Zapisnik 19. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/18/2012 (osnutek)
Datum: 21. 6. 2012
Z A P I S N I K

19. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 21. 6. 2012 ob 16.50 uri gasilskem domu Bitnje.


Prisotni: Boris Oblak, Marjana Jekovec, Irena Dolenc, Mateja Arhar, Branko Mesec, Teja Demšar, Janez Stanonik
Opravičeno odsotni:
Odsotni:


Predlagan in sprejet je naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnikov 17. in 18. seje SKSB

Sklep 53/12: Potrjena sta bila osnutka zapisnikov 17. redne seje SKSB, ki je bila 25. 4. 2012 ob 16.30 uri in 18. seje SKSB z županom MOK, ki je bila 25.4.2012 ob 17.00 uri
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Pregled realizacije nalog iz prejšne seje


Prostori KS Bitnje

Poročilo B. Mesec
Primerjava cene najemnine prostorov KS Bitnje v GD Bitnje in potencialni novi prostori za najem (pri Arharju). B. Mesec je izračunal, da je predlagana cena novih prostorov (10 EUR/m2 mesečno) za 31% višja od cene prostorov v GD Bitnje v letu 2011 (7,5 EUR/m2 mesečno.
B.Oblak
Govoril sem s predsednikom PGD Bitnje, Miranom Pogačnikom. Povedal mi je, da bodo gasilci jeseni prenovili prostor, na tla dali dodatno izolacijo, uredili odtok in vodo, ter prenovili strop, menjali bodo tudi luči. Za WC bomo dobili ključe in samo mi ga bomo lahko uporabljali, prav tako tudi čistili in vzdrževali (bo zakljen). 300 EUR so pripravljeni tudi sofinancirat elektriko. KS bo po potrebi financirala manjša vzdrževalna dela.

Na podlagi informacij B. Mesca in B. Oblaka je SKSB sprejel naslednji sklep;

Sklep 54/12: Do izgradnje ŠKPB, prostori KS Bitnje ostajajo v GD Bitnje oz. KS Bitnje ostane najemnik v kletnih prostorih GD Bitnje.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Dramska igra pred novoletno večerjo

M.Arhar
Dramska skupina Bitnje bo imela svoj debitantski nastop v sredo, 14. 12. 2012, ob 17. uri v dvorani Gasilskega doma Bitnje, in sicer za člane KUD Bitnje in za krajane. Naslednji nastop bo imela v petek, 15. 12. 2012, ob 17. uri, za povabljene na večerjo KS Bitnje (se povabi na vabilu) in za krajane. Za krajane bo predvidoma vstopnina. Traja 1 uro. Med igro bi lahko uredili odmor, stregli bi napitek...do takrat je še nekaj časa, se bo še dogovorilo o podrobnostih. Vsebino igre so si izmislili akterji sami. Igra bo kot nalašč za prednovoletni čas in kot nalašč pred slavnostno večerjo KS Bitnje. SKSB naj na igro povabi vse, ki bodo tudi povabljeni na večerjo, povabljeni pa bodo tudi vsi krajani Bitenj. Za povabljene na večerjo KS Bitnje po igri sledi aperitiv, govor dr. Lučke Kajfež Bogataj in potem večerja.

Člani SKSB so se s predlogom M.Arhar strinjali.


Razpis za nagrade in priznanja MOK za leto 2012

Od 11. junija 2012, je na spletni strani Mestne občine Kranj objavljen razpis za nagrade in priznanja za leto 2012.

Obrazložene pisne predloge za podelitev priznanj lahko dajo župan in člani Sveta Mestne občine Kranj, politične stranke, ustanove, društva, gospodarski subjekti, javni zavodi, združenja in krajevne skupnosti, in sicer najkasneje do 30.8.2012 na naslov Mestna občina Kranj, Komisija za nagrade in priznanja, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »NE ODPIRAJ, ZA RAZPIS«.

Media:Razpis2012_MOK.pdf

B. Oblak je pozval člane SKSB, da v kolikor se jim zdi primerno, da bi koga predlagali, naj to uredijo, podajo predlog.

Zaključek

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

Naslednja seja bo predvidoma v mesecu avgustu 2012 (zaradi Direndaja in Rekreatura).

Zapisala: M.Jurjevec

Sklep 55/12: Potrjen je bil osnutek zapisnika 19. redne seje SKSB, ki je bila 21. 6. 2012 ob 16.50.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki