Zapisnik 2. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/2/2010
Datum: 11. 11. 2010
Z A P I S N I K

2. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 11. 11. 2010 ob 19.45 uri gasilskem domu Bitnje.


Prisotni: Boris Oblak, Janez Stanonik, Branko Mesec, Marjana Jekovec, Mateja Arhar, Irena Dolenc, Teja Demšar
Opravičeno odsotni: /
Odsotni:

Dnevni redo:

Vsebina


Predstavitev članov sveta KS Bitnje

Mateja Arhar

Sem predsednica KUD Bitnje, v okviru katerega se odvija več različnih krožkov. V prihodnje moramo napeti vse sile, da bi dobili večji, boljši prostor za izvajanje dejavnosti društva. Delujoči krožki se odvijajo od jeseni do pomladi, v naslednji sezoni načrtujemo še otroški dramski krožek, tako bomo na prireditvah lahko izvajali svoje igrice, ne bo potrebno iskati akterjev od zunaj. V prihodnje želimo ustanoviti tudi pevski zbor za otroke in mladino, vzpodbuditi medgeneracijsko sodelovanje, osredotočeni pa smo na 3 točke oz. dogodke, ki jih želimo izvesti v prihodnjem letu: tečaj za starše in vnuke, čistilno akcijo, tradicionalni otroški Direndaj. Pri svojem delovanju v KS se vidim še naprej tako, kot sem delovala do sedaj, le da sem sedaj kot članica Sveta KS Bitnje. Še naprej bi sodelovala tudi pri prireditvah, dogodkih (obisk dedka mraza, prihod pomladi, literarni večeri, razstave, itd.), ki potekajo v okviru KUD Bitnje in seveda v uredništvu Informatorja.

Irena Dolenc

V Svet KS Bitnje sem kandidirala kot predstavnica stranke NSl, sem mama 5 otrok, počnem različne stvari, imam talent za pisanje in različne druge talente, kar upam, da bo prišlo prav pri mojem delu v Svetu KS Bitnje. Sodelujem tudi pri Karatisu (Župnijska Karitas Kranj Šmartin), kjer sem se srečala s stisko ljudi, prav tako Karitas sodeluje z upokojenci, z veseljem sodelujem tudi pri novoletni obdaritvi najstarejših krajanov.

Branko Mesec

Sem predstavnik Društva za lokalno samoupravo Sorško polje, sodelujem z Nestrankarsko listo za KS (kandidatura za mestni svet), v zadnjem mandatu sem bil član Odbora za finance pri MO Kranj, kot kandidat za isti odbor sem evidentitiran tudi v novem mandatu, prav tako sem član Nadzornega odbora JP Komuanala d.o.o.. Pričakujem, da se mi delo v Svetu KS Bitnje ne bo bistveno spremenilo, projekt kanalizacija, zaradi katerega sem se odločil za sodelovanje v Svetu KS Bitnje že v preteklem mandatu, se nadaljuje. Problem občinske oblasti v preteklosti je bil, da so zaradi svoje nesposobnosti zamudili roke za pridobitev EU sredstev. Predračun za projekt kanalizacija je 7 mio €, predvideva se, da bo nova lokalna oblast pridobila potrebna sredstva. V okviru projekta Športno kulturni park Bitnje so bila pridobljena sredstva za zemljišče, potrebno je pridobiti sredstva za nadaljevanaje projekta. Pri svojem delu sodelujem tudi s KS Žabnica. 1.12.2010 bo odprta tudi telovadnica pri OŠ Žabnica, ki je bila narejana kot javno-zasebno partnerstvo med MO Kranj in podjetjem Tehnik iz Škofje Loke in bo lahko za uporabo koristila tudi naši KS. To so najpomembnejši projekti, pri katerih sodelujem.

Janez Stanonik

Član sveta KS Bitnje sem bil že v prejšnem mandatu. Nadaljeval bom delo na projektih, kjer sem sodeloval že do sedaj in sprejel nove naloge, ki mi jih bo dodelil predsednik (urejanje cest, javne razsvetljava, help desk, itd.).

Teja Demšar

V Svetu KS Bitnje se vidim kot članica Komisije za regulacijo potoka Žabnica (most pri Žepku), sem na voljo svetu KS tudi kot pravnica. Se mi zdi, da je težko, ampak s trdim delom mogoče doseči premike, tudi v naši KS.


Marjana Jekovec

Sem zaposlena v vrtcu Biba, kjer sem spoznala številne generacije otrok, staršev, starih staršev. Pri delu v KS se vidim pri medgeneracijskem sodelovanju. Tudi v vrtcu sodelujemo pri številnih projektih s katerimi se KS lahko predstavi navzen (EKO projekt na rapubliški ravni, Pasovček za varstvo v prometu na občinski ravni, smo vrtec, s prvimi turističnimi koraki, raziskujemo gozdove v naših krajih, itd.).

Boris Oblak

Kot ponovno izvoljeni predsednik KS Bitnje verjamem, da smo ekipa, ki bo dobro delala. Točke oz. dnevni redi sej bodo v naprej pripravljeni, tako, da bodo seje predvidoma končane v eni uri. Komisije KS Bitnje bodo preko članov Sveta KS Bitnje delovale samostojno, na sejah bomo potrjevali pomembnejše odločitve in odločitve, ki se tičejo potrjevanja sredstev. Načrtujem izobraževanje za opravljenje s spletnimi stranmi, ker bomo imeli vso bazo znanja, vse projekte zbrane na spletu. V koliko bo potrebna pomoč pri uporabi spleta, se preko maila lahko obrnete na "help desk" o katerem bomo govorili v nadaljevanju. Vsa korespodenca med člani bo potekala preko mailing liste Sveta KS Bitnje.


Naloge - porazdelitev nalog med člani in predlogi

B. Oblak je predstavil naloge in potek dela v svetu KS Bitnje:


Komisije KS Bitnje (predlogi)Kovačeva pot

Klicala je (28.10.2010): Francka Ambrašič Sr. Bitnje 67 A 4209 Žabnica

1. Menda bi bilo potrebno nasuti banike - je velika luknja na bankini kjer se iz ceste Šk.Loka - Kranj zavije na Kovačevo pot ! (Ali ureja MO Kranj bankine ob tej cesti Kranj-Škofja Loka) ? 2. Potem pa bi bilo po njenem potrebno urediti tudi bankine na Kovačevi poti oz. delu Kovačeve poti (hiša par.št. 184/7, POT - parcelna številka 181/3 - to je v bistvu le del kovačeva poti). Mislim, da smo v preteklosti že prosili MO Kranj, da bi uredila to pot.

Problem ga. Arambašič je bil obravnavan, problem je, ker cesta ni občinska. Predsednik Komisije za ceste javi dorični gospe, da od 1.1.2008 dalje vzdržuje ceste na področju KS Bitnje MO Kranj ter ji posreduje kontaktno osebo na MO Kranj (naj pokliče na MO Kranj ali posreduje elektronsko pošto).


Mirko Košmrlj - javna razsvetljava in ogledalo, Zg.Bitnje 109 oz. Rodić 143

2.11.2010

Lepo bi vas prosil, da obvestite pristojnega , da pri nas ne gori luč javne rasvetljave.To je Zg Bitnje 109 ali 143 Rodić. Inf.031361216. Drugo vprašanje pa bi ponovno zastavil glede ogledala iz naše ulice.Ali so bo moralo spet kaj zgoditi,da se bo potem ukrepalo.Lep pozdrav.Mirko Košmrlj

Urgenca za luč je bila že posredovana na MO Kranj, kar se tiče ogledala, se zadeva preveri (Komisija za ceste).


Regulacija potoka Žabnica (Sonja Šilar)

G. Sonjo Šilar zanima, kako je z nadaljevanje regulacije potoka Žabnica, saj je stanje pri njih urgentno. Potrebno je pridobiti informacijo, do kam bo letos izvedena regulacija potoka Žabnica. V planu je bilo, v kolikor bo dovolj denarja, do mostu pri Šilarju.

T. Demšar pri g. Bojanu Leskovarju na MO Kranj pridobi podatke, do kam bo letos regulacija potoka Žabnica izvedena in ga. Šilar posreduje informacijo (M.Jurjevec posreduje T. Demšar kontakte od g.Leskovarja).


Aktivnosti ob novem letu


Stroški ob novem letu

Sklep 8/10: Obdaritev poslovnih partnerjev, otrok in najstarejših krajanov ob novem letu.
  • Višina sredstev za obdaritev ostane enaka kot v preteklem letu;
    • Obdaritev (ocenjeno 80) najstarejših krajanov - do 5 € na obdarjenca.
    • Obisk dedka mraza za najmlajše otroke v GD Bitnje - celotni stroški do 370 €.
    • Simbolična darila (80 kom) za poslovne partnerje pripravi KUD Bitnje - skupni strošek do 300 €.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Predlogi oziroma vizija novih članov o delu v KS


RAZNO

Sejnine članov sveta KS Bitnje

Sklep 09/10: Za leto 2011 se članom Sveta Krajevne skupnosti Bitnje izplačujejo nagrade za udeležbo in opravljeno delo na seji sveta krajevne skupnosti v skladu s finančnim načrtom Krajevne skupnosti Bitnje in za največ 4 seje letno. V skladu s Proračunom Mestne občine Kranj za leto 2011 se nagrada za posamezno sejo za leto 2011 določa v skupnem nominalnem bruto znesku (z vključenim 6% prispevkom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje) za predsednika 73,63 € in za člana 36,81 €.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Sredstva za krajevni praznik

Sklep 10/10: V Finačnem načrtu KS Bitnje za leto 2011 se bodo koristila sredstva za krajevni praznik v višini 1.090 €, ki so namenjena za izvedbo različnih aktivnosti v okviru krajevnega praznika v KS Bitnje.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Informacija o začasnem financiranju proračuna MOK prvo tromesečje leta 2011

Ker proračun MOK za leto 2011 še ni sprejet, bo v prvem tromesečju leta 2011 potekalo začasno financiranje MOK. To pomeni, da obseg porabe posamezne KS v prvem tromesečju leta 2011 ne sme presegati porabe v prvem tromesečju leta 2010.


Cesta proti vrtcu v Zg.Bitnjah

Irena Dolenc je izposavila cesto proti vrtcu v Zg.Bitnjah. Ni varno za otroke, ki hodijo iz avtobusne postaje.

Podan je bil predlog, da se naredi dopis (kot KS, opozorimo na problem) do naslednje seje in se pošlje na mestno inšpekcijo.


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri.

Naslednja seja bo 9.12.2010, pred novoletno večerjo KS Bitnje.

Zapisala M.Jurjevec.

Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki