Zapisnik 3. seje 2014-18

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/3/2014
Datum: 6. 11. 2014
Z A P I S N I K

3. redne seje Sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 6.11.2014 ob 19.00 uri.


Prisotni: Boris Oblak, Tomaž Ogris, Primož Ogris, Marjana Jekovec, Matej Dolenc, Mateja Arhar, Robert Langerholc
Opravičeno odsotni:
Odsotni:


Predlagan in potrjen je bil naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika 1. in 2. seje

Sklep 11/14: Potrjen je osnutek zapisnika 1. konstitutivne seje SKSB in 2. redne seje SKSB, ki sta bili 30. 10. 2014.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Pregled in potrditev zapisnika 36. seje SKSB

Sklep 12/14: Potrjen je osnutek zapisnika 36. redne seje SKSB, ki je bila, 11. 9. 2014 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Člani SKSB do naslednje seje pregledajo načrt Štajne. Na naslednji seji se odloči, kako v vezi s Štajno ukrepati dalje.

Potrditev Finančnega načrta KS Bitnje za leto 2015

Finančni načrt KS Bitnje za leto 2015

Obrazložitev Finančnega načrta KS Bitnje za leto 2015

Sklep 13/14: Potrjen je bil Finančni načrt KS Bitnje za leto 2015
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Sejnine sveta KS Bitnje za leto 2015

Sklep 14/14: Članom SKSB se v letu 2015 izplačujejo sejnine v višini 33,43 EUR bruto na sejo za predsednika in 16,72 EUR bruto na sejo za člane in sicer največ za 4 seje v letu.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Popis sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2014

Dopis "Popis 2014"

Potrjen sklep

Navodila za popis

Sklep 15/14: Potrdi se Sklep o izvedbi rednega letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev KS Bitnje za leto 2014 in imenuje popisna komisija v sestavi: Primož Ogris (predsednik), Mateja Arhar (član), Robert Langerholc (član) in Marija Jekovec (član). Potrdijo se tudi Navodila za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev KS Bitnje za leto 2014
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Novoletna obdarovanja

Mateja Arhar
Marjana Jekovec
Mateja Arhar, M.Jurjevec
Marjana Jekovec

Načrti razvojnih programov za leto 2015

v kolikor ima še kdo kak predlog, ga sporoči, predlog mora nujno vključevati ocenjeno vrednost

V okviru razprave so bili podani so bili naslednji predlogi:

Ulični sistem bi bilo potrebno na pravi način predstaviti ljudem, da se navdušijo, ga sprejmejo.

Podan je bil predlog, da bi se določila "pilotna" cesta v Zg. Binjah, da bi ljudje lažje sprejeli sistem. V kolikor se odločimo bi bilo potrebno pridobiti soglasja od vseh krajanov, ki uporabljajo to cesto in seveda določiti osebo, ki bi pridobila vsa soglasja.

Overjeni podpisi predsednika in podpredsednika

M.Jurjevec.

GORKI: težave in poplave

Prejete so bile prijave za zaradi poplav, ki so posledica del v teku in poplavljanja meteornih vod. Izvajalec se še vedno ne odziva, zaradi neodzivnosti, neinformiranosti izvajalca so v kraju velike težave.


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Naslednja seja bo predvidoma 27. 11. 2014 ob 17.30 uri.

Zapisala: M.Jurjevec


Sklep 16/14: Potrjen je osnutek zapisnika 3. redne seje SKSB, ki je bila 6. 11. 2014 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak
Ks podpis 2010-2014.jpg
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki