PTT-sprememba izročilne pošte za krajane Zg.Bitenj

Media:Ptt_obvestilo.pdf

M. Jekovec je predlagala, da obvestilo objavimo v naslednji številki Informatorja.


Gradivo za 35. sejo Sveta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: MOK)

Gradivo je bilo obravnavo.

Izpostavljen je bil predlog sklepa seje Sveta MOK, za odprtje NRP-ja za rešitev problematike v Lazah (prerazporeditev sredstev iz nerealiziranih NRP-jev v višini 50.000 EUR).


GORKI

Dela potekajo, s strani krajanov so bila izpostavljena naslednja vprašanja/podani predlogi:


Še vedno ni znana cena priključka. Krajani pričakujejo informacijo v čim krajšem možnem času.


(Pre)pozno obveščanje o zaporah cest.

Tam, kjer potekajo dela za pripravo kanalizacije, ljude ne vedo, kdaj ne bodo več mogli z avtomobili do doma oz. kdaj jim bodo pred hišo kopali. Prav bi bilo, da so/smo o tem obveščeni, da se pripravijo in parkirajo avtomobile nekam, od koder se lahko odpeljejo.


Asfaltiranje poti od ceste Kranj-Šk.Loka do Mime v Sp. Bitnjah;

Pridobljena so soglasja za asfalitranje poti, dokumentacija bo posredovano na MOK s predlogom (J. Hočevar) Projektnemu Svetu MOK, da se cesta asfaltira v okviru projekta Gorki.

Sklep 88/14: Cesta od ceste Kranj-Šk.Loka do Mime v Sp. Bitnjah se asfaltira v okviru projekta Gorki. Predlog se posreduje pristojnim službam na MOK.
Sprejet soglasno (ZA 4, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


NRP

Poleg že podanih predlogov (nerealizirane investicije iz preteklih letih, ki se prenesejo dalje)


so bili dodani naslednji predlogi:http://www.bitnje.si/kswiki/index.php?title=NRP/2015#Nabor


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

Naslednja seja bo predvidoma 11.9.2014.


Zapisala: M.Jurjevec


Sklep 89/14: Potrjen je zapisnik 35. redne seje SKSB, ki je bila 12. 6. 2014 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak
Ks podpis 2010-2014.jpg
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki