Zapisnik 2. seje 2014-18

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/2/2014
Datum: 30. 10. 2014
Z A P I S N I K

2. seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v sredo, 30.10.2014 ob 17.45 uri.


Prisotni: Boris Oblak, Tomaž Ogris, Primož Ogris, Marjana Jekovec, Matej Dolenc, Mateja Arhar, Robert Langerholc
Opravičeno odsotni:
Odsotni:


Predlagan in potrjen je bil naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


PRIMOPREDAJA

B. Oblak je predal informacijo o stanju sredstev na TRR KS Bitnje in odprtih obveznostih. Glavne naloge do konca leta so: izdaja še ene številke Informatorja, obdaritev najstarejših krajanov, obisk dedka Mraza za najmlajše otroke.

Z aktualnimi, tekočimi nalogami bodo člani SKSB seznanjeni v okviru naslednje točke dnevnega reda.


POTEK DELA in RAZDELITEV NALOG

Delo poteka v glavnem preko spleta (vsa dokumentacija, zapisniki, odprte naloge so na spletu, člani bodo gesla dobili v prihodnjih dneh) in skupne mailing liste.


Okvirna razdelitev nalog po področjih

Naloge: čiščenje struge, preveriti ali je bila deratizacija že narejena oz. jo naročiti, ko bo potrebno.

Izpostavljen je bil problem neenakomerne porazdelitve javne razsvetljave po Bitnjah.

Zemljevidi, kjer so označene potrebe so že pripravljeni. Potrebno bo pridobiti soglasja od krajanov, v kolikor bomo dobili sredstva.

Navedeni so le nosilci nalog, pri delu po potrebi sodelujejo vsi člani SKSB.

Seje


NRP

Članom SKSB se posreduje seznam investicij - NRP KS Bitnje.


Potrditev OPN na zadnji seji Sveta Mestne občine Kranj in varstvo kulturne dediščine na področju naše KS (R. Langeholc)

R. Langerholc je člane SKSB seznanil z aktivnostmi. Glede na prve ugotovitve odvetniške in strokovnih služb je prišlo do ugotovitev, da so smernice sprejetega OPN-ja glede varstva kulturne dediščine nezakonite,režim je prestrog, več informacij bo na voljo v prihodnjem tednu. Predvidoma bo vložena pobuda za oceno ustavnosti in zakonitosti OPN-ja. Pobudo lahko poda samo tisti, ki ima pravni interes, lastnik, oblikovala se bo civilna iniciativa. R. Langerholc bo v prihodnje SKSB seznanjal s potekom, na eni od prihodnjih sej pa bo tudi podrobno opisal problematiko in zakaj ne želimo, da ta OPN velja tudi na področju naše KS. Če pozna kdo koga, ki ima interes, enak problem vabljen, da se pridruži. Vloga za oceno ustavnosti bo oddana do 17.11.2014.


Košnja trave

B. Oblak je članes SKSB seznanil, da je potrebno podaljšati dogovor o košnji trave na zemljiščih:

Košnjo trave izvaja Marjan Hafnar, s.p.. Dogovor velja od 30. 10. 2014 do preklica.

Na podlagi podane informacije je bil sprejet

Sklep 9/14: Podaljša se dogovor o košnji trave, ki jo izvaja Marjan Hafnar s.p.. Dogovor velja od 30.10.2014 do preklica in sicer za nasledje parcele; 1515/4 k.o. Bitnje, 2.950 m2, 389/2 k.o. Bitnje, 786 m2, 389/1 k.o. Bitnje, 1354 m2, 470/5 k.o. Bitnje, 330 m2,472/2 k.o. Bitnje, 250 m2 (del parcele).
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Razno


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 18.15 uri.

Naslednja seja bo 6.11.2014 ob 19.00 uri.

Zapisala: M.Jurjevec


Sklep 11/14: Potrjen je zapisnik 2. redne seje SKSB, ki je bila 30. 10. 2014 ob 17.45.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Predsednik KS Bitnje
Boris Oblak
Ks podpis 2010-2014.jpg
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki