Zapisnik 28. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/28/2013
Datum: 7. 11. 2013
Z A P I S N I K

28. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 7.11. 2013 ob 19.00 uri v GD Bitnje.


Prisotni: Boris Oblak, Marjana Jekovec, Teja Demšar, Mateja Arhar, Janez Stanonik, Branko Mesec, Irena Dolenc, Tomaž Ogris, Primož Ogris
Opravičeno odsotni:
Odsotni:


Predlagan in potrjen je bil naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


GORKI (točka skupaj s KS Žabnica)

Prisotni pri tej točki so bili tudi:


Prisotne je pozdravil B. Homan, predstavil projekt GORKI(Gorenjska komunalna infrastruktura), za katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, pravilnost postopka potrjena s strani državne revizijske komisije, izvajalec je Gorenjska gradbena družba(GGD) s češkim podizvajalcem, nadzor nad projektom izvaja DRI. Pri sami izvedbi projekta bo pomembno vlogo igral odnos, sodelovanje krajanov z izvajalci. V času izvedbe projekta bo kraj razkopan, domovi težko dostopni. Projekt mora biti zaključen do 31.12.2015, z vsemi hišnimi priklopi. Priklop na primarni vod (izkop od primarnega voda do hiš), izvedejo krajani sami, na svoje stroške.


V nadaljevanju je B. Oblak prevzel besedo in odprl razpravo.

Člani svetov KS Bitnje in Žabnica (v nadaljevanju: KS) so izpostavili različna vprašanja, pomisleke, zahteve glede poteka projekta Gorki , predstavniki MOK, izvajalca in DRI ( v nadaljevanju: izvajalec) pa so podali odgovore.


KS: V roku enega tedna želimo na obe KS (KS Žabnica in KS Bitnje) dobiti projektno dokumentacijo z vrisanimi primarnimi vodi, iz katere bo razvidno, kje bodo potekali primarni vodi, da bodo krajani informirani, kje bo potrebno izvesti izkop za priklop na primarni vod. Krajani bi radi urejali dvorišča, okolico hiš, zato potrebujejo zgoraj navedene informacije – kje bo potekala trasa v naprej (B. Oblak).

KS: Na koga se bomo obračali z vprašanji med izvedbo, ko bo prišlo do različnih nepredvidljivih situacij na gradbišču, kdo bo odgovarjal na vprašanja krajanov.


IZVAJALEC: Krajani bodo obveščeni postopoma, po posameznih odsekih bodo dobivali obvestila, kjer bodo navedeni kontakti ljudi, ki so o poteku najbolj informirani. Obvestila bodo posredovana krajanom 10 dni prej, predno pridejo v posamezno ulico. Za PR s strani MOK je zadolžena ga.Jana Žakelj. Projektne dokumentacija z vrisanimi primarnimi vodi bo posredovana na KS v roku 1 tedna. Zemljevidi bodo dosegljivi tudi na gradbiščih. Tam bodo lahko krajani pridobili konkretne podatke za posamezno hišo. Krajani lahko podatke pridobijo tudi preko predstavnikov KS. B. Homan je pri tem poudaril, da se moramo zavedati, da bo vprašanj krajanov ogromno.


KS: GGD je na zadnjem projektu (preplastitev ceste Kranj-Škofja Loka) pustila v kraju zelo slab vtis. Krajani z obnašanjem in slabim informiranjem izvajalca niso bili zadovoljni, s strani izvajalca je bila prisotna celo aroganca. Bojimo se, da se bodo pri izvajanju projekta Gorki, ki je veliko bolj zahteven, dogajale podobne stvari (B. Mesec).


IZVAJALEC: Predstavnik GGD je poudaril, da je Gorki drug projekt, ima drugo ekipo ljudi, kjer obveščanje, konkretni pogovori potekajo. Opozorilo je vzeto na znanje, potrebno bo pa seveda tudi malo strpnosti.


KS: V konkretnem primeru v Žabnici, kjer se dela že izvajajo, je informiranost slaba, obvozi niso označeni. Nujno je potrebno označit, definirat obvoze (M. Grašič).


KS: Moramo se zavedati, da v kolikor je zapora, nimaš kam iti, je potrebno upoštevati obvoz (J. Stanonik).


IZVAJALEC: B. Homan je poudaril, da pripombe so na mestu, izvajalec se mora potruditi, saj bo v kraju dve leti, čeprav se strinja s pripombo, če je zapora, je potrebno upoštevati obvoz in en »riniti« po stranskih poteh, kot se to navadno dogaja.


KS: Na teh praktičnih primerih se moramo naučiti, kakšnih napak ne smemo delati. Dejstvo je, da nesoglasja bodo. Bistveno je, da bo oseba, na katero bomo pošiljali vprašanja ažurna z odgovori. Mi potrebujemo odgovore takoj in jasne, ne v stilu »mi nismo zadolženi«, če ne veste (izvajalcu), pridobite odgovore. Bistveni so ažurni odgovori na vsa vprašanja, ki jih bomo postavili, da bomo lahko z vaščani negodovanja presekali. Mi se zavedamo situacije, pripravljeni smo pomagati, ampak potrebujemo na drugi strani konkretnega sogovornika. Želimo do ene osebe »SKANALIZIRAT« vsa vprašanja in od nje dobiti odgovore, saj bomo predstavniki KS imeli zelo veliko vprašanj, vroče telefone, potrebovali bomo ažurne odgovore. V kolikor v praksi ne odgovoriš, ne znaš odgovoriti, problem še povečaš (B. Oblak).


IZVAJALEC: B. Homan je ponovno poudaril, da je s strani MOK za PR zadolžena ga. Jana Žakelj. Na obvestilih, ki jih bodo prejeli krajani, bodo navedeni kontakti 3 oseb. Tudi KS sama bo imela na voljo te kontakte. Uporabijo jih lahko tako predstavniki KS kot krajani.


KS: V Žabnici še vedno nismo prejeli kontaktov pa se je z deli že pričelo. Glede na dejstvo, da na predsednike, predstavnike KS prelagamo odgovornost, morajo biti KS ažurno obveščene, vedno morajo KS dobiti informacije pred krajani (J. Frelih).

KS: V praksi bo potrebno vzpostaviti sistem, kako reševati konflikte.


IZVAJALEC: KS morata posredovati imena oseb (predstavnike KS), ki bodo kontaktne osebe med krajani in kontakti izvajalcev, ki bodo navedeni na obvestilih krajanom (ti kontakti bodo bistveni za reševanje problemov na terenu). Komunikacije morajo biti žive, problemi se morajo reševati sproti in ne »nalagati«, vzpostavljena mora biti dvotirnost. Ko pride do problema,morajo biti o njem obveščeni vsi, ki so pristojni za reševanje (B. Šimenc).


KS: Potrebno je več obveščanja po medijih, radiu….. (J. Frelih). Bistvena je pravočasnost podatkov, ljudi je potrebno obvestiti v naprej. Vemo, da je obveščenost slaba, zato jo je potrebno odpraviti (M. Grašič).


KS: B. Oblak je ponovno izpostavil vprašanje; Kje bo potekal in kdo je izkoplje jašek od glavnega, primarnega voda do hiše ? Krajani bi radi vedeli v naprej, predno bo primarni vod izkopan, ali lahko to naredijo v naprej, tisti, ki urejajo dvorišča ? Ali lahko v naprej dobijo informacijo; višino jaška, smer in ali lahko v naprej krajan dobi »kljukico« strokovnega delavca Komunale (pred izkopom primarnega voda) ?


IZVAJALEC: Krajani morajo ta izkop od primernega voda do hiše urediti sami (možnosti: sami, obrtnik, GGD, Komunala,…). Predno se jašek zasuje, ga preveri in potrdi strokovni delavec Komunale »da kljukico«. Najbolje je, da se tisti krajani, ki imajo tako situacijo, obrnejo na vodjo gradbišča, da skupaj pregledata projekt, traso. T. Kocijančič bo na KS posredovala seznam oseb, ki so pristojne, da potrdijo »dajo kljukico« da je dvorišče v naprej ustrezno pripravljeno (izkopan jašek za priključek na primarni vod), v primeru, da krajan ureja dvorišče v naprej, da ne bo potrebno več kopati, ko bodo izkopani primarni vodi.


Med prisotnimi so bili sprejeti naslednji DOGOVORI:

1. V roku enega tedna KS dobijo projektno dokumentacijo z vrisanimi primarnimi vodi in druge potrebne informacije. Ko se bo pričelo z delom pa se bodo obvestila posredovala tudi po domovih.
2. Izmenjajo se kontakti. S strani KS se na MOK pošljejo kontakte osebe, ki bodo s strani KS sodelovale pri informiranju (predstavniki KS), prav tako posreduje iz MOK kontakte na KS.


3. Glavni problem so informacije. Le to morajo biti AŽURNE – vsi odgovore na vprašanja se dobijo v roku 24 ur, vzpostavljena mora biti DVOSMERNOST INFORMACIJ. Izvajalec mora poskrbeti, da bodo obvozi na terenu dobro označeni.
4. T. Kocijančič bo na KS posredovala seznam oseb, ki so pristojne, da potrdijo »dajo kljukico« da je dvorišče v naprej ustrezno pripravljeno (izkopan jašek za priključek na primarni vod), v primeru, da krajan ureja dvorišče v naprej, da ne bo potrebno več kopati, ko bodo izkopani primarni vodi.


B. Oblak se je zahvalil gostom z željo, da sodelovanje poteka po današnjih dogovorih, saj bomo le tako znali reševati večino problemov in olajšali izvedbo projekta Gorki.


Zemljevide, ki so bili na sestanek prinešeni s strani izvajalca, so prevzeli predstavniki KS Žabnica.


Problem pridobivanja služnosti zemljišč za napeljavo kanalizacije v Žabnici in Sp. Bitnjah (B. Mesec in J. Frelih)

SPODNJE BITNJE: Steklarstvo Jugovic; problem ni rešljiv, v kolikor g. Jugovic ne dovoli služnosti, bo 5 gospodinjstev v Sp. Bitnjah moralo imeti svoja črpališča. Potrebno je apelirati na MOK, naj se skuša z njim dogovoriti oz. ga seznaniti z dejstvom, da priklop mora biti.

ŽABNICA: g. Linhart (pri Miklavžu); problem je delno rešljiv.

Sklep 71/13: Soglasno je bil sprejet naslednji sklep KS Žabnica in KS Bitnje;

MOK zaprosimo, da naj še enkrat poskuša pridobiti služnosti za napeljavo primarnega voda kanalizacije na zemljiščih g.Franca in Majde Jugovic iz Sp. Bitenj 23 ter od g. Linharta (stanuje v Ljubljani) v Žabnici 5 (obema lastnikoma se posreduje enak sklep).

Zadolži se gospo Tatjano Kocijančič, da poskrbi za pripravo in pošiljanje obvestila lastnikom.

Osnutek obvestila lastnikoma: Smo pred začetkom izgradnje kanalizacije na področju Bitenj in Žabnice. Sveta KS Bitnje in Žabnica ugotavljata, da kljub intervencijam s strani KS in MOK trije lastniki zemljišč, Franc in Majda Jugovic iz Sp.Bitenj 23 ter gospod Linhart iz Ljubljane, na zemljišču Žabnica 5, niso bili pripravljeni dati služnosti za položitev primarnega kanala kanalizacije. MOK jih z dopisom obvesti, da se bodo po veljavnem občinskem odloku morala na kanalizacijsko omrežje priključiti vsa gospodinjstva in da na območju,kjer bo zgrajena kanalizacija, ne bo dovoljeno graditi lastnih čistilnih naprav. Iz navedenih razlogov jih MOK še enkrat pozove k podpisu služnosti preko njihovih zemljišč.

Sprejet soglasno (ZA 11 (7+4), PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Pregled in potrditev zapisnika 27. seje SKSB

Zapisnik 27. seje

Sklep 72/13: Potrjen je bil osnutek zapisnika 27. redne seje SKSB, ki je bila 12. 9. 2013 ob 18.30.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Prejeta pošta

Kulturna krajina Bitnje (B. Mesec)

Obravnava gradiva, ki je bilo članom SKSB posredovano v pregled.

Media:Študija_okt_2013_1del.pdf

Media:Študija_okt_2013_2del.pdf

Končno je bila po naročilu MOK izdelana študija neodvisne institucije "Strokovna študija kulturno varstvenega režima v Bitnjah in Žabnici", kaj povzroči ta predlagan varstveni režim Kulturne krajine Bitnje in Žabnica na prebivalstvo znotraj te krajine.

Predviden je nov sestanek na MOK, kjer bo študija predstavjena s strani pripravljalca. Na sestanku morajo predstavniki sveta KS Bitnje (in tudi KS Žabnica) na podlagi študije predstaviti svoje stališče. Najbolje je, da KS Bitnje potrdi svoje stališče s sklepom SKSB.

I. Dolenc: Ali je študija obvezujoča za Zavod za varstvo kulturne dediščine (ZZKD) ? B. Meces: Študija je osnova za pogajanja, s katero želimo ZZKD dokazati, da je njihov predlog nesmiseln in ga je potrebno spremeniti.

Sklep 73/13: SKSB podpira gradivo "Strokovna študija kulturno varstvenega režima v Bitnjah in Žabnici" in se zavzema, da se sprejmejo in upoštevajo smernice študije. Prav tako naj se skladno s smernicami študije spremenijo smernice za pripravo OPN-ja MOK. Smernice za pripravo OPN-ja MOK naj bodo pripravljene zakonito.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Gradivo za 28. redno sejo Sveta MOK

Gradivo ni bilo posebej izpostavljeno s strani SKSB (predhodno jim je bilo posredovano v pregled).


Odkup zemljišč ob strugi Žabnica (iz prejšnje seje)

Na MOK smo poslali vprašanje:

Pozdravljeni.
Krajane Zg. Bitenj zanima, kako je z odškodnino in odmero zemljišč ob strugi potoka Žabnica.
Morajo za nadomestila krajani sami sprožit ustrezne postopke?
Prosimo za posredovanje vprašanja na ustrezne službe in posredovanje odgovora.
Najlepša hvala in lep pozdrav !

Prejet odgovor:

Ojla, 
tole ne bo zadeva MOK. Predlagam, da se obrneš na Ilca in v imenu krajanov vprašaš, kaj se dogaja, 
kako je z zadevo, ker je menda po terenu  že  hodil geodet iz tržiškega konca.
In prošnja – daj mi v vednost povratno informacijo s strani Ilca, da bomo vsaj vedeli, kaj se dogaja in tudi
v bistvu kako to sploh poteka.   
Hvala.
Lp, Tatjana


Na podlagi zgoraj navedenega je bil sprejet dogovor, da T. Demšar v imenu KS pošlje vprašanje g. Ilcu (ARSO). Ko dobimo odgovor obvestimo tudi T.Kocijančič na MOK.


Čiščenje struge potoka Žabnica v Zg.Bitnjah (dopolnitev iz prejšne seje)

Krajan, g. S. Jenko je v telefonskem klicu predlagal (že na prejšni seji je bilo navedeno, da je struga potoka Zabnica močno zaraščena, umazana in jo je potrebno nujno očistiti, poslan je bil mail na ARSO) čistilno akcijo krajanov, ki živijo v bližini, da bi ločje posekali, odnesli, pobrali smeti. Predlagal je, da KS organizira akcijo.

Med tem je bil prejet odgovor g. Ilca.

Media:ARSO_strugaZabnica_nov2013.pdf

Glede na to, da je mnenje ARSO, da je strugo potrebno očistiti, zmanjkalo pa je sredstev, je potrebno o nastali situaciji obvestiti ustrezne službe, da se bo v letu 2014 čiščenje struge res realiziralo. Struga je namreč tako zaraščena, da je velika nevarnost poplav.

Do naslednje seje pripravimo dokumentacijo za prijavo na Medobčinski inšpektorat Kranj, da bo le ta podal mnenje, saj gre za poplavno območje. Dokumentacijo podkrepimo s slikami (poleg Zg. Bitnja tudi lokacijo za nogometnim igriščem-tam kjer ni posekano, ki pokaže, kaj je rezultat nečiščenja nove struge po dvajsetih letih). Potrebno je omeniti tudi potrebo po deratizaciji (zopet ni bila izvedena, čeprav je bila podana informacija s strani MOK, da je bil naročena za mesece september). Prijavo za inšpektorat pripravi T. Demšar.

Kar se tiče predloga g. Jenkota je B. Oblak izpostavil, da se moramo vprašati ali imamo resurse za organizacijo čistilne akcije. Vemo, kako veliko je dela s čistilnimi akcijami, koliko volje in časa je potrebno. V kolikor bi bilo mogoče pridobiti dodatna sredstva za izvedbo čistilne akcije, bi drugo leto (spomladi 2014) v okviru redne čistilne akcije organizirali tudi čiščenje struge Žabnice v Zg. Bitnjah. Potrebno je pridobiti sredstva za plačilo odvoza, delo bagerja in tudi razmisliti, kam odstranjeni material dati. KS lahko organizira akcijo, poskrbi za simbolično malico, več sredstev nima. Potrebno bi bilo pridobiti dodatna sredstva za izvedbo akcije.

G. Jenku se posreduje potrjen zapisnik te seje.


Informator 41

Obvestila SKSB

Objavimo aktualne informacije iz današnjega sestanka in informacije MOK, ki jih bo pripravila Jana Žakelj (PR MOK). Objavimo tudi kje, bodo krajani lahko dobivali ažurne informacije (spletna stran, FB).

Krajani naj se pri nastalih problemih, ki se tičejo tekočega vzdrževanja, obračajo neposredno na MOK. V primeru, da s strani MOK ne bo odziva, obvestijo KS, da preveri in pospeši reševanje problema (pripravi: M.Jurjevec).


Novo leto

Pred novoletno večerjo bo kratka seja SKSB.


Tradicionalno srečanje svetov KS

Termin: 28.11.2013, Predoslje

Na srečanje gredo vsi člani SKSB.


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Naslednje seja bo predvidoma 4. 12. 2013.

Zapisala: M.Jurjevec


Sklep 74/13: Potrjen je bil osnutek zapisnika 28. redne seje SKSB, ki je bila 7. 11. 2013 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak
Ks podpis 2010-2014.jpg
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki