Zapisnik 31. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/31/2014
Datum: 20. 2. 2014
Z A P I S N I K

31. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 20.2.2014 ob 19.00 uri.


Prisotni: Marjana Jekovec, Teja Demšar, Janez Stanonik, Irena Dolenc,Boris Oblak, Mateja Arhar
Opravičeno odsotni: Branko Mesec
Odsotni:


Predlagan in potrjen je naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika 29. seje SKSB

Sklep 79/14: Potrjen je bil osnutek zapisnika 30. redne seje SKSB, ki je bila 16. 1. 2014 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Prejeta pošta

Predkupna pravica,Sp.Bitnje 7

Prejeta el.pošta z dne 20.2.2014.

Dne 06.05.2011 je župan Mestne občine Kranj sprejel sklep, da pri postopku odtujitve nepremičnine v lasti 
Mestne občine Kranj občinska uprava pred vsako nameravano odtujitvijo pridobi mnenje KS, na območju katere 
leži nepremičnina, prav tako pa se mnenje KS pridobi v primerih ponudb zaradipredkupnih pravic.
V priponki vam pošiljam ponudbo za prodajo nepremičnine, ki se nahaja v starem mestnem jedru Kranja. 
Gre za nepremičnino 
na naslovu Spodnje Bitnje 7.
Prosimo vas, da mnenje podate v čim krajšem roku.
S spoštovanjem, Klemen Kastelic, Splošna služba Mestne občine Kranj

Ponudba za oddajo nepremičnine

Sklep 80/14: Na prodajo nepremičnine na naslovu Sp. Bitnje 7, 2132-K.O. Bitnje, parcelna številka 331/1 Svet KS Bitnje nimam nobenih pripomb.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Obravnava gradiva za 31. sejo Sveta MOK, 26. 2. 2014

Gradivo je bilo posredovano članom v pregled po elektronski pošti. Pripomb ni bilo podanih. V kolikor ima kdo pripombe naknadno, jih posreduje po e-pošti do ponedeljka, ko je seja Komisije za KS.


Izlet SKSB

Izlet bo organiziran namesto piknika (skupaj za leti 2013 in 2014).

Predloge za termin in lokacijo izleta pripravijo člani SKSB do prihodnje seje oz. jih posredujejo do naslednje seje po elektronski pošti.

Točka je prestavljena na naslednjo sejo (v marcu), člani NUJNO posredujejo predloge.


Informator

Objavijo se nove informacije o projektu Gorki. Pripravi PR MOK in B.Mesec (zbere: M.Jurjevec).


Prireditve ob krajevnem prazniku

M. Arhar in M.Jekovec sta predstavili prireditve, načrtovane v okviru krajevnega praznika;


M.Arhar je tudi povedala, da je v pripravi bilten ob 10-letnici KUD Bitnje.

Predvideni termini sej sveta KS Bitnje v letu 2014

Seje so predvidene teden pred sejo Sveta MOK.

Plan sej MOK 2014


Zaključek

I. Dolenc je podala informacijo, da je bil izdan zbornik ob 20-letnici koledovanja v Župniji Kranj-Šmartin. Ob tej priliki bo v soboto, 22.2.2014 ob 19h odprta razstava in srečanje kolednikov v župnišču. Če koga zanima, vabljeni.


Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.

Naslednja seja bo predvidoma 20. 3. 2014.


Zapisala: M.Jurjevec


Sklep 81/14: Potrjen je bil osnutek zapisnika 31. redne seje SKSB, ki je bila 20. 2. 2014 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak
Ks podpis 2010-2014.jpg
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki