Vračanje vlaganj v telekomunikacijska omrežja

Iz BitnjeWiki
Skoči na: navigacija, iskanje

MESTNA OBČINA KRANJ

Komisija za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 32, fax. 04/ 237 31 59


Številka: 406-----/2008--(43/11)
Datum: 18. 11. 2008
Dodatne informacije: Sabina Metelko, tel.: 237 31 32


Vsebina

ZADEVA: Izvedba postopka vračanja vlaganj končnim upravičencem po seznamu krajevne skupnosti Bitnje

Postopek vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje temelji na Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/2007 – UPB4, v nadaljevanju: ZVVJTO), ki v 2. členu določa, da so upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d., fizične osebe, organizacije fizičnih oseb, lokalne skupnosti in njihovi pravni nasledniki, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka za sebe ali za druge sklepale pravne posle s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d. (v nadaljnjem besedilu: PTT organizacije) in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet (v nadaljnjem besedilu: SIS). Osnova za vračilo vlaganj je vrednost, navedena v listinah, ki dokazujejo pravni posel iz 2. člena ZVVJTO, torej vrednost izgradnje javnega telekomunikacijskega omrežja kot je navedena v pogodbah ter dodatkih k pogodbam, sklenjenih med Krajevno skupnostjo Bitnje in PTT Podjetjem. Višina vračila se določi tako, da se od osnove za vračilo vlaganj, povečane za vrednost vloženega dela in materiala, odštejejo priključnina in prispevek SIS-u, namenska sredstva iz državnega proračuna ter stroški hišne inštalacije in terminalske opreme, v kolikor so namenska sredstva iz državnega proračuna, stroški hišne inštalacije in terminalske opreme tudi vključeni v znesku zahtevka. Priključnina in prispevek SIS-u se odštejeta tudi, če nista bila plačana ali če je bil upravičenec oproščen plačila. Kot priključnina in prispevek SIS-u iz prejšnjega odstavka se upošteva manjša od naslednjih vrednosti:

V konkretnem primeru se od višine vlaganj (dinarski zneski se prav tako najprej preračunajo v nemške marke glede na datum plačila po srednjih tečajnicah DIN/DEM, objavljenih v Uradnem listu RS) odšteje 248,89 DEM na telefonskega naročnika. Znesek vračila v DEM se v EUR preračuna v (zakonsko) nepreklicno določenem menjalnem razmerju na dan 1.1.1999 in sicer 1,95583 DEM za 1 EUR.

Mestna občina Kranj bo na podlagi pooblastila Krajevne skupnosti Bitnje predlog poravnave podpisala po prejetem soglasju krajevne skupnosti k predlogu poravnave, ki ga pripravi Državno pravobranilstvo Republike Slovenije. Vračilo končnim upravičencem po seznamu krajevne skupnosti bo izvedeno po podpisu poravnalne pogodbe z vsakim izmed končnih upravičencev po seznamu. V ta namen je potrebno izpolniti obrazec, ki bo dostopen na sedežu krajevne skupnosti in na spletni strani http://www.kranj.si. V primeru, da je upravičenec po seznamu krajevne skupnosti pokojni, je obrazcu potrebno priložiti dokaz o pravnem nasledstvu, torej sklep o dedovanju, iz katerega so razvidni zakoniti dediči po pokojnem upravičencu. V primeru, da je v sklepu o dedovanju navedenih več dedičev, je potrebno obrazcu priložiti tudi dogovor (pooblastilo) med dediči po pokojnem upravičencu. Potrebno je namreč upoštevati dejstvo, da se sklep o dedovanju ter morebitni dedni dogovori, odstopi dednih deležev, izplačila nujnih deležev, itd. nanašajo na premoženje zapustnika, znano v času zapuščinske obravnave po pokojnem upravičencu.

Znesek vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje predstavlja novo premoženje po zapustniku, zato se kot končne upravičence za vračilo upošteva vse zakonite dediče, navedene v sklepu o dedovanju, ki naj se med seboj dogovorijo, kdo izmed dedičev bo v zadevi vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje nastopal kot skupni pooblaščenec dedičev. S skupnim pooblaščencem bo nato sklenjena poravnalna pogodba glede vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Pooblastila zakonitih dedičev skupnemu pooblaščencu morajo biti (upravno) overjena.

Izpolnjen obrazec s vsemi morebitnimi prilogami naj upravičenci oddajo na sedežu krajevne skupnosti Bitnje, ki bo zbir vseh obrazcev oddala Mestni občini Kranj za potrebe priprave individualnih poravnalnih pogodb.

Sabina Metelko, univ.dipl.prav.
Predsednica Komisije za vračanje vlaganj v JTO


Opombe

POMEMBNO

{{{Vsebina}}}Dokumentacija

Obrazci

Povezave

Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki