Vračanje vlaganj v telekomunikacijska omrežja

Iz BitnjeWiki
(Primerjava redakcij)
Skoči na: navigacija, iskanje
(ZADEVA: Izvedba postopka vračanja vlaganj končnim upravičencem po seznamu krajevne skupnosti Bitnje)
(Povezave)
 
(17 vmesnih redakcij 1 uporabnika ni prikazanih)
Vrstica 1: Vrstica 1:
{{Pomembno
 
|Vsebina= [[Media:OBRAZEC PODATKI O UPRAVIČENCU DO VRAČILA.doc|Obrazec s podatki o upravičencu do vračila vlaganj v telekomunikacijska omrežja (doc)]]
 
}}
 
 
{|
 
{|
 
|-
 
|-
Vrstica 28: Vrstica 25:
 
| align="left" | Datum: 18. 11. 2008
 
| align="left" | Datum: 18. 11. 2008
 
|-
 
|-
| {{Opozorilo|Dodatne informacije: '''Sabina Metelko''', tel.: '''237 31 32'''}}
+
| {{Opozorilo|Dodatne informacije: '''Sabina Metelko''', tel.: '''237 31 32''', e-mail: <email>sabina.metelko@kranj.si</email>.}}
 
|}
 
|}
  
Vrstica 47: Vrstica 44:
  
 
{{Pomembno
 
{{Pomembno
|Naslov_polja=Do kdaj in kam oddati izpolnjen obrazec
+
|Naslov=Do kdaj in kam oddati izpolnjen obrazec
|Vsebina=Izpolnjen obrazec s vsemi morebitnimi prilogami naj upravičenci oddajo na sedežu krajevne skupnosti Bitnje do '''<font size="+1">15. 1. 2008</font>''', ki bo zbir vseh obrazcev oddala Mestni občini Kranj za potrebe priprave individualnih poravnalnih pogodb.}}
+
|Vsebina=<font size="+1">[[Media:OBRAZEC PODATKI O UPRAVIČENCU DO VRAČILA.doc|Izpolnjen obrazec]]</font> s vsemi morebitnimi prilogami naj upravičenci oddajo na sedežu krajevne skupnosti Bitnje do '''<font size="+1">15. 1. 2009</font>''', ki bo zbir vseh obrazcev oddala Mestni občini Kranj za potrebe priprave individualnih poravnalnih pogodb.
 +
Izpolnjene obrazce oddajte v nabiralnik krajevne skupnosti Bitnje oziroma pošljete po pošti na naslov:<br><br>
 +
'''Krajevna skupnost Bitnje'''<br>
 +
Zgornje Bitnje 33<br>
 +
4209 Žabnica
 +
 
 +
 
 +
Za informacije v zvezi z izpolnjevanjem obrazcev se obrnite na naslednje naslov:<br>
 +
'''Sabina Metelko''', tel. (04) 237 31 32 ali elektronsko pošto: sabina.metelko@kranj.si.
 +
}}
  
 
{| width="95%"
 
{| width="95%"
Vrstica 64: Vrstica 70:
  
 
==Dokumentacija==
 
==Dokumentacija==
 +
* [[Pregled vlaganj v PTT - poročilo]]
 
* [[Media:Spisek_krajanov_telekomunikacijsko_omrezje.pdf|Seznam dejanskih upravičencev za vračilo]]  
 
* [[Media:Spisek_krajanov_telekomunikacijsko_omrezje.pdf|Seznam dejanskih upravičencev za vračilo]]  
 
* [[Media:Pogodbe_s_ptt.pdf|Pogodbe s PTT]]  
 
* [[Media:Pogodbe_s_ptt.pdf|Pogodbe s PTT]]  
Vrstica 69: Vrstica 76:
 
* [[Media:Tečajnica DIN DEM.pdf|Tečajna lista DIN/DEM (pdf dokument)]]
 
* [[Media:Tečajnica DIN DEM.pdf|Tečajna lista DIN/DEM (pdf dokument)]]
 
* [[Media:KS_izvedba_postopka_vracanj.pdf|Originalni dokument, poslan iz MOK (pdf)]]
 
* [[Media:KS_izvedba_postopka_vracanj.pdf|Originalni dokument, poslan iz MOK (pdf)]]
 +
* [[Media:KS telekomunikacijska vlganja odgovor pravobranilstva aneks3.pdf|Odgovor pravobranilstva glede aneksa 3 (pdf dokument)]]
  
 
==Obrazci==
 
==Obrazci==
 
{{Pomembno
 
{{Pomembno
|Vsebina= [[Media:OBRAZEC PODATKI O UPRAVIČENCU DO VRAČILA.doc|Obrazec s podatki o upravičencu do vračila vlaganj v telekomunikacijska omrežja (doc)]]
+
|Naslov = Od tukaj prenesite obrazec s podatki o upravičencu do vračila
 +
|Vsebina = <font size="+1">[[Media:OBRAZEC PODATKI O UPRAVIČENCU DO VRAČILA.doc|Obrazec s podatki o upravičencu do vračila vlaganj v telekomunikacijska omrežja (doc)]]</font>
 
}}
 
}}
  
 
==Povezave==
 
==Povezave==
 
* [[KS:Zapisnik 23. seje|Zapisnik 23. redne seje KS Bitnje]], na kateri je bila problematika obravnavana
 
* [[KS:Zapisnik 23. seje|Zapisnik 23. redne seje KS Bitnje]], na kateri je bila problematika obravnavana
 +
* [[KS:Zapisnik 27. seje|Zapisnik 27. redne seje KS Bitnje]], kjer je bila problematika ponovno obravnavana
 +
** [[Vračanje vlaganj v telekomunikacijska omrežja/Seja 8. 1. 2009 ob 18:30|Sestanek na temo vračanje vlaganj 8. 1. 2009]]
 +
*** Branko Mesec je podal poročilo [[Vračanje vlaganj v telekomunikacijska omrežja/Pregled vlaganj v PTT|Pregled vlaganj v PTT]].
  
 
[[Kategorija:KS]]
 
[[Kategorija:KS]]
 
[[Kategorija:Telekom]]
 
[[Kategorija:Telekom]]

Trenutna redakcija s časom 10:17, 1. februar 2009


MESTNA OBČINA KRANJ

Komisija za vračilo vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 32, fax. 04/ 237 31 59


Številka: 406-----/2008--(43/11)
Datum: 18. 11. 2008
Dodatne informacije: Sabina Metelko, tel.: 237 31 32, e-mail: .


Vsebina

ZADEVA: Izvedba postopka vračanja vlaganj končnim upravičencem po seznamu krajevne skupnosti Bitnje

Postopek vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje temelji na Zakonu o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/2007 – UPB4, v nadaljevanju: ZVVJTO), ki v 2. členu določa, da so upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d., fizične osebe, organizacije fizičnih oseb, lokalne skupnosti in njihovi pravni nasledniki, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka za sebe ali za druge sklepale pravne posle s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d. (v nadaljnjem besedilu: PTT organizacije) in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi za poštni, telegrafski in telefonski promet (v nadaljnjem besedilu: SIS). Osnova za vračilo vlaganj je vrednost, navedena v listinah, ki dokazujejo pravni posel iz 2. člena ZVVJTO, torej vrednost izgradnje javnega telekomunikacijskega omrežja kot je navedena v pogodbah ter dodatkih k pogodbam, sklenjenih med Krajevno skupnostjo Bitnje in PTT Podjetjem. Višina vračila se določi tako, da se od osnove za vračilo vlaganj, povečane za vrednost vloženega dela in materiala, odštejejo priključnina in prispevek SIS-u, namenska sredstva iz državnega proračuna ter stroški hišne inštalacije in terminalske opreme, v kolikor so namenska sredstva iz državnega proračuna, stroški hišne inštalacije in terminalske opreme tudi vključeni v znesku zahtevka. Priključnina in prispevek SIS-u se odštejeta tudi, če nista bila plačana ali če je bil upravičenec oproščen plačila. Kot priključnina in prispevek SIS-u iz prejšnjega odstavka se upošteva manjša od naslednjih vrednosti:

V konkretnem primeru se od višine vlaganj (dinarski zneski se prav tako najprej preračunajo v nemške marke glede na datum plačila po srednjih tečajnicah DIN/DEM, objavljenih v Uradnem listu RS) odšteje 248,89 DEM na telefonskega naročnika. Znesek vračila v DEM se v EUR preračuna v (zakonsko) nepreklicno določenem menjalnem razmerju na dan 1.1.1999 in sicer 1,95583 DEM za 1 EUR.

Mestna občina Kranj bo na podlagi pooblastila Krajevne skupnosti Bitnje predlog poravnave podpisala po prejetem soglasju krajevne skupnosti k predlogu poravnave, ki ga pripravi Državno pravobranilstvo Republike Slovenije. Vračilo končnim upravičencem po seznamu krajevne skupnosti bo izvedeno po podpisu poravnalne pogodbe z vsakim izmed končnih upravičencev po seznamu. V ta namen je potrebno izpolniti obrazec, ki bo dostopen na sedežu krajevne skupnosti in na spletni strani http://www.kranj.si. V primeru, da je upravičenec po seznamu krajevne skupnosti pokojni, je obrazcu potrebno priložiti dokaz o pravnem nasledstvu, torej sklep o dedovanju, iz katerega so razvidni zakoniti dediči po pokojnem upravičencu. V primeru, da je v sklepu o dedovanju navedenih več dedičev, je potrebno obrazcu priložiti tudi dogovor (pooblastilo) med dediči po pokojnem upravičencu. Potrebno je namreč upoštevati dejstvo, da se sklep o dedovanju ter morebitni dedni dogovori, odstopi dednih deležev, izplačila nujnih deležev, itd. nanašajo na premoženje zapustnika, znano v času zapuščinske obravnave po pokojnem upravičencu.

Znesek vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje predstavlja novo premoženje po zapustniku, zato se kot končne upravičence za vračilo upošteva vse zakonite dediče, navedene v sklepu o dedovanju, ki naj se med seboj dogovorijo, kdo izmed dedičev bo v zadevi vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje nastopal kot skupni pooblaščenec dedičev. S skupnim pooblaščencem bo nato sklenjena poravnalna pogodba glede vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Pooblastila zakonitih dedičev skupnemu pooblaščencu morajo biti (upravno) overjena.

Do kdaj in kam oddati izpolnjen obrazec

Izpolnjen obrazec s vsemi morebitnimi prilogami naj upravičenci oddajo na sedežu krajevne skupnosti Bitnje do 15. 1. 2009, ki bo zbir vseh obrazcev oddala Mestni občini Kranj za potrebe priprave individualnih poravnalnih pogodb. Izpolnjene obrazce oddajte v nabiralnik krajevne skupnosti Bitnje oziroma pošljete po pošti na naslov:

Krajevna skupnost Bitnje
Zgornje Bitnje 33
4209 Žabnica


Za informacije v zvezi z izpolnjevanjem obrazcev se obrnite na naslednje naslov:
Sabina Metelko, tel. (04) 237 31 32 ali elektronsko pošto: sabina.metelko@kranj.si.


Sabina Metelko, univ.dipl.prav.
Predsednica Komisije za vračanje vlaganj v JTO

Opombe

  • priložiti je treba sklep o dedovanju, ne sklepa o prepisu lastninske pravice.
  • če je zapustnik že za časa življenja nepremičnino z izročilno pogodbo nekomu izročil - in so bile predmet dedovanja le premičnine, kar pomeni, da običajno zapuščinska obravnava niti ni bila opravljena in torej sklep o dedovanju ne obstaja, naj eden od zakonitih dedičev (žena, mož, otrok) predloži kopijo mrliškega lista, skupaj z overjeno izjavo, da se zavezuje urediti vsa nadaljnja razmerja z morebitnimi preostalimi zakonitimi dediči.

Dokumentacija

Obrazci

Od tukaj prenesite obrazec s podatki o upravičencu do vračila

Obrazec s podatki o upravičencu do vračila vlaganj v telekomunikacijska omrežja (doc)


Povezave

Osebna orodja
Imenski prostori
Različice
Dejanja
Navigacija
notranje povezave
obvestila
Pripomočki