Zapisnik 21. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/21/2012
Datum: 15. 11. 2012
Z A P I S N I K

21. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 15. 11. 2012 ob 19.00 uri gasilskem domu Bitnje.


Prisotni: Boris Oblak, Marjana Jekovec, Branko Mesec, Teja Demšar, Irena Dolenc
Opravičeno odsotni: Mateja Arhar, Janez Stanonik
Odsotni:


Potrjen je bil naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Krajani na seji

V zvezi s poplavami na Brenkovem travniku oz. ob Kovačevi poti sta svoj obisk na seji najavili krajanki iz Sr. Bitenj: Francka Arambašič in Lidija Čater.

Gospe sta povedali, da je asfalt na navedeni cesti popolnoma uničen, voda ga je spodjedla. Dotrajanost ceste lahko vodi do poplav v hišah, kleteh. Govori se tudi, da cesta ni v več v privatni ampak v javni lasti. Ne ve pa se ali je prepis res narejen.

B. Oblak je poudaril; da je prepis ceste "na občino" tudi edina možnost, da bo cesta s strani MO Kranj redno vzdrževana. V kolikor cesta ni "javno dobro" KS nima moči, pristojnosti za vzdrževanje, kljub temu, da je v skupnem interesu. Upravljalec s cestami je MO Kranj, izvajalec pa Komunala Kranj.

O tej cesti se je že velikokrat razpravljalo. V kolikor je potrebno tekoče vzdrževanje, se krajani obrnejo na kontakte za vzdrževanje cest na MO Kranj, ki so objavljeni v Informatorju in spletni strani KS Bitnje. V kolikor je potrebna nova investicija, KS vključi cesto v NRP KS Bitnje (za leto 2014, leto 2013 je že zaključeno), da lahko na občini kandidiramo za sredstva.

V tem trenutku je najbolj smotrno, da gospe pripravita dopis na MO Kranj (v vednost: KS Bitnje, da bomo imeli zadevo v evidenci), kje se opiše, da je cesta uničena, poplavljena, kar je posledica poplavljanja meteornih voda. Opiše se problem v celoti. Prva možnost za ureditev ceste, kot nova investicija pa je šele v letu 2014.


Pregled realizacije nalog iz prejšne seje


Novo leto

Novoletna seja

Novoletna obdarovanja


Prehod za pešce v Spodnjih Bitnjah

Boris: pozanimal sem se na MOK, zakaj dela stojijo. 5. 11. 2012 sem prejel odgovor: "Na PP pravijo, da je bilo pred 14 dnevi s strani DRSC izdano dovoljenje za delno zaporo ceste. Izvajalcu so tako podaljšali rok za dokončanje del najkasneje do 23.11.2012."

Dela zopet potekajo.


Kanalizacija: Plačilo prispevkov

B. Oblak: Tole vprašanje sem zastavil na MOK:

Krajane v Bitnjah je razburila vest o visokem komunalnem prispevku v Tržiču. Sedaj me sprašujejo, če se bo kaj takega zgodilo tudi pri nas.

Do sedaj jaz nimam nobene informacije, da bi bilo treba karkoli plačati. Kako je s tem? Na koga naj se obrnem z vprašanjem? Ali je to vprašanje, ki naj ga damo na naslednjo sejo komisije?

Rad bi dobil dokument (odgovor), kjer bi pisalo, kaj vse sledi krajane Bitenj (in tudi verjetno drugih, ki se bodo priklopili na kanalizacijski sistem), ko se bomo priklopili na kanalizacijski sistem. Tudi s podatki o vseh finančnih obveznostih, ki temu sledijo.

Odgovor

Tatjana Kocijančič:

s strani UOP sem dobila odgovor, da bo na osnovi programa opremljanja znan znesek. V Kranju se upošteva 60% olajšavo in plačilo na 24 obrokov. Potem sem mu še postavila vprašanje, kdaj bo sprejet program opremljanja, pa še čakam njegov odgovor.

Informacija iz novelacije projekta GORKI (B. Mesec)

Informacija o stanju na projektu Gorki II.sklop, ki vsebuje obnovo ČN v Kranju in izgradnjo kanalizacije Bitnje, Šutna, Žabnica ter projekt »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-3.sklop« (vključuje zajetje vodnega vira v Bašlju)

MOK je dala izdelati Novelacijo zagonskega elaborata za program Gorki-2.faza, izdelana je bila novembra 2012, ki je predmet obravnave na 19.seji Sveta MO Kranj 14.11.2012. Delno jo je obravnavala tudi Komisija za finance na svoji seji dne 12.11.2012 pri točki Obravnava proračuna MO Kranj za leto 2013. V novelaciji je na strani 42/108 zapisana za nas krajane Bitenj zelo pomembna (slaba) informacija;

Predstavniki MO Kranj bili 10.10 2012 na sestanku na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje v Ljubljani. Na vprašanje kdaj bomo prejeli odločbo o sofinanciranju projektov »Odvajanje in komunalnih odpadnih voda Gorki II.« in »Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save-2.sklop«, je bilo z njihove strani sporočeno;

Predstavniki MKO so tudi povedali, da obstaja velika verjetnost, da bosta oba projekta zapadla v drugo finančno perspektivo in to kljub temu, da sta oba projekta zelo kakovostno pripravljena. Na prioritetni listi so se znašli predvsem projekti prekmurske in kraške regije in to kljub slabši pripravljenosti projektov.

Obstaja pa upravičena bojazen, da bodo za naslednjo finančno perspektivo veljala drugačna pravila koriščenja kohezijskih sredstev EU, ki bodo podpirala opremljanje aglomeracij manjših od 2.000 PE. V tem primeru MOK ne bo mogla kandidirati, saj se v projektu Gorki II.sklop nahajajo le aglomeracije večje od 2.000 PE !!!!

Mislim, da moramo Bitenjčani in Žabničani pričeti biti plat zvona v vseh cerkvah!

Vprašanje na seji komisije za KS

B. Oblak: Na seji komisije za KS v ponedeljek, 12. 11. 2012, sem zastavil vprašanje na to temo. Torej kaj bo, če ne dobimo sredstev. Odgovor je, da se bo delo nadaljevalo po finančnih zmožnostih MOK.

Glede nesigurnosti izvedbe projekta kanalizacija B. Oblak opravi razgovor z podžupanom Homanom, B. Mesec pa vzpostavi stik z županom preko Stranke za napredek KS, tudi na Odboru za finance MOK (preko gorenjskih poslancev).


Prometni znaki na cestah v Bitnjah

M.Jurjevec opozori J. Stanonika, da spisek posreduje B.Oblaku, da ga posreduje naprej na MO Kranj.


Informator 39


Sprejemanje proračuna in kriterijev za manjša dela

B. Oblak je podal informacijo, da se predsedniki KS v MO Kranj borijo, da bi pridobili več izvšilne moči, pristojnosti, da bodo lahko odločali vsaj o izvedbi manjših, urgentnih del na področju KS, izbiri izvajalcev. Trenutno je situacija taka, da predsedniki nimajo pooblastil le odgovornost.


Kulturna krajina

Skupina v sestavi Mesec, Langerholc, Pintar še vedno koordinira aktivnosti za »umiritev« prepotentnih kranjskih varuhov kulturne dediščine. Po naročilu MOK neodvisna strokovna institucija iz Celja izdeluje t.im. študijo upravičenosti razglasitve varstvenega režima v Kulturni krajini Bitnje, ki ga je kranjski Zavod za varovanje kulturne dediščine (ZVKD) podtaknil v predlog Občinskega prostorskega načrta (OPN). Študija je v izdelavi, avtorica študije si je tudi že osebno ogledala območje kulturne krajine v Bitnjah v spremstvu članov skupine. Rok za izdelavo študije je konec novembra 2012. Prejemnik študije je naročnica MOK, ki jo bo dala v obravnavo prizadetima KS (KS Bitnje in KS Žabnica). O rokih in načinu javne obravnave bo Svet KS obveščen.


Prejeta pošta

Ni aktualne prejete pošte.


Miklavž

Na igrišču NK Bitnje bodo pripravili Miklavževanje.

M. Jekovec se poveže z organizatorji. Organizirajo se delavnice, KS prispeva naročilnico za simbolična darila.


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

Naslednje seja bo pred novoletno večerjo KS Bitnje, 19.12.2012.


Zapisala: M.Jurjevec

Sklep 57/12: Potrjen je bil osnutek zapisnika 21. redne seje SKSB, ki je bila 23. 8. 2012 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki