Zapisnik 1. seje 2010-14

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje
LogoKS web 1 blue.png
Krajevna skupnost Bitnje
Svet krajevne skupnosti Bitnje
'
Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica
tel.: 041 759-104

Številka: Zap/1/2010
Datum: 11. 11. 2010
Z A P I S N I K

1. konstitutivne seje sveta krajevne skupnosti Bitnje (v nadaljevanju: SKSB)


Prisotni: Mateja Arhar, Teja Demšar, Irena Dolenc, Marjana Jekovec, Branko Mesec, Boris Oblak, Janez Stanonik,Mateja Eržen (predsednica Volilne komisije Bitnje, Tatjana Kocijančič (Mestna občina Kranj)
Opravičeno odsotni: /
Odsotni:


Na podlagi 15. b. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/9 in 51/10) in 56. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) sklicujem 1. redno – konstitutivno sejo Sveta KS Bitnje, ki bo v četrtek, 11.11.2010 ob 19.00 v prostorih KS Bitnje v GD Bitnje, z naslednjim predlaganim


Dnevnim redom:

Vsebina


Prisotne je uvodoma pozdravil Boris Oblak, predsednik sveta krajevne skupnosti (v mandatu 2006-2010). Sejo je v nadaljevanju vodil Branko Mesec, kot najstarejši član novoizvoljenega SKSB. Dnevni red je bil soglasno potrjen.


Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov sveta krajevne skupnosti

Predsedujoči je ugotovil, da je prisotnih vseh 7 novoizvoljeni člani sveta in da je s tem svet sklepčen.


Predlagan je bil:

Sklep 01/2010: Za zapisnikarico 1. konstitutivne seje SKSB je bila določena Mirjana Jurjevec.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Poročilo volilne komisije krajevne skupnosti o izidu volitev v svet krajevne skupnosti in potrditev mandatov članov krajevne skupnosti

Predsednica Volilne komisije KS Bitnje Mateja Eržen je podala uvodno poročilo o izidu glasovanja na volitvah članov svetov krajevnih skupnosti Mestne občine Kranj dne 10. 10. 2010.

Za volitve članov SKSB je bilo prejetih 3.025 glasov, od tega 49 neveljavnih, 2.976 prejetih veljavnih glasov je bilo razporejenih po naslednjem vrstnem redu:

 1. Boris Oblak, 378 prejetih glasov oz. 12,70 % vseh prejetih glasov.
 2. Janez Stanonik, 315 prejetih glasov oz. 10,58 % vseh prejetih glasov.
 3. Branko Mesec, 280 prejetih glasov oz. 9,41 % vseh prejetih glasov.
 4. Irena Dolenc, 259 prejetih glasov oz. 8,7 % vseh prejetih glasov.
 5. Marjana Jekovec, 258 prejetih glasov oz. 8,67 % vseh prejetih glasov.
 6. Mateja Arhar, 234 prejetih glasov oz. 7,86 % vseh prejetih glasov.
 7. Teja Demšar, 202 glasov oz. 6,79 % vseh prejetih glasov.

Mateja Eržen je novoizvoljenim članom SKSB čestitala in jim zaželela uspešno delo.

Predsedujoči je dal poročilo v razpravo. Razprave ni bilo, zato je bil predlagan:

Sklep 02/2010: Svet KS Bitnje se je seznanil s poročilom Volilne komisije KS Bitnje o izidu volitev za člane sveta KS z dne 10. 10. 2010.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Prav tako je bil predlagan:

Sklep 03/2010: Potrdi se mandat vsem članom Sveta KS Bitnje, izvoljenim na rednih volitvah v svet KS z dne 10. 10. 2010:
 • Mateja Arhar,
 • Teja Demšar,
 • Irena Dolenc,
 • Marjana Jekovec,
 • Branko Mesec,
 • Boris Oblak,
 • Janez Stanonik.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Izvolitev predsednika sveta krajevne skupnosti

Član SKSB J. Stanonik je predlagal, da predsednik in podpredsednik sveta KS Bitnje še naprej ostaneta B. Oblak in B. Mesec.

B. Mesec se je strinjal s predlogom, da predsednik KS Bitnje še naprej ostane B. Oblak. B. Oblak se je v preteklem mandatu izkazal sposoben vodenja, zelo konstruktivno je deloval v Komisiji za KS pri Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: MOK), zagovarjal interese krajanov in poskrbel za znatna sredstva, kar se v kraju tudi pozna. Če bo tako deloval še naprej, je vsekakor upravičen, da je predsednik.

B. Oblak je opisal svojo vizijo, pogoje pod kakšnimi je pripravljen vodit KS. Vsak, ki želi opravljati funkcijo predsednika mora imeti vizijo in tudi zahtevati od ostalih članov, da lahko deluje kot team, ne kot posameznik. Za opraviti, dokončati je potrebno še veliko nalog, so tudi nove. Najpomembnejše naloge so določene v NRP KS Bitnje:

To so glavne naloge, ki so bolj ali manj natančno opredeljene v NRP-jih KS Bitnje. Potrebno je najti način, določiti postopke, kako bomo do realizacije naštetih nalog prišli. Da bi to dosegli, moramo: na seje prihajati pripravljeni, točke sej morajo biti en teden pred sejo dosegljive članom na spletni strani, večino posredovanega gradiva se bo izmenjalo elektronsko, člani sveta morajo naloge opravljati samostojno. Termini sej bodo določeni v naprej (glede na seje sveta MOK in pred tem sejo Komisije za KS, kjer se lahko posredujejo pripombe na gradivo za seje MOK). Za delo, izvedbo projektov v KS bomo ustanovili različne komisije, ki bodo imele svoje naloge, predsedniki komisij bodo člani SKSB, ki na sejah komisij zastopajo SKSB. KS na občini zastopa predsednik. Predsednik ne bo član komisij, ampak bo koordiniral delo med komisijami, svetom KS in MOK, sodeloval z svetniki Mestne občine Kranj, skušal pridobivati sredstva za informiranje krajanov (sredstva za izdajanje glasila so izključno sponzorska). Telefon KS bi poleg tajnice imel še podpredsednik KS. V novem mandatu bi napeli vse sile za pridobitev prostorov KS. I. Dolenc je dodala, da so svojo voljo pokazali tudi krajani, saj so B. Oblaku dodelili največ glasov.

Po razpravi je bil s strani predsedujočega predlagan:

Sklep 04/2010: Za predsednika Sveta KS Bitnje se izvoli BORIS OBLAK.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

B. Oblak se je novoizvoljenemu SKSB zahvalil za zaupanje

Izvolitev podpredsednika sveta krajevne skupnosti

Vodenje seje je v nadaljevanju prevzel novoizvoljeni predsednik SKSB B. Oblak in predlagal za podpredsednika KS Bitnje B. Mesca. Z B. Mescem sta dobro sodelovala v prejšnjem mandatu, ima izkušnje pri delu v KS in je tudi član Nestrankarske liste za KS.

S strani predsedujočega seje je bil predlagan:

Sklep 05/2010: Za podpredsednika Sveta KS Bitnje se izvoli BRANKO MESEC
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)

Po izvolitvi predsednika in podpredsednika je B. Oblak predlagal:

Sklep 06/2010: Za podpisnika finančno materialne dokumentacije KS Bitnje za obdobje 2010-2014 se določita predsednik Boris Oblak in podpredsednik Branko Mesec.
Sprejet soglasno (ZA 7, PROTI 0, VZDRŽANI 0)


Dogovor o primopredaji

Primopredajni zapisnik se pripravi do seje novoizvoljenega SKSB v decembru.


Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta krajevne skupnosti

Tatjana Kocijančič je podala naslednje informacije oz. opozorila:


Zaključek

1. konstitutivna seja SKSB je bila zaključena ob 19.40

Zapisnikar: M. Jurjevec

Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki