Zapisnik 10. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/10/2011
Datum: 16. 6. 2011
Z A P I S N I K

10. redne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 16. 6. 2011 ob 19.00 uri gasilskem domu Bitnje.


Prisotni: Janez Stanonik, Branko Mesec,Teja Demšar, Irena Dolenc, Boris Oblak
Opravičeno odsotni: Mateja Arhar, Marjana Jekovec
Odsotni:


Dnevni red:

Vsebina


Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje

Na osnutek zapisnika ni bilo podanih pripomb, sprejet je bil naslednji sklep:

Sklep 30/11: Potrjen je osnutek zapisnika 9. redne seje SKSB, ki je bila 19.5.2011 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Obvestilo o razpisu za nagrade in priznanja

Glej točko 3.3. iz 9. redne seje 19.5

B. Oblak je podal pomislek ali KUD Bitnje "obstaja" že dovolj dolgo, da bi bil lahko upravičen kandidat za nagrado.

Prisotni člani SKSB so menili, da se odločitev o pripravi in posredovanju gradiva prepusti M. Arhar, ki je bila zadolžena za pripravo gradiva (obvesti jo M.Jurjevec).


Obravnava gradiva za 7. sejo sveta MOK

Gradivo je bilo obravnavano, ni bila posebej izpostavljena nobena točka.


Prejeta pošta

Poročilo o notranji reviziji poslovanja KS Bitnje - osnutek

Prisotni člani SKSB so obravnavali Osnutek Poročila o notranji reviziji poslovanja KS Bitnje (v nadaljevanju: Osnutek) in podali naslednje mnenje:

Mnenje se do 21.6.2011 posreduje Skupni službi notranje revizije Kranj.


Cenik oglaševanja KS Bitnje

Sklep 31/11: Člani SKSB so soglasno potrdili Cenik oglaševanja KS Bitnje, ki je priloga tega zapisnika
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Za na sejo Komisije za KS

B.Mesec poda na seji Komisije KS v ponedeljek, 20.6.2011 (v nadaljevanju: Seja) naslednje vprašanje oz. pobudo;

Obljubljeno je, da bo na Seji podan pisni odgovor o koših za pasje kakce.


Seja odbora za KS

B.Oblak je predlagal, da je prioritetna investicija KS Bitnje v letu 2011 nadaljevanje regulacije potoka Žabnica. Preostale investicije se prestavijo v naslednje leto. Člani SKSB so se strinjali s predlogom in sprejet je bil naslednji sklep;

Sklep 32/11: Člani SKSB so soglasno potrdili prioretitno investcijo na področju KS Bitnje v letu 2011 - nadaljevanje regulacije potoka Žabnica.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Preostale investicije (predvidene od leta 2012 dalje, razen prehoda za pešce v Sp. Bitnjah, ki je v teku):

Zaključek

Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

Sklep 33/11: Korespondenčno je bil potrjen osnutek zapisnika 10. redne seje SKSB, ki je bila 16.6.2011 ob 19.00.
Sprejet soglasno (ZA 5, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki