Zapisnik 27. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/27/2013
Datum: 12. 9. 2013
Z A P I S N I K

27. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 12.9. 2013 ob 18.30 uri v GD Bitnje.


Prisotni: Boris Oblak, Marjana Jekovec, Teja Demšar, Mateja Arhar, Branko Mesec, Irena Dolenc
Opravičeno odsotni:
Odsotni: Janez Stanonik


Predlagan je naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika 26. seje SKSB

Sklep 67/13: Potrjen je bil osnutek zapisnika 26. redne seje SKSB, ki je bila 12. 6. 2013 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Prejeta pošta

Prometna varnost v Sr.Bitnjah

Media:Anonimno_promet_SrBitnje.pdf

V preteklosti je bila za ta primer že podana prijava na Medobčinski inšpektorat Kranj, zadeva je bila urejena, problem je zopet aktualen.

Gradivo se ponovno posreduje T. Kocijančič na MO Kranj, da ga posreduje na ustrezne službe, da ukrepajo in posredujejo tudi odgovor.


Čiščenje struge potoka Žabnica v Zg.Bitnjah (prejet telefonski klic)

Ga. K. Jenko iz Zg. Bitenj je opozorila, da je struga potoka Zabnica močno zaraščena in jo je potrebno nujno očistiti. V nasprotnem primeru bodo v primeru večjih padavin ponovno poplave, saj se bo vse zamašilo. Povedala je, da je predhodno že klicala na VGP, kjer so ji povedali, da to ni v njihovi pristojnosti, zato se obrača za pomoč in posredovanje na KS.

B.Oblak je povedal, da je to stvar VGP-ja; Zgornje obvestilo se posreduje g. Ilcu na VPG, v vednost T. Kocijančič na MO Kranj.

Finančni načrt KS Bitnje za leto 2014

Osnutek Finančnega načrta KS Bitnje za leto 2014;


Sklep 68/13: Potrjen je Finančni načrt KS Bitnje za leto 2014.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Sejnine sveta KS Bitnje za leto 2014

V Finančni načrt KS Bitnje za leto 2014 so vključene sejnine, jih je potrebno potrditi s sklepom. Predvideni zneski v letu 2014 za posamezno sejo (sejnine se izplačajo za največ 4 seje letno): 33,43 EUR bruto za predsednika in 16,72 EUR bruto za člane.

Sklep 69/13: Skladno s Finančnim načrtom KS Bitnje za leto 2014, se potrdi izplačilo sejnin članom SKSB v letu 2014.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Obravnava gradiva za 26.sejo Sveta MOK (18.9.2013)

Gradivo je bilo članom SKSB posredovano po elektronski pošti.

Na gradivo ni bilo podanih pripomb.


GORKI (B.Oblak)

Predlagam ustanovitev Komisije za Gorki. Predsednik g. Branko Mesec. Člani: vsi člani SKS Bitnje + ostali, ki bodo prenašali informacije krajanom (glej: GORKI/seznam krajevnih informatorjev).

Izvedba projekta bo potekala predvidoma 2 do 3 leta, ne vemo še točno kdaj bo začetek. Informiranje bo potekalo preko SKSB, krajevnih informatorjev na način, ki bo v tistem trenutku najbolj primeren. I. Dolenc; vključijo naj se predstavniki PGD Bitnje in NK Bitnje, preko delujočih društev bo tako obveščenih veliko ljudi, prav tako se bodo tekoča obvestila nameščala tudi na oglasne deske.

Na seznam krajevni informatorjev se doda:

Morebitne dodatne predloge se posreduje M.Jurjevec.

B. Mesec je poudaril; Aktivnost informiranja bo imela pri tem projektu ključno vlogo. V Komisiji za Gorki bo potrebno reševat konfliktne situacije. Potrebno bo pridobivati dovolj hitro informacije (sodelovanje z B. Homanom) in pridobiti sredstva za informiranje.


Odkup zemljišč ob strugi Žabnica (Teja)

Lastniki zemljišč ob strugi sprašujejo, kako je z odškodnino oziroma odkupom privatnih zemljšč, ki so bila zmanjšana na račun zadnje regulacije Žabnice. Zanima jih, kdaj bo občina plačala nadomestilo oziroma ali morajo sami sprožiti kakšne postopke na občini.

Vprašanje pošljemo dalje T. Kocijančič; "Kako je z odškodnino in odmero zemljišč ob strugi Žabnice; ali morajo za nadomestila krajani sami sprožit kake postopke. Prosimo za posredovanje vprašanja na ustrezne službe in odgovor". Odgovor krajanom posreduje T. Demšar, ko bo. Lahko se tudi objavi postopek, odgovor v Informatorju.


Jesenski izlet

Namesto piknika KS Bitnje, se za člane SKSB s partnerji organizira izlet.

Okvirni datum: 10. november ali pa se določi nov datum na seji januarja 2014.

Predlogi:


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.

Naslednje seja bo predvidoma 10. 10. 2013.


Zapisala: M.Jurjevec


Sklep 70/13: Potrjen je bil osnutek zapisnika 27. redne seje SKSB, ki je bila 12. 9. 2013 ob 18.30.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak
Ks podpis 2010-2014.jpg
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki