Zapisnik 33. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/33/2014
Datum: 17. 3. 2014
Z A P I S N I K

33. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v sredo, 17.4.2014 ob 19.00 uri.


Prisotni: Marjana Jekovec, Teja Demšar, Mateja Arhar,Branko Mesec,Janez Stanonik
Opravičeno odsotni: Irena Dolenc, Boris Oblak
Odsotni:


Predlagan in potrjenje bil naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika 32. seje SKSB

Sklep 82/14: Potrjen je bil osnutek zapisnika 32. redne seje SKSB, ki je bila 19. 3. 2014 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Prejeta pošta

Gradivo za 33. sejo Sveta MOK, 23.4.2014

http://www.kranj.si/KRANJ_SI,,mestna_obcina,mestni_svet,seje_sveta_mestne_obcine_kranj,2010_-_2014.htm

Gradivo je bilo članom SKSB posredovano po elektronski pošti. Na posredovano gradivo ni bilo pripomb.

B. Mesec je povedal, da je poudarek gradiva na Zaključnem računu za leto 2013. Proračun MOK za leto 2013 je bil realiziran le 85%.


GORKI

Poročilo o aktualnem dogajanju.

Odkar potekajo dela tudi v KS Bitnje, se tedenskih operativnih sestankov udeležuje tudi B. Mesec. B. Mesec je prisotne seznanil s situacijo na terenu, zaenkrat potekajo dela po operativnem planu, brez večjih zapletov.

Pobuda za ureditev občinskih cest in lokalnega prometa na območju KS Bitnje

Opis stanja

Na območju KS Bitnje vse gostejši lokalni promet in uporaba vse širših prevoznih sredstev (osebna vozila, traktorji s traktorskimi priključki, kombinirana vozila, tovornjaki, po glavni prometnici vozi tudi lokalni avtobus) predstavlja vse večji problem vožnja in srečevanje vozil, vse manjša je pretočnost prometa in vse bolj je ogrožena prometna varnost na obstoječih na lokalnih občinskih cestah. Glede na to, da je po projektu Gorki po izgradnji komunalne infrastrukture predvidena obnova občinskih cest dajemo pobudo, da MOK problem prometa v naseljih vseh treh Bitenj dolgoročno reši.

Iz mapnih kopij je razvidno, da so parcele namenjene občinskim cestam bistveno širše, kot so danes v naravi. Ker občinska cestna zemljišča niso odmerjena in zamejičena, so krajani zgradili ograje in zasadili žive meje tik ob cestah, v mnogih primerih pa tudi na občinskih zemljiščih in s tem zožali cestno telo. Pri gradnji ograj tudi niso upoštevali predpisanega odmika po občinskem odloku. Posledica tega je opisano stanje v prometu, ki se bo v bodoče le še poslabševalo.

Svetu KS Bitnje dajem pobudo,

da MOK poda zahtevo, da sočasno z izgradnjo komunalne infrastrukture pristopi k ureditvi občinski cest v KS in sicer na način:

Pobudo dajem v imenu večjega števila krajanov Bitenj in v svojem imenu.

Sp.Bitnje, 13.4.2014

Član Sveta KS Bitnje

Branko Mesec

Še ena pobuda krajana Sp. Bitenj

Razprava

Problem je velik na področju celotne KS, ker se dejansko stanje v praksi ne ujema (je širše ali ožje) s stanjem v mapnih kopijah. Sedaj je edinstvena priložnost, da se to uredi, čeprav s tem lahko pride do negativnih reakcij med krajani, hkrati se lahko tudi povečajo stroški ureditve cest po izgradnji kanalizacije (stroški odmere zemljišč, poveča se strošek asfaltiranja, ker bo površina večja).

Cestne na območju celotne KS morajo biti urejene po veljavnem občinskem odloku.

B. Oblak (elektronsko): Strinjam se s pobudo in predlagam, da jo podpremo in sprejmemo sklep.

Na MOK naj se poda skupna pobuda KS, z zahtevo, da se ceste po zaključku projekta kanalizacije ustrezno obnovijo.


Na podlagi razprave je bil sprejet naslednji sklep;

Sklep 83/14: Svet KS Bitnje podaja zahtevo Mestni občini Kranj, da sočasno z izgradnjo komunalne infrastrukture pristopi k ureditvi občinski cest v KS in sicer na način:
  • da da odmeriti vsa občinska zemljišča namenjena cestam in postaviti mejnike,
  • da naloži lastnikom zemljišč ob mejah z občinskimi zemljišči, da odstranijo ograje in žive meje ter jih postavijo na odmik, ki ga predpisuje občinski odlok,
  • da po zgrajeni komunalni infrastrukturi obnovi asfaltirane cestne površine in sicer glavne povezovalne ceste in vpadnice v naselja širine 5,00 m, stranske ceste širine 3,00m ter uredi bankine širine 0,50m.


B. Oblak naj na naslednji seji Komisije za KS ta skep izpostavi, da dobimo povratno informacijo, kakšna je pot do realizacije tega sklepa.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Krajevni praznik

M.Jekovec, M.Arhar.

Do sedaj so bile v okviru krajevnega praznika organizirane naslednje prireditve: polaganje vencev pri vojašnici v Kranju v sodelovanju z vrtcem Bitnje, spominska slovesnost na Planici ter prireditev Prihod pomladi v izvedbi KUD Bitnje.

Sledi razstava izdelkov KUD Bitnje (16. do 18.5.2014 v POŠ Žabnica) ter dobrodelni koncert ob 10-letnici KUD Bitnje 17.5.2014 v telovadnici Žabnica (sprejme do 180 obiskovalcev). Vstopnina na koncert bo en prehrambeni izdelek, dogodek bo medijsko zelo izpostavljen. Nastopajočih bo cca 100. M.Jekovec in M. Arhar sta podali prošnjo, da KS prispeva pri pripravi malice za nastopajoče.

Sklep 84/14: Za pogostitev nastopajočih na dobrodelni prireditvi ob krajevnem prazniku ob 10-letnici KUD Bitnje, KS Bitnje prispeva 250 EUR.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Izlet SKSB

M. Jekovec

Lokacija: Mosta na Soči, Dolina Soče

Sprememba termina: iz nedelje, 18. 5. 2014 - na nedeljo 25.5.2014 (M.Arhar je opozorila, da je to "dan brisače")

Sprejet je predlog, da se pelje z rednim vlakom (odhod iz Kranja: 7:25, prihod v Most na soČI 9:37, odhod 18:50, prihod v Kranj 21:00) Po prihodu sledi ogled doline Soče, ogled stavb, ki so vezane na zgodovino Posočja: muzej v naravi, Kosmačeva učna poč, most, vodi arheolog. Sledo kosilo ob 12h ter vožnja z turistično ladja Lucija po reki SOči.

Ocenjen strošek: do 40 EUR na osebo (udeleženih do 16 oseb).


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Naslednja seja bo predvidoma 15.5.2014.


Zapisala: M.Jurjevec


Sklep 85/14: Potrjenje bil osnutek zapisnika 33. redne seje SKSB, ki je bila 17. 4. 2014 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak
Ks podpis 2010-2014.jpg
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki