Zapisnik 34. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/34/2014
Datum: 22. 5. 2014
Z A P I S N I K

34. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v sredo, 22.5.2014 ob 19.00 uri.


Prisotni: Marjana Jekovec, Teja Demšar, Mateja Arhar,Branko Mesec,Janez Stanonik, Boris Oblak
Opravičeno odsotni: Irena Dolenc
Odsotni:


Predlagan in sprejet je bil naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika 33. seje SKSB

Sklep 85/14: Potrjen je bil osnutek zapisnika 32. redne seje SKSB, ki je bila 17. 4. 2014 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Prejeta pošta

Predkupna pravica - parc. št. 328, k.o. BItnje, kategorizi​rana cesta

Dne 06.05.2011 je župan Mestne občine Kranj sprejel sklep, da pri postopku odtujitve nepremičnine
v lasti Mestne občine Kranj občinska   uprava pred vsako nameravano odtujitvijo pridobi mnenje KS, na območju
katere leži nepremičnina, prav tako pa se mnenje KS pridobi v primerih ponudb zaradi predkupnih pravic. 
V priponki vam pošiljam ponudbo za prodajo nepremičnine, ki se nahaja v starem mestnem jedru Kranja. 
Gre za nepremičnin parc. št. 328 k.o. Bitnje, ki predstavlja del kategorizirane ceste. 
Prosimo vas, da mnenje podate v čim krajšem roku. Lep pozdrav, Klemen Kastelic

Prejeto gradivo1

Prejeto gradivo slika


Sklep 86/14: KS Bitnje nima pripomb na prodajo nepremičnine na par. št. 328 k.o. Bitnje.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Noč v Bitnjah - odločba o trajanju prireditve

Media:Odločba_Noč_v_Bitnjah.pdf

Odločba se objavi na spletni strani KS Bitnje.


GORKI

Poročilo o aktualnem dogajanju.

Odkar potekajo dela tudi v KS Bitnje, se tedenskih operativnih sestankov udeležuje tudi B. Mesec. B. Mesec je prisotne seznanil s situacijo na terenu, zaenkrat potekajo dela po operativnem planu, brez večjih zapletov.


Izlet SKSB

M. Jekovec je podala zadnje informacije pred odhodom. Zbor v nedeljo, 25.5.2014 ob 7.15 na železniški postaji v Kranju. Cilj: Most na Soči.


NRP KS Bitnje

Do naslednje seje SKSB člani pripravijo predloge za NPR KS Bitnje (investicije v prihodnjih letih).


Zaključek

B. Oblak se je zahvalil M. Arhar za odlično organizacijo dobrodelnega koncerta ob 10-letnici KUD Bitnje. Morebitne napake se zapišejo in se v prihodnje odpravijo (vabila vsem krajanom po pošti). Člani SKSB so podali predlog, da bi prireditev postala tradicionalna.

M. Arhar je ob tem povedala datum Direndaja - sobota, 28.6.2014.


Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Naslednja seja bo predvidoma 12.6.2014.


Zapisala: M.Jurjevec


Sklep 87/14: Potrjen je osnutek zapisnika 33. redne seje SKSB, ki je bila 22. 5. 2014 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 4, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak
Ks podpis 2010-2014.jpg
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki