Zapisnik 20. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/20/2012
Datum: 23. 8. 2012
Z A P I S N I K

20. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 23. 8. 2012 ob 19.00 uri gasilskem domu Bitnje.


Prisotni: Boris Oblak, Marjana Jekovec, Mateja Arhar, Branko Mesec, Teja Demšar
Opravičeno odsotni: Janez Stanonik, Irena Dolenc
Odsotni:


Predlagan je naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika 19. seje SKSB

Sklep 55/12: Potrjen je bil osnutek zapisnika 19. redne seje SKSB, ki je bila 21. 6. 2012 ob 16.50.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Pregled realizacije nalog iz prejšne seje

Trenutno so vse naloge realizirane.


Prejeta pošta

Nasutje ceste v Zg. Bitnjah

Spoštovani,

Po dogovoru z ga. Mirjano Jurjevec Vas kot eden od lastnikov dovozne poti ki poteka po parcelah s številkami:

naprošam, v kolikor je to mogoče, da nam, seveda ko bo potok Žabnica urejen in bo promet spet normalno tekel po lokalni cesti LC 183030 Žabnica – Šutna – Bitnje – Stražišče, zagotovite oz. priskrbite pesek za zasutje lukenj na dovozni cesti k našim hišam, ki nastajajo zaradi povečanega prometa v času, ko se ureja potok Žabnica pri mostu pri Žepku, kajti takrat ves promet v obe strani poteka po naši, lastniški dovozni cesti in se na njej dela škoda. Naj povem, da v času del pri urejanju potoka Žabnica, po tej lastniški cesti prepelje cca. 100 vozil na dan, kar je preobremenjujoče zanjo.

Za ugodno rešitev moje skromne prošnje (ob sobotah veliko vozil pelje po njej tudi k cerkvi k maši), da bi zagotovili kolikor toliko uporabno dovozno pot še za v naprej, v uporabo vseh nas, se Vam vsem skupaj iskreno in iz srca zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam.

Edo Kunčič GSM:041 769 700

Dovoljenje za zaporo te ceste, glej točko 7 in 8


Sprejet je bil dogovor, da se po končanih delih JP Komunala Kranj naroči ureditev dovozne poti, ki jo navaja g. Kunčič.

št:: 12/20
Izvajalci:: B. Oblak
Naloga: Nasutje ceste v Zg. Bitnjah; po končanih delih se JP Komunala Kranj naroči ureditev dovozne poti, ki jo navaja g. Kunčič
Opravljena: NE
Opomba:Direndaj in Rekreatur

Direndaj in Rekreatur bosta v nedeljo, 26.8.2012.

Program Direndaja in Rekreatura Soglasje za Rekreatur in program


B. Oblak je povedal, da zaradi slabe vremenske napovedi obstaja možnost, da Direndaj odpade. Odločitev bo sprejeta na sestanku organizatorjev Direndaja danes zvečer. M. Jekovec je predlagala, da bi se postavila mogoče le miza kot dobrodošlica za Rekreatur. Tudi o tem se bo dogovorilo na sestanku za Direndaj.


Piknik KS Bitnje

Piknik KS Bitnje bo nedeljo, 2.9.2012 ob 11h na nogometnem igrišču v Sp. Bitnjah.

Piknik KS Bitnje 2012


Člani SKSB so na lokaciji pikniki prisotni najkasneje do 10.30. Po potrebi se z nalogami seznanijo preko mailing liste SKSB.


Kulturna krajina Bitnje

Brane Mesec
je podal informacijo o nadaljnjih aktivnostih za ukinitev oz. zmanjšanje Kulturne krajine Bitnje. Hkrati je tudi opozoril na dejstvo, da krajani niso zainteresirani za reševanje problema Kulturne krajine Bitnje, ne glede na to, kaj ohranitev Kulturne krajine Bitnje pomeni za prihodnost našega kraja. Reševanje problematike zaenkrat poteka naprej.

Informacija B. MesecRazno

Kanalizacija-informacija

B. Mesec

Gradbena dovoljenja za primarni vod so pridobljena, za sekundarni so v pridobivanju, sredstva so pridobljena. Pričakuje se, da bo septembra 2012 MOK dobila odločbo o delitvi sredstev evropske kohezije, posledično se izvedbo projekta kanalizacije res v začetku leta 2013.


Koši za kužke

B. Oblak pridobi informacijo o postavitvi košev za pasje iztrebke.

št:: 15/20
Izvajalci:: B. Oblak
Naloga: Koši za pasje iztrebke: B. Oblak pridobi informacijo o postavitvi košev za pasje iztrebke.
Opravljena: DELNO - poslano povpraševanje na MOK
Opomba:


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 19.35 uri.

Naslednje seja bo proti koncu septembra, odvisno od datum naslednje seje sveta MOK.


Zapisala: M.Jurjevec

Sklep 56/12: Korespondenčno je bil potrjen osnutek zapisnika 20. redne seje SKSB, ki je bila 23. 8. 2012 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki