Zapisnik 12. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/12/2011
Datum: 27. 10. 2011
Z A P I S N I K

12. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 27. 10. 2011 ob 19.00 uri gasilskem domu Bitnje.


Prisotni: Boris Oblak,Branko Mesec, Marjana Jekovec, Irena Dolenc, Janez Stanonik, Mateja Arhar, Miran Pogačnik, Barbara Guzelj, Franc Rajgelj
Opravičeno odsotni: Janez Stanonik
Odsotni:


Dnevni red:

Vsebina


Sodelovanje PGD

Predsednik PGD Bitnje g. Miran Pogačnik je posredoval prošnjo za prisotnost UO PGD Bitnje na seji SKSB.

Media: PGDBitnje_vprasanja_2011.doc

Vprašanja

UO PGD BITNJE vas prosi za udeležbo na vaši redni seji, z vprašanji, ki vam jih posredujemo in sicer:

Vprašanja g. Rajgelj Franca:


B. Oblak je pozdravil prisotne in za uvod prebral mnenje člana SKSB in PGD g. J. Stanonika, ki je zaradi bolezni odsoten na seji.

Mnenje Janeza Stanonika

Z nekaterimi ugotovitvami PGD Bitnje se ne strinjam. Kot 1. menim, da je obveščanje s strani KS Bitnje korektno in da se vedno trudimo, da bi z obveščanjem zajeli čim večji krog naših krajanov. Krajane sproti obveščano na naši spletni strani KS Bitnje, večkrat letno tudi v krajevnem informatorju in tudi preko drugih socialnih omrežij (Facebook). G. Rajgelj Franc trdi, da nismo obvestili krajanov o sprejemanju novega prostorskega akta, kar ni res. V 34. in 35. številki Informatorja sta na 4. strani pod Svet KS obvešča napisana članka g. Mesca »Prostorski načrt Mestne občine Kranj« in »Pripomba Sveta KS Bitnje na dopolnjeni osnutek OPN MO Kranj ». Prav tako je iz zapisnikov sej Sveta KS Bitnje in tudi izrednih sej Svetov KS Bitnje in KS Žabnica, razvidno naše mnenje. Iz zapisnikov je tudi razvidno, da smo že večkrat obravnavali problematiko prometa na regionalni cesti Kranj - Šk. Loka.

V KS Bitnje si stalno prizadevamo, za še boljše sodelovanje z vsemi društvi in tudi ostalimi krajani. Vse naše seje so odprte za javnost, imamo uradne ure, katerih v dosedanjem obdobju ni koristil še nihče.

Pa še moje osebno mnenje glede obveščanja in sodelovanja s PGD Bitnje. Kar nekaj časa sem se trudil, da bi skrbel tudi za obveščanje krajanov (na spletu) s strani PGD Bitnje, naj bo to na uradni strani PGD Bitnje (katera že nekaj časa ne živi) oziroma na strani KS Bitnje (katero sem urejal do oktobra 2010), pa sem naletel na razne pripombe in neodobravanje s strani gasilcev. Jaz menim, da se v KS Bitnje trudimo za korektno in ažurno obveščanje krajanov in da bi s pomočjo krajanov lahko bili tudi boljši.

Odgovori na vprašanja g. Rajgla

G. Rajglju je odgovoril B. Mesec;


Zavedamo se problematike zaščite kulturne dediščine v Bitnjah in kaj to za krajane, predvsem kmete (ali se bodo kmetije lahko širile, ali bodo kmeti in njihovi potomci lahko preživeli, če to ne bo mogoče) pomeni. Na skupni seji s KS Žabnica (in podžupanom Janezom Frelihom) v januarju letos (zapisnik je objavljen na spletni strani Bitnje: http://www.bitnje.si/index.php?title=Zapisnik_4._seje_2010-14 ) smo o tem razpravljali, postavili ugotovitve in sklepe (so navedeni v nadaljevanju) te z njimi seznanili MO Kranj:

1. Zavod za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: ZVKDS)-Območna enota Kranj oktobra 2008 izdelala predlog za varstveno območje Bitnje in pripadajočega širšega prostora za varstveno območje.

2. Da je MOK zaprosila ZKDS-Območno enoto v Kranju za ponovno vrednotenje Bitenj za potrebe prostorskega planiranja.

3. Da MOK že upošteva določila iz predloga varstvenega območja Bitenj pri obravnavi pobud za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč.

4. Da pristojno ministrstvo ni omogočilo javnosti, to je občanom živečim v predlaganem varstvenem območju in drugi javnosti, vpogleda v gradivo VOD Bitnje, niti ni izvedlo javne obravnave v skladu z določili Zakona.

Zato Svet KS Bitnje sprejme naslednji sklep:


V mesecu septembru je sledila še ena skupna seja s KS Žabnica (in podžupanom Janezom Frelihom), kjer se je razpravljajo o »Javni obravnava predloga dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN)«. Zapisnik seje je objavljen na spletni strani KS Bitnje (http://www.bitnje.si/index.php?title=Zapisnik_11._seje_2010-14), naše pripombe v javni obravnavi so usmerjene v:


F. Rajgelj je pojasnil, da je podal ta vprašanja, ker se mu zdi, da v primeru, če Bitnje postanejo zaščiteno območje, kmetije ne bodo več mogle preživeti, saj ne bo imel več prostora, da se širi. Kje bo lahko kmet postavil nov objekt ?

B. Mesec: Že ZVKDS s svojim predlogom uspe, nikjer. Zato se borimo proti predlogu.

F. Rajgelj: Kaj lahko potem naredimo ?

B. Oblak je pojasnil, da problematika je bila obravnavana na sejah KS Bitnje, seje so javne, zapisniki so objavljeni na spletni strani (http://www.bitnje.si/index.php?title=Zapisniki_KS_Bitnje/2010-2014) , v katerih so tudi uradne izjave in stališča KS. Tudi kar se tiče sprejetja novih prostorskih planov je bilo obravnavano na septembrski seji sveta KS Bitnje. Pripombe na prostorski plan pa se dajejo na občini, ne tukaj, na KS. Da bi imela naša stališča večjo težo, smo imeli dve skupni seji s KS Žabnica, saj je pomembno, da so argumenti skupni, ne le stvar posameznika. Tudi B. Mesec je ogromno dela na tej problematiki.

B. Mesec: Ker skupaj lahko dosežemo več in kot vodja liste za KS vedno pozovem tudi KS Žabnica, zato smo imeli v letošnjem letu dve skupni seji, na katerih smo argumentirali in potrdili naša stališča. Ne vemo ali bo MO Kranj uspelo pri pogajanju z Ministrstvom za kulturo oz. ZVKD, ker je ta zavod »zelo trd«, vendar je v postopku uveljavljanja varnostnega režima naredil prestopek (po določbah zakona bi moral sklicati javno obravnavo, na katero bi morali priti prizadeti krajani in usklajevati osnutek z strokovnjaki), zato je poleg vsebinske tudi pravna pripomba, da se del predloga za varstveno območje iz obstoječega akta vrže ven, naj pridejo do novih smernic in naj ga sprejmejo po zakonu – preko javne obravnave. Obstaja pa bojazen, da če bi javno obravnavo organizirali v Bitnjah, ljudi ne bo. Taki smo Bitenjčani, se oglasimo ko »nas po buči useka« prej ne. Če bo do javne obravnave prišlo, takrat moramo stopiti skupaj in iti v akciji, tudi PGD preko svojih članov.

I. Dolenc je pojasnila, da smo to vse obravnavali na skupni seji v mesecu januarju, kjer je bil tudi predstavnik kmetov g. Eržen, mi se tega problema zavedamo, le na ZVKDS tega nočejo slišati, oni so delali načrt in pri tem jih realno življenje ni zanimalo. Oni imajo svoje zgodovinsko stališče, ki ga želijo ohranit. Zato smo tudi imeli seje in sprejemali stališča proti sprejetju tega predloga ZVKDS.

F. Rajgelj: Zakaj je na področju okoli kitajske restavracije vsak hiša drugačna, po drugi strani pa govorimo v varstvu kulturne dediščine.

B. Mesec je pojasnil, da tega odgovora v predlogu za varstvo kulturne krajine, ki se tiče Bitnjah ni.


Ureditev traktorskega prometa na cesti Kranj - Škofja Loka (lokacija Bitnje)

KS Bitnje se zaveda problematike državne ceste Kranj – Škofja Loka. Na skupni seji z KS Žabnica januarja letos smo sprejeli v zvezi s tem dva sklepa, ki sta bila posredovana na občino, občina pa jih je dalje posredovala na Ministrstvo za promet, Direkcijo RS za ceste ( http://www.bitnje.si/index.php?title=Zapisnik_4._seje_2010-14 ). Sklepa navajamo:


Svet KS Bitnje in Svet KS Žabnica prosita MO Kranj, da od pristojnega ministrstva zahteva, da:

1. Kratkoročno; Takoj prepove na cesti Kranj-Šk.Loka tranzitni promet s tovornimi vozili nad 3t in jih preusmeri na cesto Kranj-Jeprca, dovoli pa le vožnjo v lokalnem prometu ter da na cesti Kranj-Jeprca prestavi prometni znak prepoved vožnje s traktorji za odcep desno na poljsko pot. Na cesti Kranj-Škofja Loka pa dovoli promet s traktorji in odstrani prometna znaka za prepoved vožnje s traktorji. Rok za izvedbo: 2 meseca

2. Srednjeročno; Zgraditi novo magistralno cesto izven naselij Bitenj in Žabnica, sedanjo cesto pa prekategorizirati v lokalno cesto, kot je bila. Rok za izvedbo: 2013

Prosimo MOK, da nam pri reševanju problema pomaga, ker je napram ministrstvu KS šibkejši člen kot občina.«


Sledil je odgovor iz Ministrstva za promet, Direkcije za ceste (s katerim so na občini seznanjeni):


Regionalna cesta R1-210 med Kranjem in Škofjo Loko predstavlja praktično edino povezavo med krajema, prav tako naprej proti Gorenji vasi in Žirem ni enakovredne cestne povezave. Predvsem za tovornjake cesta zaradi svojih tehničnih elementov (širine prometnih pasov. velikosti horizontalnih in vertikalnih elementov itd.) predstavlja edino povezavo. Pobudo za sprostitev tovornega prometa nad 7,5 ton na cesti Kranj - Jeprca smo pred časom že preučevali, zaenkrat pa ta možnost ne pride v poštev. Za celostno obravnavanje problematike tovornega prometa na širšem območju, bo potrebno pridobiti ustrezne podatke. predvsemkakšen delež v resnici predstavljajo tovorna vozila, ki relacijo Jeprca - Škofja Loka - Kranj (in obratno) uporabljajo za obvoz.

Glede predlagane odstranitve prepovedi za traktorje pa bi potrebovali konkretnejše podatke (kateri odcep desno na poljsko pot, iz katere smeri ipd?). Pri predlogu morebitne drugačneureditve moramo upoštevati, da je regionalna cesta med Kranjem in Škofjo Loko zelo obremenjena cesta, kjer poleg nevarnosti naletov počasna vozila predstavljajo tudi oviro v prometu. Med Zg. Bitnjam in Žabnico obstaja vzporedna povezava po lokalnih cestah, zato se s pavšalnim predlogom odstranitve (prestavitve) ne strinjamo. V primeru morebitnih posameznih konkretno utemeljenih težav, nas prosimo obvestite.


Na podlagi prejetega odgovora smo zopet (maj 2011) podali skupni dopis (KS Žabnica in KS Bitnje) in jih povabili, naj pridejo na ogled »na licu mesta«.


Zadeva: REGIONALNA CESTA KRANJ-ŠKOFJA LOKA; Odgovor na dopis štev. 37166-4/2011/103 Ministrstva za promet, Direkcije RS za ceste z dne 23.3.2011 V zadevi Regionalna cesta Kranj-Šk. Loka vam posredujemo dodatna pojasnila, ker iz vašega odgovora sledi, da naših predlogov niste pravilno razumeli in zato niste prepoznali bistvo problema.

1. Cesta Kranj-Šk. Loka predstavlja za naselja od vključno Zg. Bitenj skozi Srednje in Spodnje Bitnje,Žabnico, Dorfarje, Forme, Sv. Duh ter Virmaše do ŠkoLoke, lokalno cesto. Cesta služi prometu med kmetijami, dostopu na kmetijska zemljišča ležeča vzhodno od naselij in medkrajevnemu prometu me dnaselji s traktorji in kmetijskimi stroji, osebnimi avtomobili in tovornimi avtomobili do 7,5 t. Ni resničn avaša navedba, da med Zg. Bitnjami in Žabnico obstaja vzporedna povezava po lokalnih cestah, zato vaša trditev ne temelji na dejanskem stanju. Pozivamo vas, da se o tem prepričate na kraju samem.

2. Glede predlagane odstranitve prepovedi za traktorje in kmetijske stroje vam pojasnjujemo, da zahtevamo odstranitev prepovedi za traktorje na celotnem odseku regionalne ceste od Žabnice (prometni znak stoji ob Podružnični osnovni šoli v Žabnici) do odcepa za Stražišče v Zg. Bitnjah, kjer je nameščen drugi znak prepovedi za smer proti Škofji Loki. Izpostaviti pa moramo, da znakov prepovedi za traktorje niste namestili na odseku iste ceste od naselja Žabnice do Škofje Loke in je tako vožnja s traktorji dovoljena!

3. Kot sami navajate v svojem odgovoru, kar je tudi poglavitni razlog naših pritožb, je regionalna cesta med Kranjem in Škofjo Loko zelo obremenjena in se iz leta v leto še povečuje. Vedeti morate, da traktorjev in kmetijskih strojev iz te ceste ne morete eliminirati, kljub temu, da predstavljajo oviro v prometu. Prvič, kmetijstvo je na tem območju zelo razvito in drugič, urbanistična zasnova naselij je že od naselitve teh krajev dalje pred več kot tisoč leti taka, da ležijo kmetijska poslopja in stanovanjski objekti posameznih kmetijskih gospodarstev na zahodni strani regionalne ceste, pripadajoča kmetijska zemljišča pa na vzhodni. Kmetijstvo in živinoreja predstavljata polovici prebivalstva edini vir preživljanja. Prekomeren promet na regionalni cesti p aje dosegel tak obseg, da morate na nivoju ministrstev (na vašem in na kmetijskem) presoditi ali ščititi obstoj regionalne ceste in ukiniti kmetijsko dejavnost ali rešiti prekomeren promet in odpraviti omejitve prometa na regionalni cesti.

4. V našem dopisu smo vam posredovali dva predloga za kratkoročno in dolgoročno reševanje problema. Prvega ste se v svojem odgovoru dotaknili, niste mu pa prisluhnili oz. izkazali svoje pripravljenosti za reševanje. Še enkrat ponavljamo, da vzporedna povezava po lokalnih cestah za traktorje in kmetijsko mehanizacijo ne obstaja, in je edina možnost prometa z njimi, samo po regionalni cesti Kranj- Škofja Loka. Prepričani smo, daje srednjeročna rešitev v izgradnji povezovalne ceste med naseljema Trata pri Šk. Loki in Mejo (naselje ob cesti Kranj-Jeprca) in prekategoriziranje cestnega odseka med Kranjem po t.im. ljubljanski cesti mimo naselja Meja do Škofje Loke v regionalno cesto, obstoječo cesto Kranj-Škofja Loka pa v lokalno cesto.

Ponovno vas pozivamo. da prisluhnete našim predlogom, ki jih še enkrat prilagamo; MO Kranj predlagamo, da od pristojnega ministrstva zahteva, da:

1. Kratkoročno; Takoj prepove na cesti Kranj-Škofja Loka tranzitni promet s tovornimi vozili nad 3t in jih preusmeri na cesto Kranj-Jeprca, dovoli pa le vožnjo v lokalnem prometu. Na tej cesti dovoliti promet s traktorji.

2. Srednjeročno; Zgraditi novo magistralno cesto izven naselij Bitenj in Žabnica, sedanjo cesto pa prekategorizirati v lokalno cesto, kot je bila.


Po zadnjih informacijah potekajo dogovori med podžupanom Frelihom in županom občine Škofja Loka, da bi se Ministrstvu za promet predlagala obvozna cesta iz Trate mimo Meje, most čez Savo na najožjem delu pa potem direktno na Brnik. Skratka, dela se na tem, opozarja, seznanja, kdaj bo to narejeno je težko napovedati, začelo se je delati tudi na predlogu vzporedne ceste.

B. Oblak je dodal, da se zadeva vsaj malo umili, ker vemo, da se problema ne da rešiti takoj, smo si prizadevali za postavitev prehodov za pešce (so bili postavljeni in še bo). Tako se je vsaj malo umiril promet, hitrost, ne pa tudi količina prometa.


Odgovori g. Rajglju so bili pojasnjeni, sledi drugi del točke o sodelovanju med PGD in KS Bitnje.


Vprašanja o sodelovanju PGD Bitnje in KS Bitnje

V imenu PGD je najprej podal mnenje M. Pogačnik, predsednik PGD;


B. Oblak je podal repliko glede Informatorja, spletne strani, foruma.

MO Kranj za informiranje ne prispeva nič, ne za Informator, ne za spletno stran, forum. Mogoče se bo to spremenilo naslednje leto, če bodo sprejeti novi kriteriji za financiranje krajevnih skupnosti. Posledično so Informator in spletne strani plod prostovoljnega dela in sredstev, ki jih dobimo od sponzorjev, KS sredstev za ta namen nima. Je dejstvo, da smo imeli »stik« z Barbaro, ker za objavo ni bilo dovolj prostora. Smo že imeli idejo, da bi omeji prostor posameznemu društvo, ampak se nam je zdelo preveč »kapitalistično«. Sedaj zopet razmišljamo, da bi res razdelili enako število črk na posamezno delujoče društvo v KS, če društvo želi več, naj pridobi sponzorja. Do sedaj tega pravila nismo imeli, vedno so bila pozvana vsa društvo, smo si pa pridržali pravico, skrajšati članek ali ne objaviti, če ni bilo dovolj prostora. Pravilnik o številu črk na društvo je v pripravi. Ne smatramo pa, da bili predstavniki PGD zapostavljeni. Velikokrat, odkar Informator izhaja ste bili pozvani po mailu ali na sestanke odbora oz. so bili predstavniki PGD v odboru. Lahko uporabljate in sami urejate spletno stran PGD Bitnje, ki je na istem strežniku kot spletna stran KS Bitnje. Skratka, možnosti imate. Veste, da v GD Bitnje KS ne more vlagati, ker je pogoj za vlaganje, da se prepiše na MO Kranj, sem se pozanimal na občini. To pa veste, da vam ni sprejemljivo. Posledično sem prišel na idejo za Športno kulturni park Bitnje, kjer bi KS lahko imela svoje prostore. Izgradnja parkirišča je problematična, ker je zraven državna cesta in bi bilo potrebno zraven narediti otok, tu se vedno zadeva ustavi, čeprav izgradnjo parkirišča pri gasilskem domu imamo v planih KS in sem prepričan, da bi sredstva lahko dobili, ker zemlja je občinska, hkrati bi kot KS zagotavljali, da ga potrebujemo, da se nemoteno lahko odvijajo dejavnosti v gasilskem domu. Poleg stroškov letne najemnine, KS krije celotne stroške ogrevanja, elektrike in komunale v GD Bitnje (kar je v zadnjih dveh letih zneslo okvirno 8.000 €) . Glede na sredstva, ki jih imamo v KS na voljo za osnovno delovanje, je to vse kar lahko damo. Ne vem, nasproti koga se čutite prikrajšane ?


Predstavniki PGD Bitnje so odgovorili, da se tu nahajajo različna društva, ki delujejo v GD in da ne vedo, kdo se vse tu nahaja. Menda ima tudi OU NK Bitnje tu svoje sestanke. KS bi morala obvestiti PGD, kdo vse se nahaja v prostorih KS. Hkrati so glede prepisa gasilskega doma Bitnje občino povedali, da jim to ne dovoljuje statut društva.


B. Oblak je odgovoril, da po njegovem mnenju se v tej sobi lahko odvijajo sestanki vseh društev, sestanki s krajani, predavanja, ki so namenjena krajanom, samo da so v koristi krajanov, brezplačna, nepridobitna in da se upošteva urnik.


M. Pogačnik je dodal, da si PGD želi, da je prireditev v gasilskem domu še več, so dobrodošle, sedaj je urejen tudi balkon, lahko pridejo v gostovanje tudi gledališke predstave. Je pa res, da je problem s parkirišči v času predstave pa tudi vaj. V prihodnjih letih se bomo borili za odkup zemljišča za izgradnjo parkirišča in rešitev problema z otokom. Pri tem računamo na pomoč KS. Hkrati pogrešam pristnost predsednika KS (ali vsaj podpredsednika) na prireditvah PGD, saj ima prisotnost predsednika KS določen pomen. Prosil bi, da bi to lahko v prihodnje uredili. Tudi na občni zbor PGD Bitnje ste poslali »le« Janeza.

B. Oblak je povedal, da se zaveda tega problema in sprejme kritiko. Problem je v njegovi zasedenosti, saj je na prvem mestu še vedno podjetje, potem ostalo. Prosil bi, če bi v prihodnje lahko dobil terminski plan prireditev PGD dovolj zgodaj, da bi si lažje rezerviral čas ali se po potrebi uskladil z Branetom Mescem, podpredsednikom KS.

M. Pogačnik je izpostavil tudi prireditev Noč v Bitnjah. KS ni bila odzivna okoli te prireditve, če bi pokazali večji interes, bi bila komunikacija bolj konkretna, bi lahko oglaševali skupaj z Direndajem.

B. Oblak in M. Arhar sta odgovorila, da si KS je želela zraven oglaševat, problem je bil očitno v komunikaciji. Želimo, da se v prihodnje prej pogovorimo. Ideja za Direndaj na novem terenu ni bila dovolj razdelana, prostor je večji, kot je bil do sedaj. Bilo je letos prvič in nihče ni vedel, kako bo izgledalo, tudi mi smo naredili analizo in vas želeli prosit za sodelovanje. Ampak mi lahko oglašujemo le, kjer je zastonj, saj nimamo sredstev za oglaševanje, Direndaj ni dobičkonosna prireditev, vse je zastonj, narejeno s prostovoljnim delom.

M. Pogačnik: Se strinjamo, da popravimo sodelovanje, samo prej se moramo dogovorit. Mi želimo biti kot eden od sodelujočih, zato bi radi zvedeli, kaj želite, da mi naredimo za Direndaj. Mi imamo prostor, želimo da se dogaja.

B. Oblak: Bil je slab pretok informacij. Mi, kot KS želimo sodelovati na Noči v Bitnjah in želimo, da si jasno razdelimo nage in da vemo, kaj pričakujete od nas, da bi naredili, da bi vsi skupaj prišli do zaključka na najboljši in najbolj enostaven način. Fino bi bilo, da čim prej vemo, kaj si predstavljamo. Prireditev bo prvi vikend v juliju. Predlagam, da se do 15. 2. 2012 dogovorimo, naredimo sestanek, kjer bi definirali naloge, kake naloge imamo kot KS, da vemo, smo sposobni narediti kaj takega. Da se definirati osnovne naloge, da vemo kaj kdo od koga pričakuje. Tik pred zdajci je smotano.


Ob koncu je B. Oblak je poudaril naslednje:

B. Guzelj je dodala, da glede na to, da je bilo na začetku govora o neodzivnosti kmetov. Veliko članov PGD Bitnje je kmetov, v primeru, da je taka situacija, lahko gasilci priskočimo na pomoč, jih pokličemo, informiramo in tako lahko dobimo boljši odziv. B. Mesec je poudaril, da je to dobra in uporabna ideja.


B. Oblak je zaključil točko 1 dnevnega reda in se predstavnikom PGD Bitnje zahvalil za obisk in sodelovanje.


Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje

Sklep 39/11: Potrjen je bil osnutek zapisnika 11. redne seje SKSB, ki je bila 15.9.2011 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Prejeta pošta

Janko Proj - odkup dela javnega dobra

Janko in Jana Proj (Zg. Bitnje 146 a, Žabnica) sta posredovala prošnjo za pridobitev soglasja k postopku za izvzem iz javne rabe za "Opuščen krak javne poti parcelna številka 2715/8 k.o. Bitnje v tlorisni izmeri 45-45 m2." Zadevo si je predstavnik Sveta KS Bitnje ogledal na terenu in ugotavljamo, da KS ni zainteresirana, da se zemljišče obdrži v javnem dobrem in da ne vidimo nobene uporabne vrednosti tega zemljišča. Zato predlagamo, da Mestna občina Kranj zemljišče proda.

Sklep 40/11: Svet KS Bitnje predlaga Mestni občini Kranja prodajo zemljišča v javnem dobrem, parcelna št. 2715/8 k.o. Bitnje, saj KS Bitnje ni zaintereseriana, da se zemljišče obdrži v javnem dobrem.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Predstavitev projekta, Eko pridelava na Sorškem polju

Pošiljam program oziroma idejo, kako bi na Sorškem polju pričeli z aktivnostmi za ozaveščanje kmetov, vrtičkarjev in potrošnikov o pridelavi in potrošnji ekološko pridelane hrane.

Prvo predavanje je predvideno že 9.11 2011 v Mavčičah.

Kje vidim vaše sodelovanje:

s pimonošo, da reznosi vabila med krajane, objava na spletni strani, . dobrodošli predlogi)

revije Skupaj za zdravje človeka in narave (brezplačna revija, ki obdeluje teme zdravja, zdrave prehrane, pridelave,...) lahko si jo ogledate na priloženi povezavi http://www.zazdravje.net/

sodelovati v vaši KS.

Lep pozdrav! Matjaž Jerala, 041 348 199


V imenu KS Bitnje prevzame sodelovanje z gospodom Jerala EKO Komisija oz. vodja Eko komisije ga. Marjana Jekovec.


Umiritev prometa 1

Spoštovani!

Že dlje časa opažamo, da nekateri vozniki ne upoštevajo omejitve hitrosti na cesti skozi vas.

Pred časom smo s to problematiko seznanili tudi občino Kranj in zahtevali postavitev ležečih policajev.

Problem postaja vse bolj pereč, saj je na našem koncu vse več majhnih otrok.

V zadnjih tednih opažamo, da postaja cesta poligon za dirkanje motoristov, štirikolesnikov in avtomobilov.

Zato apeliramo na vas, da postavite ležeče policaje na odseku v Spodnjih Bitnjah (pri Bošnjakoviču),

raje danes kot jutri, da ne bo prepozno.

Hvala za odgovor, lep pozdrav, Tatjana Tatjana Erznožnik Spodnje Bitnje 35 Žabnica (prejeto 26.9.2011 po elektronski pošti)

Pismo ga. Erznožnik je bilo obravnavano. Na MO Kranj se posreduje zahtevek po izvedbi meritev hitrosti na cesti skozi vas v Sp. Bitnjah mimo Bošnjakoviča. V kolikor bo mnenje o postavitvi ležečih policajev glede na rezultate hitrosti pozitivno, je potrebno za postavitev ležečih policajev pridobiti soglasja sosedov (tako kot je bilo to v Zg. Bitnjah pri Jezeršku).

Realizacija naloge


Umiritev prometa 2

Media: Krajani_umiritev_prometa_2.pdf

J. Stanonik bo naredil fotografijo opisane situacije in jo posredoval na MO Kranj v pregled, ker smatramo, da je situacija res nevarna.

J. Stanonik, posredovano MOK


Priznanje KUD-odgovor

Media: MOK_KUD_priznanje_odgovor.pdf

Člani SKSB so bili seznanjeni z odgovorom Komisije za nagrade in priznanja MO Kranj glede vloge za dodelitev priznanja KUD Bitnje.


Moteče veje

Media:Trdina_Drago_veje.pdf

Pismo g. Trdine je bilo obravnavano. Ko bo zapadel sneg, se obvesti ustrezne službe MO Kranj, da si ogledajo situacijo na terenu.

Podatki Drago Trdina, jih ni poslal zraven, samo v vednost, da ga obvestiš, ko bo sneg, da smo poslali na MOK


Prošnja - Harmonika

SKSB je prošnjo g. Štularja obravnaval. V najetih prostorih KS Bitnje v GD Bitnje, se pridobitna dejavnost ne more opravljati (najemna pogodba tega ne omogoča), hkrati so termini v prostoru že v veliki meri zasedeni. Prostore KS lahko uporablja le v primeru, da gre za brezplačno, voluntersko poučevanje harmonike in sicer v še preostalih prostih terminih, ki so na voljo v prostorih KS Bitnje.

Odgovor g. Štularju, želel je tudi navedbo prostih terminov


Kategorizacija občinskih javnih cest

Gradivo je bilo posredovano na MO Kranj.


Ciprese za trgovino Janja

Klical je gospod Jože Šiškar, ki živi za trgovino Janja. Telefon 04 2312-042. Menda nekdo, sploh ga nisem razumela kdo, ker je želel Oblaka in ker ga ni dobil je hotel vedeti kje je in ko sem rekla da pač v službi, je želel vedeti kje dela....skratka, malo nerazumljivo in neprijetno je bilo vse skupaj. Skratka, nekdo zraven njega sadi ciprese na občinsko cesto v dolžini 8m do 10m. Ali ga lahko kdo pokliče oz. gre pogledat ? Gospod želi, da nekdo od KS pride pogledat. In misli, da bo to "TAKOJ-ZDAJ".

J. Stanonik si ogleda situacijo na terenu, jo fotografira, po potrebi se obravnava ponovno na naslednji seji.

Odgovor J. Stanonik, 30.10.2011

Odgovor B. Oblak, 30.10.2011


Novo leto

Novoletna večerja ob 15.12.2011 pri Strahincu, igral bo ansambel Seniorji.

Sklep 41/11: Obdaritev poslovnih partnerjev, otrok in najstarejših krajanov ob novem letu.
  • Višina sredstev za obdaritev ostane enaka kot v preteklem letu.
  • Obdaritev (85) najstarejših krajanov bo potekala v sodelovanju Organizacije RK in KS Bitnje (do 5 EUR na obdarjenca).
  • Obisk dedka mraza za najmlajše otroke v GD Bitnje z domačo igrico organizira KUD Bitnje, 13.12.2011, za otroke stare med 3 in 7 let (celotni stroški do 370 EUR).
  • Simbolična darila (80 kom) za poslovne partnerje pripravi KUD Bitnje (do 300 EUR).
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Seja z županom

Datum seje z županom (še) ni določen.


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 20.50 uri.

Zapisala M.Jurjevec.

Sklep 42/11: Potrjen je bil osnutek zapisnika 12. redne seje SKSB, ki je bila 27.10.2011 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki