Zapisnik 11. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/11/2011
Datum: 15. 9. 2011
Z A P I S N I K

11. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 15. 9. 2011 ob 19.00 uri gasilskem domu Bitnje.


Prisotni: Branko Mesec, Marjana Jekovec, Irena Dolenc, Boris Oblak, podžupan Janez Frelih, Branko Gradišar načelnik - urada za okolje in prostor na MOK
Opravičeno odsotni: Janez Stanonik, Mateja Arhar, Teja Demšar
Odsotni: svet KS Žabnica ni sklepčen, prisoten Mirko Grašič, podpredsednikKS Žabnica


Dnevni red:

Vsebina


Javna obravnava predloga dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN)

Točko obravnavamo skupaj s KS Žabnica, vabljena tudi P.Pintar in R. Langerholc. podžupan Frelih, Boštjan Gradišar - načelnik urada za okolje in prostor na MOK)

Skupina za pripravo pripomb na OPN MOK se je sestala v okrnjeni sestavi včeraj. Langerholc in Pintar nista sodelovala, ker sta dala svoje pripombe, ki so usmerjene predvsem v omejevanje pozidave njunih zemljišč zaradi kulturne krajine.

Z Mirom Grašičem sva pripravila predlog pripomb za Sveta KS, ki jih prilagam v priponki. Pri pripravi pripomb sva si pomagala s pravno formulacijo pripomb od Langerholca in Pintarja in sva se z vsebino usmerila v izpodbijanje kulturne krajine, ker ni uveljavljena po zakoniti poti. Odločila sva se, da bomo argumente za omilitev omejitev v kulturni krajini , ki prizadevajo nas krajane, izpostavili v javni obravnavi, če bo do nje prišlo. Naše pripombe v javni obravnavi bomo tedaj usmerili v;

Brane Mesec

Razgovor

Frelih
Strokovne stvari bo razložil Gradišar. Protokolarni objekt Brdo je še pod hujšim režimom, ki ga je sprejela prejšnja vlada. Svet MOK na tako pripombo, kot jo predlagata Sveta KS Bitnje in Žabnica ne bo pristal, ker to pomeni vrnitev OPN na začetek postopka, ki traja že 6 let. Želja vseh je, da rešimo, kar se rešiti da in da na MOK čim prej sprejmemo ta akt, potem pa začnemo razmišljati, kako lahko naredimo spremembe tam, kjer nam zakonodaja to omogoča. Kako bo z novimi postopki, še ne vemo, upamo pa, da bo v tako pomembnih zadevah kot je varstveni režim, bolj fleksibilno. Naj bi se dalo npr. na polju čez cesto postavilo hlev, ne pa stanovanjskih objektov, ki bodo naseljeni. To privolitev mora dati kmetijsko in kulturno ministrstvo. Vendar teh postopkov še ne poznamo.
Gradišar
MOK je dobila 27.10.2010 smernice od zavoda za varstvo kulturne dediščine in jih moramo upoštevati in so upoštevane. Razgrnitve še ni bilo, MOK je pripravljena pomagati krajanom Bitenj in Žabnice pri oblikovanju varstvenega območja, predlaga; Najprej je treba ta dokument sprejeti, potem pa delati spremembo tega dokumenta.
Langerholc
Glede na dosedanje izkušnje meni, da ko bo dokument sprejet, ne verjame, da bo mogoče karkoli narediti.
Gradišar
Smernice se podajajo na osnutek predloga.
Mesec
Zakon o varovanju naravne in kulturne dediščine je začel veljat 16. 2. 2008, smernice Zavoda iz leta 2008 so izdane v času veljavnosti zakona, tudi dodatne smernice iz leta 2010 so izdane v času veljavnosti zakona. Smernice še niso varstveno območje, to bo, ko bo sprejeto po določilih zakona.

Zahtevamo, da ravnate po zakonu in ne sprejemajte OPN, ki je izdelan na osnovi pravno neveljavnih smernicah, ker te iz leta 2010 niso, pa upoštevajte tiste iz leta 2005, če so.

Frelih
Dogovorimo se kaj in na kakšen način lahko zadevo rešimo. MOK ne more ničesar premakniti. OPN brez njihovega soglasja (Ministrstva za kulturo) ne bo sprejet.
Mesec
Gradišar, že vaš predhodnik je imel hude težave s kranjskimi varstveniki kulturne dediščine, ki ne upoštevajo ekonomskih posledic predlaganih varstvenih režimov kulturne dediščine. Že na sestanku 13. 1. 2011 smo vam predlagali, da bi se skupaj z MOK pogajali s predstavniki Zavoda, pa nam do danes nismo imeli nobene možnosti
Frelih
Zdaj smo šele prišli do ministrstva za kmetijstvo glede Brda, na Zavodu smo obravnavali vaš (Bitenjški) problem.
Mesec
Želimo se soočiti s tistimi, ki predlagajo take spremembe. Tudi če napišemo pripombe, nismo še ničesar naredili. Želimo v postopku javne obravnave predloga varstvenega območja Bitnje uskladiti interese s predlagatelji glede varstvenega režima v njem.
Frelih
Če ste strokovnjaki, potem ukrepajte po svoji poti in sami nekaj predlagajte, ali pa skupaj z nami. Kranjčani nimamo toliko odprtih vrat na ministrstvih.
Gradišar
Pošljite nam dopis, mi pa bomo skušali organizirati skupni sestanek med MOK, ministrstvom in krajani. Ta dokument se mora kot celota sprejeti. Če bomo aktivni in bo vlada pripravljena delati po 25. členu, bomo imeli v enem letu spremembe, ki bodo sprejemljive tudi za vas.
Mesec
Mi bomo pripombe na dopolnjeni osnutek OPN v predlagani vsebini, kot ste jo prejeli z gradivom, oddali v času javne obravnave, to je do 17.9.2011, na MOK.
Frelih
Na podlagi tega bomo skušali dobiti soglasje Ministrstva za kulturo, da bodo sprejeli spremembe, ki jih predlagate.
Grašič
Ko bo tole sprejeto, smo mi zabetonirani. Če je res kršenje 25. člena, moramo to mi dati naprej in kdorkoli bo to sprejel, gremo lahko preko sodišča urejati stvari naprej. Tak predlog OPN, kot je v obravnavi, nas postavlja nazaj v preteklost.
Gradišar
Kaj lahko delate danes po veljavnem OPN, če danes ne morete narediti ničesar, potem po sprejemu novega OPN ne bo nič slabše za vas.
Langerholc
Predlaga, da naj Ministrstvo za kulturo proglasi Bitnje za spomenik državnega pomena in naj prebivalcem izplačuje rento. Poleg tega mora tudi MOK zmanjšati davek na nepremičnine. MOK z upoštevanjem novih smernic daje Zavodu še večjo moč.
Oblak
Dodatni sklep je, da skupaj z MOK rešimo probleme, ki jih imajo krajani.

Sprejeta sklepa

Sklep 34/11: Svet KS Bitnje potrjuje pripombe na OPN, podane v dokumentu pripombe na OPN.
Sprejet soglasno (ZA 4, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Sklep 38/11: MOK podpira pobudo krajanov Bitenj in Žabnice za omilitev varstvenega režima v Kulturni krajini Bitnje. MOK želi, da krajani podamo vsebinske pripombe na varstveni režim z navedbo koliko ljudi bo prizadetih in v čem bodo ogroženi krajani in nadaljnji razvoj naselij v krajini. Pripombe poslati Gradišarju.
Sprejet soglasno (ZA 4, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje

Sklep 35/11: Potrjen je zapisnik 10. redne seje SKSB, ki je bila 16.6.2011 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 4, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Odkup zemljišča 2715/15 k.o. Bitnje

Mestna občina Kranj je že v letu 2009 prejela vlogo za odkup dela zemljišča parc. št. 2715/15 k.o. Bitnje, v delu, ki leži med zemljišči parc. št. 145/3, 519/3, 161 in 2833/31, vse k.o. Bitnje. Po strokovni proučitvi vloge je bilo dano pozitivno mnenje. Na stroške kupca je bila naročena parcelacija zemljišča in izdana je bila odločba Geodetske uprave RS, na podlagi katere je nastala nova parc. št. 2715/34 k.o. Bitnje.

Zemljišče je v zemljiški knjigi vpisano kot javno dobro.


Na podlagi sklepa št. 478-86/2011-43/04, ki ga je župan izdal dne 6.5.2011 vas pozivamo, da v roku 30 dni podate svoje mnenje glede izvzema iz javne rabe in odtujitve nepremičnine.

V kolikor mnenja v roku 30 dni ne bomo prejeli, bomo šteli, da s izvzemom in prodajo soglašate.


S spoštovanjem,

Zora Černe

04/23 73 131

Sklep 36/11: Svet KS Bitnje se z izvzemom dela zemljišča parc. št. 2715/15 k.o. Bitnje, v delu, ki leži med zemljišči parc. št. 145/3, 519/3, 161 in 2833/31, vse k.o. Bitnje, strinja.
Sprejet soglasno (ZA 4, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Prejeta pošta

Problematika ceste Kranj-Škofja Loka skozi Bitnje

Media:MOK_cesta_Kranj_Sk.Loka_3_2011.pdf

Finančni načrt KS Bitnje za leto 2012

Media:Navodilo_za_pripravo_FN_KS_za_leto_2012.pdf

FN 2012 - številčni del

FN 2012 - obrazložitve

Sklep 37/11: Svet KS Bitnje potrjuje finančni načrt KS Bitnje za leto 2012.
Sprejet soglasno (ZA 4, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Pregled gradiva za 8. sejo sveta MOK, 21.9.2011

Na gradivo ni bilo podanih pripomb.

Pobude MOK

B. Oblak; Če se pošlje pobuda na MOK (popravilo cest, JR, podiranje smrek, ...) in če vemo, kateremu referentu, se pošlje kar referentu (tako kot do sedaj). Vendar je vedno treba poslati tudi kopijo na tatjana.kocijancic@kranj.si.

Če ne vemo, komu je treba poslat, se pošlje kar Tatjani Kocijančič.

Vsak mail mora biti odgovorjen v 15 dneh!

Pooblastilo podpredsednikom za glasovanje na seji Komisije za KS

Še vedno je potrebno pooblastilo pripraviti za vsako sejo posebej.


Sanacija Žabnice

Zaključek

Seja je bila zaključena ob 20.50 uri.

Sklep 39/11: Potrjen je bil osnutek zapisnika 11. redne seje SKSB, ki je bila 15.9.2011 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 6, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki