Zapisnik 1. seje 2014-18

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/1/2014
Datum: 30. 10. 2014
Z A P I S N I K

1. konstitutivne seje Sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB), ki je bila v četrtek, 30.10.2014 ob 17.00 uri.


Prisotni: Boris Oblak, Tomaž Ogris, Primož Ogris, Marjana Jekovec, Matej Dolenc, Mateja Arhar, Robert Langerholc, Tatjana Kocijančič, Marija Hartman
Opravičeno odsotni:
Odsotni:


Kot najstarejša med novoizvoljenimi člani Sveta KS Bitnje je vodenje 1. konstitutivne seje Sveta KS Bitnje prevzela ga. Marjana Jekovec.


Predlagan in potrjen je bil naslednji

DNEVNI RED:

Vsebina


Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta KS Bitnje

Ugotovljeno je bilo, da so prisotni vsi novoizvoljeni člani Sveta KS Bitnje.

Sklep št. 01/2014: Predsedujoča je ugotovila, da so prisotni vsi novoizvoljeni člani, da je svet sklepčen in zato lahko veljavno sklepa.

Prisotnih ob glasovanju: 7

Sklep je bil sprejet soglasno:


Poročilo Volilne komisije pri Svetu KS Bitnje

Po pooblastilu predsednice Volilne Komisije pri KS Bitnje ga. Mateje Eržen, je poročilo Volilne Komisije pri KS Bitnje podala namestnica predsednice, ga. Marija Hartman.

Vrstni red:

 1. Zap. št. 3 Marjana Jekovec, 301 glas
 2. Zap. št. 6 Boris Oblak, 298 glasov
 3. Zap. št. 7 Matej Dolenc, 241 glasov
 4. Zap. št. 10 Mateja Arhar, 202 glasov
 5. Zap. št. 11 Tomaž Ogris, 176 glasov
 6. Zap. št. 2 Robert Langerholc, 164 glasov
 7. Zap. št. 14 Primož Ogris,157 glasov

Sklep št. 02/2014: Prisotni so se seznanili s poročilom Volilne komisije pri Svetu KS Bitnje.

Prisotnih ob glasovanju: 7

Sklep je bil sprejet soglasno:

Imenovanje Komisije za potrditev mandatov

Za člane Komisije za potrditev mandatov so bili predlagani Boris Oblak, Primož Ogris in Matej Dolenc.

Sklep št. 03/2014: Prisotni so imenovali Komisijo za potrditev mandatov v sestavi:

Prisotnih ob glasovanju: 7

Sklep je bil sprejet soglasno:


Poročilo Komisije za potrditev mandatov

Komisija za potrditev mandatov je podala poročilo v katerem je ugotovila, da noben mandat ni sporen in da pritožb ni bilo.

Sklep št. 04/2014: Prisotni so sprejeli poročilo Komisije za potrditev mandatov.

Prisotnih ob glasovanju: 7

Sklep je bil sprejet soglasno:

Na podlagi sprejeta poročila Komisije za potrditev mandatov je bil sprejet

Sklep št. 05/2014: Potrdi se mandat vsem članom Sveta KS Bitnje, izvoljenim na rednih volitvah v svet KS, 5. 10. 2014:

 1. Marjana Jekovec, 9.8.1956, Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 165a, 4209 Žabnica
 2. Boris Oblak, 29.4.1962, Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 292, 4209 Žabnica
 3. Matej Dolenc, 14.10.1966, Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 205a, 4209 Žabnica
 4. Mateja Arhar, 3.6.1967, Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 244a, 4209 Žabnica
 5. Tomaž Ogris, 18.1.1977, Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 133a, 4209 Žabnica
 6. Robert Langerholc, 19.4.1977, Kranj, Spodnje Bitnje 24, 4000 Kranj
 7. Primož Ogris, 10.9.1981, Zgornje Bitnje, Zgornje Bitnje 133a, 4209 Žabnica

Sklep je bil sprejet soglasno:

Izvolitev predsednika Sveta KS Bitnje

Predsedujoča M.Jekovec je podala predlog za kandidata B. Oblaka in ob tem poudarila, da je po njenem mnenju B. Oblak glede na aktivnosti, ki potekajo na področju KS Bitnje najboljši izbor. Sledilo je javno glasovanje na podlagi katerega je bil sprejet

Sklep št. 06/2014: Za predsednika Sveta KS Bitnje je bil izvoljen Boris Oblak.

Prisotni ob glasovanju: 7

Sklep je bil sprejet z večino:


Izvolitev podpredsednika Sveta KS Bitnje

Po izvolitvi je B. Oblak prevzel vodenje seje. Poudaril je, da mora biti podpredsednik dosegljiv, ko njega zaradi pogoste službene odsotnosti ni, ažuren, na voljo po elektronski pošti in za podpise, gre kdaj dopoldne lahko tudi na MO Kranj. Le tako se bo lahko naredilo čim več s čim manj truda.

Podan je bil predlog za kandidata T. Ogrisa. Sledilo je javno glasovanje na podlagi katerega je bil sprejet

Sklep št. 07/2014: Za podpredsednika Sveta KS Bitnje je bil izvoljen Tomaž Ogris.           

Prisotnih ob glasovanju: 7

Sklep je bil sprejet z večino:


Sklep o določitvi podpisnikov finančne in materialne dokumentacije

Sklep št. 08/2014: Za podpisnika finančno materialne dokumentacije za Svet KS Bitnje se določita predsednik Boris Oblak 
in podpredsednik Tomaž Ogris.          

Prisotnih ob glasovanju: 7

Sklep je bil sprejet soglasno:


Zaključek

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

Zapisala: M.Jurjevec


Predsedujoča na seji: Marjana JEKOVEC


Sklep 10/14: Potrjen je zapisnik 1. konstitutivne seje SKSB, ki je bila 30. 10. 2014 ob 17.00.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)
Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki