Zapisnik 13. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/13/2011
Datum: 15. 12. 2011
Z A P I S N I K

13. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 15. 12. 2011 ob 19.00 uri gasilskem domu Bitnje.


Prisotni: Boris Oblak, Branko Mesec, Marjana Jekovec, Irena Dolenc, Janez Stanonik,Teja Demšar
Opravičeno odsotni: Mateja Arhar
Odsotni:


Sprejet in potrjen je bil naslednji DNEVNI RED:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika prejšne seje

Sklep 42/11: Potrjen je bil osnutek zapisnika 12. redne seje SKSB, ki je bila 27.10.2011 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Prejeta pošta

Postavitev prometnega ogledala

Media: Postavitev_ogledala_2011.pdf

SKSB je bil seznanjen s postavitvijo ogledala.


Izvzem iz javne rabe in prodaja zemljišča parc.št. 2715/34 k.o. Bitnje

Media: Par_st_2715_34_koBitnje.pdf

Sklep 43/11: Svet KS Bitnje nima pripomb glede izvzema iz javne rabe in prodaje zemljišča parcelna št. 2715/34 k.o. Bitnje.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Damjan Vilfan

Glede ceste "na Vrateh" Damjan Vilfan predlaga (v telefonskem razgovoru, ko mu je bilo obrazloženo, da je cesta vključena v NRP KS Bitnje, vendar ni mogoče napovedati, kdaj bo do realizacije prišlo), da glede na to, da do realizacije investicije verjetno še nekaj časa ne bo prišlo, bi našli eno premostitveno rešitev. Cesto bi začasno uredili, nasuli s prostovoljnim delom, KS oz. MOK pa bi krila le stroške materiala in gredanja.

J. Stanonik bo govoril z Damjanom Vilfanom in Marjanom Hafnarjem, da določijo znesek, ki ga rabimo za investicijo. Potem uvrstimo v NRP.


Inventura

S sklepom je potrebno imenovati 3 člane popisne komisije. Naslednjo sejo je potrebno imeti do 23.1.2012, da potrdimo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2011. Lani so bili člani popisne komisije:

Sklep 44/11: SKSB je imenoval Popisno komisija za popis sredstev in obveznosti do virov sredstev na dan 31.12.2011 v sestavi: Janez Stanonik (predsednik), Teja Demšar (član), Irena Dolenc (član).
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Pluženje in ograja v Zg. Bitnjah

T. Demšar; Lansko leto sta bila pri pluženju precej poškodovana dva stebra od ograje. Soseda prosi, da se nekaj ukrene v zvezi s tem, da do tega ne bi več prihajalo. Pripravila sem zemljevid, na katerem je razvidno, kje se nahaja ograja. Gre za del ulice med vrtom hiše Zg. Bitnje 92 in hišo Zg. Bitnje 91.

Posredovano na MOK, J. Stanonik


Javna razsvetljava

Poročilo J. Stanonik.

JR se bo dela skupaj s kanalizacijo, zato pripravljajo načrt in nekdo od KS naj bi bil prisoten pri pripravi načrta. Iz KS Bitnje gre J. Stanonik.


Datum naslednje seje

Do 23.1.2011 (ponedeljek), da lahko potrdimo popis sredstev. Lahko tudi korespondenčno, s člani popisne komisije pa uredimo dokumentacijo v času uradnih ur, potem je vseeno kdaj je datum naslednje seje.

Naslednja, 14. redna seja sveta KS Bitnje bo 19. 1. 2012.


Seja za županom

Za sejo z županom moramo pripraviti zadeve, ki se ne naredijo. Kulturna krajina, prestavitev ceste, odkup zemljišča od ARSO za športno kulturni park, ...


Zaključek

Seja je bila zaključena ob uri 19:50.

Zapisal B.Oblak.

Sklep 45/11: Korespondenčno je bil potrjen osnutek zapisnika 13. redne seje SKSB, ki je bila 15.12.2011 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki